Činnost a oddělení Odboru dopravy a silničního hospodářství

11. 6. 2018

Odbor dopravy a silničního hospodářství je tvořen ze tři oddělení, které vykonávají svoji činnost v níže uvedených oblastech.

Vedoucí odboru:

Ing. Tomáš Jurček
tjurcek@kr-kralovehradecky.cz
495 817 630

ODDĚLENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

V přenesené působnosti je činností oddělení dopravní obslužnosti oblast linkové autobusové dopravy:

 • uděluje stanoviska k vydávání licencí veřejné linkové dopravy,
 • vydává rozhodnutí o udělení, změně nebo odejmutí licence ve správním řízení,
 • projednává a schvaluje jízdní řády a jejich změny,
 • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí obcí s rozšířenou působností.

V samostatné působnosti zajišťuje činnosti týkající se linkové a drážní dopravy ve veřejných službách v přepravě cestujících:

 • zajišťuje organizaci dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou autobusovou dopravou,
 • navrhuje jízdní řády v autobusové a drážní dopravě, která je finančně podporována krajem,
 • připravuje oběhy vozidel pro veřejnou linkovou dopravu, která je finančně podporována krajem
 • projednává problematiku cyklobusů a skibusů, které jsou finančně podporovány krajem,
 • připravuje a projednává s dopravci, obcemi, školami a významnými zaměstnavateli úpravy autobusových a železničních jízdních řádů,
 • kontroluje vyúčtování prokazatelné ztráty z provozu autobusové a drážní dopravy,
 • kontroluje použití finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti,
 • trvale sleduje a vyhodnocuje vývoj přepravních potřeb
 • připravuje, organizuje a koordinuje optimalizaci dopravní obslužnosti kraje,
 • vyhodnocuje ekonomickou a provozní efektivitu veřejného systému,
 • zajišťuje propagaci veřejné dopravy a informovanost cestujícím,
 • provádí kontrolu v dodržování Technických a provozních standardů veřejné dopravy Královéhradeckého kraje.

Vedoucí oddělení: Ing. David Procházka
dprochazka@kr-kralovehradecky.cz
495 817 660

ODDĚLENÍ DOPRAVY

Oddělení dopravy se zabývá oblastí podnikání v silniční dopravě:

 • zajišťuje prokazování finanční způsobilosti podnikatelů v dopravě,
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti,
 • vydává stanoviska k vydávání koncesí,
 • vydává eurolicence, opisy a osvědčení řidičů
 • zajišťuje předepsanou evidenci osvědčení, stanovisek, vozidel a změn podnikatelů v dopravě,
 • vede správní řízení ve věcech porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
 • ve věci silniční dopravy vykonává státní odborný dozor.

Další činností oddělení je z oblasti provozu na pozemních komunikací:

 • rozhoduje o opravných prostředcích v řízení o přestupcích v silničním provozu,
 • rozhoduje ve věci vydávání a odnímání řidičských průkazů,
 • provádí prevenci v rámci BESIP,
 • povoluje výjimky ze zákazu jízdy z důvodu hodného zvláštního zřetele,
 • vykonává státní odborný dozor nad výkonem přenesené působnosti.

Dále působí v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikací:

 • vykonává státní správu a státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu na pozemních komunikací,
 • uděluje oprávnění k provozování STK,
 • vydává osvědčení provozovateli STK,
 • rozhoduje o opravných prostředcích v řízení o schvalování stanic měření emisí,
 • kontroluje plnění povinností k provádění technických podmínek stanovených zákonem.

V neposlední řadě je činností oddělení dopravy oblast získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel:

 • rozhoduje o udělení profesního osvědčení a jeho odnětí,
 • provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku,
 • uděluje akreditace školicího střediska,
 • vykonává odborný dozor.

Vedoucí oddělení:Mgr. Jana Křížová
jkrizova@kr-kralovehardecky.cz
495 817 633

ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

V přenesené působnosti oddělení silničního hospodářství:

 • vykonává státní dozor ve věcech pozemních komunikací v rozsahu své působnosti,
 • vykonává státní odborný dozor ve věcech silničního provozu v rozsahu své působnosti,
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II. a III. třídy,
 • rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem dopravy a Ministerstvem obrany,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnice I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo doprav,
 • povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje,
 • stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,
 • povoluje výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd,
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska silnic II. a III. třídy,
 • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

V samostatné působnosti:

 • spolupracuje při přípravě rozvojových dokumentů a územně plánovacích dokumentů kraje za účelem rozvoje krajské silniční sítě,
 • spolupracuje při zpracování plánu investiční výstavby krajské silniční sítě,
 • zajišťuje smluvní vztah na provádění běžné a souvislé údržby krajské silniční sítě,
 • v součinnosti s policií nebo celními úřady zajišťuje kontrolní vážení na silnicích I., II. a III. třídy v územním obvodu kraje,
 • spolupracuje při přípravě opatření zvyšujících bezpečnost silničního provozu.

Vedoucí oddělení: Ing. Jiří Pospíšil
jpospisil@kr-kralovehradecky.cz
495 817 649