Finanční způsobilost

6. 1. 2020 Autor: Jana Šafářová

Dopravní úřad přijímá žádosti o prokázání finanční způsobilosti dopravce:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 • osobním doručením,
 • doručením do datové schránky,
 • e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.

Upozorňujeme všechny dopravce, že zasílání žádostí do e-mailových schránek zaměstnanců dopravního úřadu bez elektronického podpisu žádající osoby je vždy na předchozí telefonické domluvě a slouží pouze k doložení následně vyžádaných podkladů k řádně doručené žádosti o prokázání finanční způsobilosti dopravce. Na dokumenty prokazující finanční způsobilost dopravce, které neobsahují elektronický podpis nemusí být brán zřetel.

V žádosti o prokázání finanční způsobilosti žádáme o vyplnění počtu vozidel, na která bude finanční způsobilost prokazována. Tato žádost, zejména počet vozidel a uvedení jejich SPZ je pro dopravní úřad a zároveň pro dopravce kontrolou (v případě změny v počtu vozidel, SPZ) v registru podnikatelů v silniční dopravě.

Žádost k prokázání finanční způsobilosti je přílohou tohoto dokumentu.

Veškeré žádosti s přílohami zasílejte poštou nebo do datové schránky ID: gcgbp3q, případně e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem. Vše musí být evidováno podatelnou.

Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly (ten, který provozuje silniční dopravu pro cizí potřeby na základě koncese) má povinnost dle § 8 odst. 2 zákona 111/1994 Sb.,O silniční dopravě, prokázat finanční způsobilost dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31. července tohoto roku. Požádá-li dopravce před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna kalendářního roku.

Velkým vozidlem je dle § 2 odst. 14 zákona č. 111/1994 Sb. vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Pro účely splnění požadavku finanční způsobilosti musí být podnik schopen dostát svým finančním závazkům v průběhu ročního účetního období. Za tímto účelem podnik prokáže, že disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li v používání jediné vozidlo a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo.

Pro rok 2020 v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2017/C 331/01) je dopravce povinnen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně 231 660 Kč pro jedno vozidlo a 128 700 Kč pro každé další vozidlo.

Jak prokázat finanční způsobilost dopravce

Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie/Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009/.

a) Roční účetní závěrka (rozvaha)

Právnické osoby ve smyslu znění směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a subjekty, jež jsou účetní jednotkou ve smyslu zákona o účetnictví mohou finanční způsobilost prokázat roční účetní závěrkou (tj. rozvahou) ověřenou:

 • auditorem (včetně prosté kopie osvědčení o zápisu auditora do seznamu auditorů dle zákona č. 93/2009 Sb. O auditorech) nebo
 • jinou řádně oprávněnou osobou např. daňovým poradcem (k tomu osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců podle § 4 zákona č. 523/1992Sb.) nebo
 • účetní (k tomu výpis ze živnostenského rejstříku dokládající předmět podnikání účetního poradce - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence) a čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované jendotky.

Účetní uzávěrka se předkládá za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období.

Splnění požadavku ověření jinou oprávněnou osobou je možné nahradit ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, již bude opatřena účetní závěrka nebo kopie daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob.

V ověřovací doložce se uvede:

 • zda opis nebo kopie nebo stejnopis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, a zda tato listina je prvopisem, opisem, kopií nebo stejnopisem a z kolika listů nebo archů se skládá,
 • počet listů nebo archů, které ověřená listina obsahuje,
 • místo a datum ověření,
 • podpis úření osoby a otisk úředního razítka se státním znakem.

Fyzické osoby, které nemají povinnost vést podvojné účetnictví a jejichž výstupem není roční uzávěrka, své výsledky podnikání dokládají daňovou evidencí ve smyslu zákona § 7 zákona č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů, tedy přiznáním k dani z příjmu fyzických osob včetně přílohy 1 s uvedením textu: podaná kopie souhlasí s originálem. Tento text doplní žadatel svým podpisem.

b) Pojištění

Dopravce doloží pojistnou smlouvu nejlépe tak, že pojistitel se přímo odkazuje, že pojistná smlouva je uzavřena v souladu s požadavky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1071/2009 popř. potvrzením o pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání silničního dopravce, potvrzením o finanční způsobilosti dopravce apod. Z doložené pojistné smlouvy popř. potvrzení o pojištění musí být zřejmý rozsah pojištění, pojistný limit, pojistné období popř. prolongace. Pokud pojistitel v pojistné smlouvě výslovně uvádí, že pojistná smlouva se vztahuje pouze na vozidla na jejichž SPZ se v pojistné smlouvě odkazuje, jejich výčet musí souhlasit se seznamem vozidel, který dopravce uvádí v žádosti o prokázání finanční způsobilosti.

c) Bankovní záruka

Bankovní záruka uzavřena dle § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku na kalendářní nebo hospodářský rok.

Před zahájením činnosti silničního dopravce

Prokázání finanční způsobilosti je podmínkou pro vydání koncese k provozování silniční motorové dopravy:

 • nákladní provozované vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 • osobní provozované vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Finanční způsobilost dopravce se prokazuje příslušnému dopravnímu úřadu podle sídla podnikatele.

Žadatel o koncesi může prokázat finanční způsobilost ověřenou zahajovací rozvahou, pojistnou smlouvou, bankovní zárukou, roční účetní závěrkou nebo daňovou evidencí (viz výše).

Podnikatel v silniční dopravě je povinen před zahájením provozování dopravy sdělit dopravnímu úřadu počet vozidel, se kterými bude provozovat dopravu, jejich registrační značku, největší povolenou hmotnost, celkový počet míst k přepravě osob včetně řidiče, tovární značku a obchodní označení a nahlásit každou změnu v těchto údajích do 30 dnů.

K ověření těchto údajů dopravce předloží v kopii technické průkazy vozidel (dále "VTP"), případně nájemní smlouvy pokud není ve VTP uveden jako majitel či provozovatel vozidel.

Příslušný dopravní úřad ověřuje a eviduje finanční způsobilost dopravce, potvrzení o splnění této povinnosti žadateli nevydává. V případě potřeby je možné, na základě písemné žádosti, vyhotovit výpis z registru podnikatelů v silniční dopravě. Tento výpis podléhá správnímu poplatku.

Důsledek neprokázání finanční způsobilosti

Dopravní úřad podá příslušnému živnostenskému úřadu návrh na zrušení nebo návrh na změnu rozsahu koncese pokud podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly neprokázal trvání finanční způsobilosti v zákonem stanovené lhůtě.

Finanční způsobilost je nutné prokázat též při navýšení počtu "velkých" vozidel podnikatele.

.

Soubory ke stažení