USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 19.6.2008

Zaměření

Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2007; Záměr projektu "Lodí a na kole z Hradce Králové do Josefova"; Podpora cyklostezek ve spolupráci s Magistráty měst Hradec Králové a Pardubice a Pardubickým krajem

Protokoly o hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
Složení návrhové komise zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
3 37 0 1
Návrh na ověřovatele zápisu ze zasedání
4 34 0 1
Návrh programu 29. zasedání
5 36 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
6 29/1961/2008 35 0 1
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
7 29/1962/2008 33 0 1
3. Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2007
8 29/1963/2008 35 0 3
4. Zpráva o činnosti společnosti OREDO s. r. o. v roce 2007
9 29/1964/2008 35 0 2
5. Rozpočtové opatření - posílení kapitoly 10
10 29/1965/2008 37 0 0
5. Rozpočtové opatření - posílení kapitoly 10
návrh na ukončení rozpravy
11 27 1 4
5. Rozpočtové opatření - posílení kapitoly 10
protinávrh Ing. Šuberta
12 16 5 10
5. Rozpočtové opatření - posílení kapitoly 10
návrh Petra Kuříka
13 20 3 9
5. Rozpočtové opatření - posílení kapitoly 10
hlasování o dohadovacím řízení
14
5. Rozpočtové opatření - posílení kapitoly 10
hlasování o novém návrhu
15 29/1966/2008 33 0 2
6. "Záměr projektu ""Lodí a na kole z Hradce Králové do Josefova"""
16 29/1967/2008 33 0 0
7. Podpora cyklostezek ve spolupráci s Magistráty měst Hradec Králové a Pardubice a Pardubickým krajem
17 29/1968/2008 31 0 1
8. Dodatky zřizovacích listin právnických osob, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení
18 29/1969/2008 31 0 0
9. Poskytnutí finančního daru Univerzitě Hradec Králové pro Pedagogickou fakultu
19 29/1970/2008 31 0 1
10. Dotační programy v oblasti školství pro rok 2008 navrhované k podpoře z rozpočtu Královéhradeckého kraje
20 29/1971/2008 34 0 0
11. Podpora veřejně prospěšných projektů z oblasti tělovýchovy a sportu, práce s dětmi a mládeží z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2008
21 29/1972/2008 33 0 0
12. Úprava rozpočtu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje, odvětví školství v roce 2008 - havárie - staženo z projednávání
13. Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2008
22 29/1973/2008 32 0 0
14. Rozdělení dotací o.p.s. založeným Královéhradeckým krajem
23 29/1974/2008 34 0 0
15. Změny v darech a dotacích z grantových programů na úseku kultury
24 29/1975/2008 34 0 0
16. Příprava projektů vybraných škol zřizovaných Královéhradeckým krajem a předkládaných v rámci Operačního programu životní prostředí
