Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányZastupitelstvoArchiv usnesení 2003-2012

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 19.6.2008

Zaměření

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2007; Záměr projektu "Lodí a na kole z Hradce Králové do Josefova"; Podpora cyklostezek ve spolupráci s Magistráty měst Hradec Králové a Pardubice a Pardubickým krajem

Protokoly o hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
Složení návrhové komise zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
3 37 0 1
Návrh na ověřovatele zápisu ze zasedání
4 34 0 1
Návrh programu 29. zasedání
5 36 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
6 29/1961/2008 35 0 1
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
7 29/1962/2008 33 0 1
3. Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2007
8 29/1963/2008 35 0 3
4. Zpráva o činnosti společnosti OREDO s. r. o. v roce 2007
9 29/1964/2008 35 0 2
5. Rozpočtové opatření - posílení kapitoly 10
10 29/1965/2008 37 0 0
5. Rozpočtové opatření - posílení kapitoly 10
návrh na ukončení rozpravy
11 27 1 4
5. Rozpočtové opatření - posílení kapitoly 10
protinávrh Ing. Šuberta
12 16 5 10
5. Rozpočtové opatření - posílení kapitoly 10
návrh Petra Kuříka
13 20 3 9
5. Rozpočtové opatření - posílení kapitoly 10
hlasování o dohadovacím řízení
14
5. Rozpočtové opatření - posílení kapitoly 10
hlasování o novém návrhu
15 29/1966/2008 33 0 2
6. "Záměr projektu ""Lodí a na kole z Hradce Králové do Josefova"""
16 29/1967/2008 33 0 0
7. Podpora cyklostezek ve spolupráci s Magistráty měst Hradec Králové a Pardubice a Pardubickým krajem
17 29/1968/2008 31 0 1
8. Dodatky zřizovacích listin právnických osob, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení
18 29/1969/2008 31 0 0
9. Poskytnutí finančního daru Univerzitě Hradec Králové pro Pedagogickou fakultu
19 29/1970/2008 31 0 1
10. Dotační programy v oblasti školství pro rok 2008 navrhované k podpoře z rozpočtu Královéhradeckého kraje
20 29/1971/2008 34 0 0
11. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti tělovýchovy a sportu, práce s dětmi a mládeží z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2008
21 29/1972/2008 33 0 0
12. Úprava rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje, odvětví školství v roce 2008 - havárie - staženo z projednávání
13. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2008
22 29/1973/2008 32 0 0
14. Rozdělení dotací o.p.s. založeným Královéhradeckým krajem
23 29/1974/2008 34 0 0
15. Změny v darech a dotacích z grantových programů na úseku kultury
24 29/1975/2008 34 0 0
16. Příprava projektů vybraných škol zřizovaných Královéhradeckým krajem a předkládaných v rámci Operačního programu životní prostředí
25 29/1976/2008 34 0 0
17. Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2008
26 29/1977/2008 32 0 0
18. Návrh na schválení výsledků dotačních programů
27 29/1978/2008 30 0 1
19. Návrh na schválení investiční dotace pro Obec Skřivany
28 29/1979/2008 33 0 0
20. Návrh na schválení neinvestiční dotace pro obec Ledce
29 29/1980/2008 30 0 0
21. Návrh na schválení prodloužení termínu splatnosti půjčky Občanskému poradenskému středisku, o.p.s.
30 29/1981/2008 32 0 0
22. Návrh na schválení převodu nemovitostí, movitých věcí, práv a závazků souvisejících s transformací krajské příspěvkové organizace Domov důchodců Pilníkov
31 29/1982/2008 28 0 4
23. Individuální projekty Královéhradeckého kraje
32 29/1983/2008 31 0 0
24. "Finanční spoluúčast Královéhradeckého kraje na pořízení ""Plánu oblasti Horního a středního Labe"""
33 29/1984/2008 32 0 0
25. Finanční spoluúčast Královéhradeckého kraje na realizaci projektů v rámci II. etapy protipovodňových opatření na území Královéhradeckého kraje
34 29/1985/2008 31 0 0
26. Vyhodnocení soutěže Čistá obec za rok 2007
35 29/1986/2008 34 0 0
27. Prominutí vrácení bezúročné půjčky sdružení Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER na předfinancování dvou projektů z programu INTERREG IIIA
36 29/1987/2008 28 0 6
28. Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“
37 29/1988/2008 36 0 0
29. Poskytnutí neinvestičních dotací městu Náchod a městu Kostelec nad Orlicí k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění podzemních vod
