Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányRada

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2012 - 2016

Poslední aktualizace: 18.12.2012 7:50

Lubomír Franc - hejtman kraje

Lubomír Franc
Zodpovědný za: oblast zahraničních vztahů, IT, krizového řízení a integrovaného záchranného systému
Politická příslušnost: ČSSD
Bydliště: Broumov
Rok narození: 1953
Telefon: +420 495 817 222
Email: franc@kr-kralovehradecky.cz

Preambule – úvodní slovo

Společným cílem členů Rady Královéhradeckého kraje ve čtvrtém volebním období krajské samosprávy je přinášet užitečnou podporu každodenním potřebám tohoto regionu. Vznik historicky první čistě levicové krajské koalice, která se skládá ze zástupců ČSSD a KSČM, maximálně naplňuje rozhodnutí voličů v krajských volbách a současně velkou programovou blízkost obou koaličních partnerů.

Tato krajská vláda programové shody chce být přirozeným partnerem veřejnosti a v prvé řadě zajistit, aby veřejné služby poskytované krajem, byly efektivní a spolehlivé.

 

Otakar Ruml - 1. náměstek hejtmana

Otakar Ruml 
Zodpovědný za: oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací, cestovního ruchu, kultury, územního plánování a stavebního řádu
Politická příslušnost: KSČM
Bydliště: Nová Paka
Rok narození: 1950
Telefon: +420 495 817 530
Email: ruml@kr-kralovehradecky.cz
 • Granty a dotace

Budeme implementovat Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zapojíme kraj do implementačních struktur kohezní politiky 2014 – 2020.

Chceme stabilizovat poskytování dotací z rozpočtu kraje a odbor grantů a dotací krajského úřadu ve vztahu kohezní politice 2014 – 2020.

Rozvoj národních a mezinárodních aktivit kraje provážeme s čerpáním finančních prostředků z Evropské unie.

 • Regionální rozvoj

Začleníme region ve všech aspektech rozvoje do integrovaného evropského prostoru, dosáhneme vyváženého rozvoje celého kraje a budeme posilovat konkurenceschopnost regionu a vytváření podmínek pro trvale udržitelný ekonomický rozvoj.

Vytvoříme Strategii rozvoje kraje pro období 2014 - 2020 a na něj navazující Program rozvoje kraje, které budou jako základní strategie rozvoje kraje pomáhat efektivně čerpat finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie. Díky tomu bude kraj moci řídit efektivně rozdělovat finanční podporu do potřebných rozvojových
oblastí. Celý proces tvorby těchto strategických dokumentů budeme konzultovat s místními samosprávami, podnikateli či neziskovými organizacemi.

 • Kultura

Budeme přispívat k rozvoji živé kultury, podporovat obnovu památek a zefektivníme činnost organizací zřizovaných krajem.

Dokončíme projekty spolufinancované Evropskou unií, zajistíme udržitelnost již realizovaných projektů a připravíme projekt rekonstrukce Galerie moderního
umění v Hradci Králové a žádost o dotaci z Norských fondů. 

Movité kulturní dědictví budou příspěvkové organizace prezentovat na špičkové moderní úrovni. Budeme prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Živou kulturu budeme podporovat především prostřednictvím Střediska amatérské kultury Impuls.

Obnovu památkového fondu budeme podporovat nejen dotacemi, ale také lepší metodickou činností vůči památkářům městských úřadů a také tvorbou plánů ochrany památkových zón a rezervací.

 • Cestovní ruch

Vysoký turistický potenciál Královéhradeckého kraje vnímáme jako významnou složku regionální politiky. Kraj budeme prezentovat jako významnou turistickou destinaci v rámci České republiky.

Podpoříme přijetí zákona o cestovním ruchu, ve kterém jsou nastavena pravidla pro podporu a řízení cestovního ruchu.

Využijeme významnou historickou, přírodní a kulturní přitažlivost kraj ke zvýšení návštěvnosti našeho kraje.

Zpracujeme Programu rozvoje cestovního ruchu pro období 2014 – 2020 v návaznosti na v současné době zpracovávanou Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014 – 2020.

Úzká spolupráce s Libereckým a Pardubickým krajem a s partnerskými regiony v Polsku a na Slovensku bude pokračovat.

Vytvoříme funkční turistický informační portál a učtený datový sklad.

Celkově se zaměříme na zvýšení návštěvnosti: vedle domácích na turisty z Polska, Německa, Holandska a Slovenska.

