Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadDoprava Žádosti pro vyřízení agend podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Žádosti pro vyřízení agend dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Poslední aktualizace: 21. 2. 2018

Žádosti pro vyřízení agend dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Autor: Jaroslav Vaňásek

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
1. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí u staveb povolených do 31.12.2006 doc 30 kB 26.6.2006
2. Žádost o povolení předčasného užívání stavby doc 100 kB 9.5.2013
3. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu doc 108 kB 22.5.2007
4. Ohlášení stavby doc 96 kB 22.5.2007
5. Žádost o stavební povolení doc 95 kB 22.5.2007
6. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora doc 94 kB 9.5.2013
7. Žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích doc 30 kB 12.4.2016
8. Žádost o povolení připojení komunikace k silnice I. třídy Žádost o vydání rozhodnutí o povolení připojení/závazného stanoviska k připojení silnice, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace nebo sousední nemovitosti k silnici I. třídy nebo o úpravě nebo zrušení takového připojení. doc 40 kB 21.2.2018
9. Žádost o povolení stavby v ochranném pásmu silnice I. třídy Žádost o vydání rozhodnutí o povolení/závazného stanoviska pro povolení v ochranném pásmu silnice I. třídy provádět stavby (soubor staveb), které podle zvláštních předpisů vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky. doc 39 kB 21.2.2018
10. Žádost o povolení reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zřizování a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu slouží-li k označení provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení doc 35 kB 31.3.2016
11. Žádost o uzavírku silnice I. třídy doc 35 kB 17.2.2016
12. Žádost o povolení pro zřizování a provozování reklamního zařízení Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy nebo jejího silničního pomocného pozemku pro zřizování a provozování reklamního zařízení doc 39 kB 31.3.2016
13. Žádost o povolení pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy -pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu doc 34 kB 31.3.2016
14. Žádost o povolení pro provádění stavebních prací Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací doc 35 kB 31.3.2016
15. Žádost pro zřizování a provoz stánků Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo silničního pomocného pozemku pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení doc 34 kB 31.3.2016
16. Žádost - umístění inženýrských sítí Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech doc 32 kB 31.3.2016
17. Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic - přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy1), v územním obvodu Královéhradeckého kraje doc 42 kB 31.3.2016
18. Žádost o povolení umístení staveniště, skládky stavebních hmot apod. Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy nebo jejího silničního pomocného pozemku pro umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.) doc 36 kB 31.3.2016
19. Žádost o povolení pro nezbytné práce k bezprostřednímu odstranění havárie vedení Žádost o vydání rozhodnutí o dodatečném povolení ke zvláštnímu užívání silnice I. třídy pro nezbytné práce k bezprostřednímu odstranění havárie vedení doc 32 kB 31.3.2016
20. Žádosti o povolení kulturních, sportovní a podobných akcí v obvodu dvou nebo více silničních správ Žádost o stanovení příslušného silničního správního úřadu pro provedení řízení a vydání rozhodnutí ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací pro pořádání sportovních, kulturních, zábavních a podobných akcí a shromáždění, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních správních úřadů na území Královéhradeckého kraje doc 32 kB 31.3.2016
21. Žádost - změna - umístění inženýrských sítí Žádost o vydání rozhodnutí o změně vydaného rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne …………………. pod č.j. ………………………… o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech doc 33 kB 31.3.2016