Jednací řád výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

17. 12. 2008 Autor: admin admin

Část II Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Článek 19
Úvodní ustanovení

Jednací řád výborů zastupitelstva (dále jen výbory) upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů a způsob práce s přijatými usneseními.

Článek 20
Postavení výboru

(1) Výbory jsou ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu.

(2) Výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává zastupitelstvo. Výbor si z řad svých členů může zvolit místopředsedu (místopředsedy). Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva.

(3) Funkce člena výboru zaniká

a) ukončením hlasování ve druhý den voleb, popř. nových voleb do zastupitelstva kraje,

b) okamžikem, ve kterém člen výboru oznámí na zasedání zastupitelstva, že ze své funkce odstupuje; tato skutečnost se uvádí v usnesení zastupitelstva,

c) písemným oznámením o odstoupení z funkce člena výboru, a to dnem, který člen výboru jako den odstoupení uvedl, jinak dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno orgánům kraje nebo předsedovi výboru,

d) dnem následujícím po dni, ve kterém člen výboru oznámil na jednání výboru, že ze své funkce odstupuje; tato skutečnost se uvádí v zápisu z jednání výboru,

e) úmrtím člena výboru,

f) odvoláním.

(4) Členové výboru jsou vybaveni průkazy člena výboru zastupitelstva.

Článek 21
Jednání výboru

(1) Výbor se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.

(2) Výbor svolává předseda výboru, který určuje místo, čas a pořad jednání výboru.

(3) Nemůže-li se člen výboru výjimečně zúčastnit jednání výboru, oznámí předem předsedovi výboru důvody své nepřítomnosti, popř. své stanovisko k projednávané záležitosti.

(4) Jednání výboru je neveřejné, nerozhodne-li výbor svým usnesením jinak.

(5) Připustí-li výbor na svém jednání účast veřejnosti, je předseda výboru povinen zajistit dodržení povinností vyplývajících z právních předpisů, zejm. ochranu osobních údajů.

(6) Člen výboru zastupitelstva kraje, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen tuto skutečnost sdělit před zahájením jednání výboru, ve kterém se má záležitost projednávat, nebo před zahájením projednávání příslušného bodu programu. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování o této záležitosti, rozhodne příslušný výbor hlasováním.

(7) Jednání výboru se zúčastňují jeho členové. Jejich členství je nezastupitelné. Výbor si může přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání výboru zúčastňují s hlasem poradním. O účasti přizvaných osob na jednání výboru rozhodují jeho členové hlasováním. Jednání výboru se mohou účastnit i členové zastupitelstva kraje, kteří nejsou členy výboru, a to s hlasem poradním. O jejich účasti výbor nehlasuje.

(8) Jednání výboru řídí jeho předseda. V jeho nepřítomnosti řídí jednání výboru místopředseda, popř. jiný člen výboru pověřený předsedou nebo výborem.

(9) O účasti na jednání výboru se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání výboru.

(10) O každém jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru a zvolení ověřovatelé zápisu. V zápisu se vždy uvede počet přítomných členů výboru, schválený program, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

(11) Zápis z jednání výboru je uložen na oddělení organizačním odboru vnitra a krajský živnostenský úřad krajského úřadu a je rovněž k zveřejněn na webových stránkách kraje - www.kr-kralovehradecky.cz.

Článek 22
Usnesení výboru a hlasování

(1) Výbor je způsobilý se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

(2) Usnesení výboru je platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

(3) Usnesení, stanoviska a závěry výboru vyžádané k materiálům zastupitelstva se uvádějí jako příloha materiálu. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.

(4) Usnesení, stanoviska, závěry nebo náměty výboru vzniklé z jeho vlastní iniciativy, jsou předkládány zastupitelstvu kraje jako samostatné materiály k projednání. Takovýto materiál předkládá předseda výboru.

Článek 23
Další ustanovení

(1) Výbory předkládají minimálně1x za rok zastupitelstvu písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok.

(2) V zájmu úspěšného plnění společných úkolů výbory vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou činnost ve věcech společných pro více odvětví. Vyžaduje-li to zájem na věci, mohou výbory jednat společně a podávat zastupitelstvu společné zprávy, návrhy, stanoviska.

(3) Je-li to účelné, mohou výbory k projednání úkolů, týkající se určité části území kraje nebo činnosti určité organizace, konat výjezdní zasedání.

(4) Organizačně-technické a administrativní práce související s činností výboru zabezpečují odbory krajského úřadu. Vedoucí příslušného odboru určí pracovníka pro zajišťování organizačně-technických a administrativních záležitostí činnosti výboru.