25 29/1976/2008 34 0 0
17. Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2008
26 29/1977/2008 32 0 0
18. Návrh na schválení výsledků dotačních programů
27 29/1978/2008 30 0 1
19. Návrh na schválení investiční dotace pro Obec Skřivany
28 29/1979/2008 33 0 0
20. Návrh na schválení neinvestiční dotace pro obec Ledce
29 29/1980/2008 30 0 0
21. Návrh na schválení prodloužení termínu splatnosti půjčky Občanskému poradenskému středisku, o.p.s.
30 29/1981/2008 32 0 0
22. Návrh na schválení převodu nemovitostí, movitých věcí, práv a závazků souvisejících s transformací krajské příspěvkové organizace Domov důchodců Pilníkov
31 29/1982/2008 28 0 4
23. Individuální projekty Královéhradeckého kraje
32 29/1983/2008 31 0 0
24. "Finanční spoluúčast Královéhradeckého kraje na pořízení ""Plánu oblasti Horního a středního Labe"""
33 29/1984/2008 32 0 0
25. Finanční spoluúčast Královéhradeckého kraje na realizaci projektů v rámci II. etapy protipovodňových opatření na území Královéhradeckého kraje
34 29/1985/2008 31 0 0
26. Vyhodnocení soutěže Čistá obec za rok 2007
35 29/1986/2008 34 0 0
27. Prominutí vrácení bezúročné půjčky sdružení Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER na předfinancování dvou projektů z programu INTERREG IIIA
36 29/1987/2008 28 0 6
28. Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“
37 29/1988/2008 36 0 0
29. Poskytnutí neinvestičních dotací městu Náchod a městu Kostelec nad Orlicí k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění podzemních vod
38 29/1989/2008 35 0 0
30. Rozdělení finanční podpory z dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2008 – 2. část
39 29/1990/2008 34 0 0
31. Dotační podpora obcím z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 EO“ v roce 2008 – III.
40 29/1991/2008 33 0 0
32. Poskytnutí investiční dotace obci Olešnice v Orlických horách jako kofinancování k OPŽP
41 29/1992/2008 27 2 5
33. "Dotační podpora obcím z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodní ho hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 EO"" v roce 2008 – IV."
42 29/1993/2008 25 0 9
34. Centrum evropského projektování a. s. - smlouva o poskytnutí návratné neinvestiční finanční výpomoci
43 29/1994/2008 33 0 0
35. Centrum EP - navýšení příspěvku na provoz
44 29/1995/2008 30 0 0
36. "Schválení projektů, kterým bude poskytnuta finanční podpora v rámci 2. výzvy Programu ""Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji"" financovaného z FM EHP/Norska a Královéhradeckým krajem"
45 29/1996/2008 31 0 0
37. Projednání přípravy tří projektů do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko, týkající se modernizace přístupových komunikací k hraničním přechodům s Polskou republikou
46 29/1997/2008 32 0 0
38. Informace o projednání postupu schvalování, předkládání a financování projektů do operačních programů ve výborech
47 29/1998/2008 34 0 0
39. "Příprava projektu "" Regionálního centra pro životní prostředí """
48 29/1999/2008 30 0 0
40. Příprava projektu bioplynové stanice z operačního programu životního prostředí
49 29/2000/2008 25 0 6
41. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č.ZK/4/144/2005
50 29/2001/2008 32 0 0
42. Návrh na čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2008 pro odvětví zdravotnictví - část IX.
51 29/2002/2008 32 0 0
43. Rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2008.
52 29/2003/2008 29 0 0
44. RRD 200807 - Program podpory obnovy cisternové techniky pro obce s jednotkami požární ochrany Královéhradeckého kraje kategorie II. a III. - schválení dotací.
53 29/2004/2008 31 0 0
45. Program podpory - RRD200802 Profesionalizace svazků obcí
54 29/2005/2008 32 0 0
46. Podpora činnosti Místních akčních skupin pracujících v rámci programu LEADER v Královéhradeckém kraji
55 29/2006/2008 25 0 0
47. Dotace pro obec Horní Maršov SPD 200601/02 - 2. část schválené dotace
56 29/2007/2008 31 0 0
48. Dotace RRD 200804-A Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje
58 29/2009/2008 29 0 0
49. Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje
59 29/2010/2008 28 0 0
50. Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem
60 29/2011/2008 28 0 1
51. Poskytnutí dotací z grantových programů CRG200801 až CRG200804 v oblasti cestovního ruchu
61 29/2012/2008 29 0 0
52. Návrh rozšíření grantových programů na podporu cestovního ruchu pro rok 2008
62 29/2013/2008 31 0 0
53. Účelová dotace cyklostezka Borohrádek Holice
63 29/2014/2008 31 0 0
54. Aktualizace zařazení a financování jmenovitých akcí v rámci Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2008 - IV.část pro odvětví sociálních věcí.
