Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadDoprava Správce silnic II. a III. třídy

Správce silnic II. a III. třídy

Poslední aktualizace: 2. 3. 2016

Ve smyslu § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 31.12.2015, je Královéhradecký kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy povinen v případě, že pro výkon správy silnic II. a III. třídy zřídil správce, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji správce jsou obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; je-li správcem kraj, je povinně zveřejňovaným identifikačním údajem pouze jeho název.

Identifikační údaje správce:

- Název: Správa silnic Královéhradeckého kraje

- Sídlo: Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové - Plačice

- IČ: 70947996

Vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává:

- Silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje

Rozsah vykonávané správy je obsažen ve zřizovací listině Správy silnic Královéhradeckého kraje, jejíž znění je k dispozici na adrese: www.sskhk.cz/povinne-informace

Autor: Luděk Firich