38 29/1989/2008 35 0 0
30. Rozdělení finanční podpory z dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2008 – 2. část
39 29/1990/2008 34 0 0
31. Dotační podpora obcím z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 EO“ v roce 2008 – III.
40 29/1991/2008 33 0 0
32. Poskytnutí investiční dotace obci Olešnice v Orlických horách jako kofinancování k OPŽP
41 29/1992/2008 27 2 5
33. "Dotační podpora obcím z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodní ho hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 EO"" v roce 2008 – IV."
42 29/1993/2008 25 0 9
34. Centrum evropského projektování a. s. - smlouva o poskytnutí návratné neinvestiční finanční výpomoci
43 29/1994/2008 33 0 0
35. Centrum EP - navýšení příspěvku na provoz
44 29/1995/2008 30 0 0
36. "Schválení projektů, kterým bude poskytnuta finanční podpora v rámci 2. výzvy Programu ""Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji"" financovaného z FM EHP/Norska a Královéhradeckým krajem"
45 29/1996/2008 31 0 0
37. Projednání přípravy tří projektů do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko, týkající se modernizace přístupových komunikací k hraničním přechodům s Polskou republikou
46 29/1997/2008 32 0 0
38. Informace o projednání postupu schvalování, předkládání a financování projektů do operačních programů ve výborech
47 29/1998/2008 34 0 0
39. "Příprava projektu "" Regionálního centra pro životní prostředí """
48 29/1999/2008 30 0 0
40. Příprava projektu bioplynové stanice z operačního programu životního prostředí
49 29/2000/2008 25 0 6
41. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č.ZK/4/144/2005
50 29/2001/2008 32 0 0
42. Návrh na čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2008 pro odvětví zdravotnictví - část IX.
51 29/2002/2008 32 0 0
43. Rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2008.
52 29/2003/2008 29 0 0
44. RRD 200807 - Program podpory obnovy cisternové techniky pro obce s jednotkami požární ochrany Královéhradeckého kraje kategorie II. a III. - schválení dotací.
53 29/2004/2008 31 0 0
45. Program podpory - RRD200802 Profesionalizace svazků obcí
54 29/2005/2008 32 0 0
46. Podpora činnosti Místních akčních skupin pracujících v rámci programu LEADER v Královéhradeckém kraji
55 29/2006/2008 25 0 0
47. Dotace pro obec Horní Maršov SPD 200601/02 - 2. část schválené dotace
56 29/2007/2008 31 0 0
48. Dotace RRD 200804-A Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje
58 29/2009/2008 29 0 0
49. Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje
59 29/2010/2008 28 0 0
50. Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem
60 29/2011/2008 28 0 1
51. Poskytnutí dotací z grantových programů CRG200801 až CRG200804 v oblasti cestovního ruchu
61 29/2012/2008 29 0 0
52. Návrh rozšíření grantových programů na podporu cestovního ruchu pro rok 2008
62 29/2013/2008 31 0 0
53. Účelová dotace cyklostezka Borohrádek Holice
63 29/2014/2008 31 0 0
54. Aktualizace zařazení a financování jmenovitých akcí v rámci Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2008 - IV.část pro odvětví sociálních věcí.
64 29/2015/2008 31 0 0
55. Aktualizace zařazení a financování jmenovitých akcí v rámci Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2008 - III. část pro odvětví dopravy
65 29/2016/2008 29 0 0
56. Návrh na prominutí poskytnutých půjčených prostředků
protinávrh Ing. Štěpána
66 14 11 8
56. Návrh na prominutí poskytnutých půjčených prostředků
67 29/2017/2008 26 4 6
57. Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008
pozm. návrh MUDr. Vambery
71 29 1 2
57. Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008
72 29/2020/2008 30 0 2
58. Návrh Škodní a likvidační komise Rady Královéhradeckého kraje na vyřazení majetku z evidence majetku Královéhradeckého kraje
73 29/2021/2008 33 0 1
59. Návrh na projednání žádosti města Police nad Metují
74 29/2022/2008 28 3 4
60. Návrh na projednání dohody o narovnání s městysem Mladé Buky
75 29/2023/2008 27 0 6
hlasování o sloučení rozpravy a hlasování k bodům č. 61 - 102
76 29 0 0
61. Návrh na změnu třídy a nové zařazení částí pozemní komunikace silnice II/300 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší
77 29/2024/2008 31 0 1
62. Nabídka na využití předkupního práva k pozemkovým parcelám v k.ú. Kostelec nad Orlicí a k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří
77 29/2025/2008 31 0 1
63. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/21/1350/2007 v části I.