64 29/2015/2008 31 0 0
55. Aktualizace zařazení a financování jmenovitých akcí v rámci Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2008 - III. část pro odvětví dopravy
65 29/2016/2008 29 0 0
56. Návrh na prominutí poskytnutých půjčených prostředků
protinávrh Ing. Štěpána
66 14 11 8
56. Návrh na prominutí poskytnutých půjčených prostředků
67 29/2017/2008 26 4 6
57. Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008
pozm. návrh MUDr. Vambery
71 29 1 2
57. Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2008
72 29/2020/2008 30 0 2
58. Návrh Škodní a likvidační komise Rady Královéhradeckého kraje na vyřazení majetku z evidence majetku Královéhradeckého kraje
73 29/2021/2008 33 0 1
59. Návrh na projednání žádosti města Police nad Metují
74 29/2022/2008 28 3 4
60. Návrh na projednání dohody o narovnání s městysem Mladé Buky
75 29/2023/2008 27 0 6
hlasování o sloučení rozpravy a hlasování k bodům č. 61 - 102
76 29 0 0
61. Návrh na změnu třídy a nové zařazení částí pozemní komunikace silnice II/300 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší
77 29/2024/2008 31 0 1
62. Nabídka na využití předkupního práva k pozemkovým parcelám v k.ú. Kostelec nad Orlicí a k.ú. Kunštát u Orlického Záhoří
77 29/2025/2008 31 0 1
63. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/21/1350/2007 v části I.
77 29/2026/2008 31 0 1
64. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/18/1057/2006, revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/21/1350/2007 a návrh na výkup p.p.č. 524/8 ostatní plocha-silnice v k.ú. Tetín
77 29/2027/2008 31 0 1
65. Prodej části pozemku p.p.č. 1000/1 v k.ú. a obci Náchod pro umístění trafostanice
77 29/2029/2008 31 0 1
66. Návrh na směnu části pozemku v k. ú. Slezské Předměstí a obec Hradec Králové
77 29/2030/2008 31 0 1
67. Návrh na převod pozemků v k. ú. Dolní Staré Město a obec Trutnov
77 29/2031/2008 31 0 1
68. Návrh na přijetí daru části pozemku v k.ú. Dvůr Králové nad Labem od firmy Protivítr - invest s.r.o.
77 29/2032/2008 31 0 1
69. Návrh na darování pozemku v k.ú. Milovice u Hořic obci Milovice u Hořic
77 29/2033/2008 31 0 1
70. Návrh na darování části stavby bývalé silnice II/304 v k.ú. Týniště nad Orlicí
77 29/2034/2008 31 0 1
71. Návrh na darování pozemků v k.ú. a obci Nová Paka městu Nová Paka
77 29/2035/2008 31 0 1
72. Návrh na darování pozemků v k.ú. a obci Jičín městu Jičín
77 29/2036/2008 31 0 1
73. Návrh na darování pozemků v k.ú. a obci Kovač obci Kovač
77 29/2037/2008 31 0 1
74. Návrh na darování pozemku v k.ú. Horní Rybníky a obci Zábrodí obci Zábrodí
77 29/2038/2008 31 0 1
75. Návrh na darování částí pozemků v k.ú a obci Lično obci Lično
77 29/2039/2008 31 0 1
76. Návrh na darováni části pozemku v k.ú. a obci Nové Město nad Metují městu Nové Město nad Metují
77 29/2040/2008 31 0 1
77. Návrh na darování stavební parcely v k.ú. a obci Staré Smrkovice obci Staré Smrkovice
77 29/2041/2008 31 0 1
78. Návrh na výkup pozemku zastavěného silnicí II/284 v k.ú. Vřesník u Tetína a obci Vřesník
77 29/2042/2008 31 0 1
79. Návrh na výkup pozemků v k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad
77 29/2043/2008 31 0 1
80. Návrh na výkup pozemku zastavěného silnicí II/284 v k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad
77 29/2044/2008 31 0 1
81. Návrh na výkup pozemku zastavěného silnicí II/280 v k.ú. a obci Libáň
77 29/2045/2008 31 0 1
82. Návrh na výkup p.p.č. 765/13 ostatní plocha-silnice v k.ú. Brtev
77 29/2046/2008 31 0 1
83. Návrh na výkup p.p.č. 765/18 ostatní plocha-silnice v k.ú. Brtev
77 29/2047/2008 31 0 1
84. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Chlumec nad Cidlinou
77 29/2048/2008 31 0 1
85. Návrh na výkup částí pozemků zastavěných silnicemi II/324 a III324 33 v k.ú. Probluz a obci Dolní Přím