77 29/2026/2008 31 0 1
64. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1057/2006, revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/21/1350/2007 a návrh na výkup p.p.č. 524/8 ostatní plocha-silnice v k.ú. Tetín
77 29/2027/2008 31 0 1
65. Prodej části pozemku p.p.č. 1000/1 v k.ú. a obci Náchod pro umístění trafostanice
77 29/2029/2008 31 0 1
66. Návrh na směnu části pozemku v k. ú. Slezské Předměstí a obec Hradec Králové
77 29/2030/2008 31 0 1
67. Návrh na převod pozemků v k. ú. Dolní Staré Město a obec Trutnov
77 29/2031/2008 31 0 1
68. Návrh na přijetí daru části pozemku v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od firmy Protivítr - invest s.r.o.
77 29/2032/2008 31 0 1
69. Návrh na darování pozemku v k.ú. Milovice u Hořic obci Milovice u Hořic
77 29/2033/2008 31 0 1
70. Návrh na darování části stavby bývalé silnice II/304 v k.ú. Týniště nad Orlicí
77 29/2034/2008 31 0 1
71. Návrh na darování pozemků v k.ú. a obci Nová Paka městu Nová Paka
77 29/2035/2008 31 0 1
72. Návrh na darování pozemků v k.ú. a obci Jičín městu Jičín
77 29/2036/2008 31 0 1
73. Návrh na darování pozemků v k.ú. a obci Kovač obci Kovač
77 29/2037/2008 31 0 1
74. Návrh na darování pozemku v k.ú. Horní Rybníky a obci Zábrodí obci Zábrodí
77 29/2038/2008 31 0 1
75. Návrh na darování částí pozemků v k.ú a obci Lično obci Lično
77 29/2039/2008 31 0 1
76. Návrh na darováni části pozemku v k.ú. a obci Nové Město nad Metují městu Nové Město nad Metují
77 29/2040/2008 31 0 1
77. Návrh na darování stavební parcely v k.ú. a obci Staré Smrkovice obci Staré Smrkovice
77 29/2041/2008 31 0 1
78. Návrh na výkup pozemku zastavěného silnicí II/284 v k.ú. Vřesník u Tetína a obci Vřesník
77 29/2042/2008 31 0 1
79. Návrh na výkup pozemků v k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad
77 29/2043/2008 31 0 1
80. Návrh na výkup pozemku zastavěného silnicí II/284 v k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad
77 29/2044/2008 31 0 1
81. Návrh na výkup pozemku zastavěného silnicí II/280 v k.ú. a obci Libáň
77 29/2045/2008 31 0 1
82. Návrh na výkup p.p.č. 765/13 ostatní plocha-silnice v k.ú. Brtev
77 29/2046/2008 31 0 1
83. Návrh na výkup p.p.č. 765/18 ostatní plocha-silnice v k.ú. Brtev
77 29/2047/2008 31 0 1
84. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Chlumec nad Cidlinou
77 29/2048/2008 31 0 1
85. Návrh na výkup částí pozemků zastavěných silnicemi II/324 a III324 33 v k.ú. Probluz a obci Dolní Přím
77 29/2049/2008 31 0 1
86. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Cholenice, okr. Jičín
77 29/2050/2008 31 0 1
87. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Vršce, okr. Jičín
77 29/2051/2008 31 0 1
88. Návrh na výkup PK č. 5/1 v k.ú. Dětenice
77 29/2052/2008 31 0 1
89. Návrh na výkup p.p.č. 1615/7 ostatní plocha - silnice v k.ú. Libáň
77 29/2053/2008 31 0 1
90. Návrh na výkup p.p.č. 1614/10 ostatní plocha - silnice v k.ú. Libáň
77 29/2054/2008 31 0 1
91. Návrh na výkup p.p.č. 813/7 ostatní plocha - silnice v k.ú. Kohoutov
77 29/2055/2008 31 0 1
92. Návrh na výkup p.p.č. 765/15 ostatní plocha-silnice v k.ú. Brtev
77 29/2056/2008 31 0 1
93. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Věkoše a obci Hradec Králové, v k. ú. Rusek a obci Hradec Králové, v k. ú. Plotiště nad Labem a obci Hradec Králové a v k. ú. Pouchov a obci Hradec Králové od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Hradec Králové
77 29/2057/2008 31 0 1
94. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Nový Bydžov a v k.ú. Skochovice a obci Nový Bydžov od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Hradec Králové
77 29/2058/2008 31 0 1
95. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové od ČR - ÚZSVM
77 29/2059/2008 31 0 1
96. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Cholenice od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Jičín
77 29/2060/2008 31 0 1
97. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem a v k. ú. a obci Mlékosrby od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Hradec Králové
77 29/2060/2008 31 0 1
98. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Malšovice u Hradce Králové a obci Hradec Králové, v k. ú. a obci Černilov, v k. ú. Sendražice u Smiřic a obci Sendražice a v k. ú. a obci Divec od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Hradec Králové
77 29/2061/2008 31 0 1
99. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Vršce od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Jičín
77 29/2062/2008 31 0 1
100. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Nový Bydžov, v k.ú. a obci Stračov a v k. ú. a obci Sovětice od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Hradec Králové
77 29/2063/2008 31 0 1
101. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Petrovice u Strážkovic a obci Malé Svatoňovice od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Trutnov
77 29/2064/2008 31 0 1
102. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bělá u Pecky a obci Pecka od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Jičín
77 29/2065/2008 31 0 1
103. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
doplň. návrh Ing. Dernera
79 6 17 15
103. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
80 29/2067/2008 36 0 1
104. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje – předřazeno před bod č. 103
78 29/2066/2008 35 0 0
105. Lázně Běloves
81 35 0 1
106. Návrh na zahájení výstavby kavárny v RegioCentru Nový pivovar – předřazeno před bod č. 57
68 19 7 12
107. Poskytnutí příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajskému sdružení Královéhradeckého kraje na pořádání Mistrovství České republiky dětí a dorostu v disciplínách Plamen – předřazeno před bod č. 57
69 29/2018/2008 34 0 2
108. Podpora individuálních projektů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) – předřazeno před bod č. 57
70 29/2019/2008 32 0 2
109. Transformace Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje a. s.
110. Revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 29/1999/2008 – předřazeno před bod č. 48
57 29/2008/2008 33 0 0
Informace o činnosti NUTS II Severovýchod
Dotazy členů zastupitelstva
Různé

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pdf 371 kB 25.6.2008
Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2008 Příloha usnesení 5a xls 310 kB 25.6.2008
Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2008 Příloha usnesení 5b xls 21 kB 25.6.2008
Změny v darech a dotacích z grantových programůna úseku kultury Příloha usnesení 1 xls 36 kB 25.6.2008
Změny v darech a dotacích z grantových programůna úseku kultury Příloha usnesení 2 xls 17 kB 25.6.2008
Změny v darech a dotacích z grantových programůna úseku kultury Příloha usnesení 3 xls 19 kB 25.6.2008
Rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2008 Příloha usnesení xls 56 kB 25.6.2008
RRD 200807 - Program podpory obnovy cisternové techniky pro obce s jednotkami požární ochrany Královéhradeckého kraje kategorie II. a III. - schválení Příloha usnesení xls 20 kB 25.6.2008
Aktualizace zařazení a financování jmenovitých akcí v rámci Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2008 - IV.část - sociální věci Příloha usnesení xls 63 kB 25.6.2008
Aktualizace zařazení a financování jmenovitých akcí v rámci Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2008 - III. část - doprava Příloha usnesení xls 76 kB 25.6.2008
Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 Příloha usnesení 1 xls 167 kB 25.6.2008
Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 Příloha usnesení 2 xls 160 kB 25.6.2008
Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 Příloha usnesení 3 xls 109 kB 25.6.2008
Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008 Příloha usnesení 4 xls 74 kB 25.6.2008