77 29/2049/2008 31 0 1
86. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Cholenice, okr. Jičín
77 29/2050/2008 31 0 1
87. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Vršce, okr. Jičín
77 29/2051/2008 31 0 1
88. Návrh na výkup PK č. 5/1 v k.ú. Dětenice
77 29/2052/2008 31 0 1
89. Návrh na výkup p.p.č. 1615/7 ostatní plocha - silnice v k.ú. Libáň
77 29/2053/2008 31 0 1
90. Návrh na výkup p.p.č. 1614/10 ostatní plocha - silnice v k.ú. Libáň
77 29/2054/2008 31 0 1
91. Návrh na výkup p.p.č. 813/7 ostatní plocha - silnice v k.ú. Kohoutov
77 29/2055/2008 31 0 1
92. Návrh na výkup p.p.č. 765/15 ostatní plocha-silnice v k.ú. Brtev
77 29/2056/2008 31 0 1
93. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Věkoše a obci Hradec Králové, v k. ú. Rusek a obci Hradec Králové, v k. ú. Plotiště nad Labem a obci Hradec Králové a v k. ú. Pouchov a obci Hradec Králové od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Hradec Králové
77 29/2057/2008 31 0 1
94. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Nový Bydžov a v k.ú. Skochovice a obci Nový Bydžov od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Hradec Králové
77 29/2058/2008 31 0 1
95. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové od ČR - ÚZSVM
77 29/2059/2008 31 0 1
96. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Cholenice od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Jičín
77 29/2060/2008 31 0 1
97. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem a v k. ú. a obci Mlékosrby od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Hradec Králové
77 29/2060/2008 31 0 1
98. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Malšovice u Hradce Králové a obci Hradec Králové, v k. ú. a obci Černilov, v k. ú. Sendražice u Smiřic a obci Sendražice a v k. ú. a obci Divec od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Hradec Králové
77 29/2061/2008 31 0 1
99. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Vršce od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Jičín
77 29/2062/2008 31 0 1
100. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Nový Bydžov, v k.ú. a obci Stračov a v k. ú. a obci Sovětice od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Hradec Králové
77 29/2063/2008 31 0 1
101. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Petrovice u Strážkovic a obci Malé Svatoňovice od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Trutnov
77 29/2064/2008 31 0 1
102. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bělá u Pecky a obci Pecka od ČR – ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje, okr. Jičín
77 29/2065/2008 31 0 1
103. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
doplň. návrh Ing. Dernera
79 6 17 15
103. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
80 29/2067/2008 36 0 1
104. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje – předřazeno před bod č. 103
78 29/2066/2008 35 0 0
105. Lázně Běloves
81 35 0 1
106. Návrh na zahájení výstavby kavárny v RegioCentru Nový pivovar – předřazeno před bod č. 57
68 19 7 12
107. Poskytnutí příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajskému sdružení Královéhradeckého kraje na pořádání Mistrovství České republiky dětí a dorostu v disciplínách Plamen – předřazeno před bod č. 57
69 29/2018/2008 34 0 2
108. Podpora individuálních projektů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) – předřazeno před bod č. 57
70 29/2019/2008 32 0 2
109. Transformace Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje a. s.
110. Revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 29/1999/2008 – předřazeno před bod č. 48
57 29/2008/2008 33 0 0
Informace o činnosti NUTS II Severovýchod
Dotazy členů zastupitelstva
Různé

Soubory ke stažení