 • Územní plánování a stavební řád

V letech 2013 - 2016 zpracujeme Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje za uplynulé období a předložíme ji ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje: na základě přijatých závěrů zastupitelstva zahájíme práce na pořízení Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Pořídíme 2. a 3. aktualizaci souboru dat o území představující Územně analytické podklady Královéhradeckého kraje.

Zajistíme provoz portálu Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje, zejména pro potřebu občanů a odborné veřejnosti tak, aby se mohly dálkovým přístupem seznámit s podmínkami možného využití území a případnou regulací v konkrétním místě.

 

 Karel Janeček - 2. náměstek hejtmana

Karel Janeček
Zodpovědný za: oblast dopravy a silničního hospodářství
Politická příslušnost: ČSSD
Bydliště: Týniště nad Orlicí
Rok narození: 1971
Telefon: +420 495 817 548
Email: janecek@kr-kralovehradecky.cz
 • Silnice druhé a třetí třídy

Na silnicích druhých a třetích tříd určíme prioritní páteřní síť. Budeme ji rozvíjet, spravovat a udržovat jako základ dopravní politiky kraje.

Na rekonstrukce a modernizace krajských silnic se pokusíme získat maximum financí z fondů Evropské unie.

Budeme nadále usilovat o efektivní úspory v rámci zimní údržby.

 • Dálnice D11 a rychlostní silnice R 35

Budeme nadále podporovat dokončení dálnice D11 do Jaroměře a R11 až k polským hranicím.

Poskytneme podporu aktivitám směřujícím k výstavbě rychlostní silnice R 35 z Opatovic nad Labem ve směru na Olomouc, která by odklonila tranzitní dopravu z Hradce Králové.

 • Dopravní obslužnost

Zajistíme efektivní a udržitelnou dopravní obslužnost, aby ji lidé i nadále považovali za spolehlivou a dostupnou veřejnou službu.

Dále zkvalitníme integrovaný dopravní systém v kraji.

Při optimalizaci dopravní obslužnosti budeme spolupracovat s místními samosprávami.

 • Alternativní způsoby dopravy

Podpoříme další rozvoj sítě cyklostezek v kraji.

Upřednostníme projekty řešící využití alternativních způsobů veřejné linkové dopravy.

 • Lokální dopravní řešení a dopravní stavby

Poskytneme podporu samosprávám obcí usilujících o silniční obchvaty jejich sídel.

Budeme podporovat projekty na snížení emisí a hlukové zátěže, které usnadní život obyvatelům regionu.

 • Bezpečnost silničního provozu

Tak jako v minulých letech budeme podporovat aktivity BESIP na základních školách – dopravní soutěže cyklistů.


 Josef Dvořák

Josef Dvořák
Zodpovědný za: oblast investic a majetku
Politická příslušnost: ČSSD
Bydliště: Jičín
Rok narození: 1956
Telefon: +420 495 817 275
Email: dvorak@kr-kralovehradecky.cz
 • Příprava a koordinace staveb kraje

Oddělení přípravy a realizace staveb bude v letech koordinovat, posuzovat a kontrolovat technické přípravy a realizace investičních záměrů kraje.

Prioritou na období 2013 – 2015 budou tři investiční akce: Rekonstrukce Oblastní nemocnice v Náchodě, Strategická průmyslová zóna Solnice – Kvasiny a Strategická průmyslová zóna Vrchlabí.

 • Rekonstrukce Oblastní nemocnice v Náchodě

Na stavbu je zpracovaná projektová dokumentace a bylo vydáno stavební povolení. Práce na modernizaci náchodské nemocnice by měly začít na jaře 2013.

 • Strategická průmyslová zóna Solnice – Kvasiny

Rozvoj této lokality bude pokračovat akcí Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny, regionální infrastruktura.

Jde o poslední a současně nejrozsáhlejší projekt celého programu průmyslové zóny, v jehož rámci je administrováno celkem třiadvacet samostatných investičních projektů, například hasičská zbrojnice, oblastní nemocnice, školy, silnice.

Celkem zde bude proinvestováno na zlepšení komplexní infrastruktury více než 1,3 miliardy korun.

 • Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura

Budeme administrovat za částečné spolupráce s Libereckým krajem dva zaregistrované rozvojové projekty za zhruba 424 milionů korun. Dále budeme pracovat na jednom nebo více nezaregistrovaných projektech ve výši přibližně 88 milionů korun.

Na všech projektech tohoto programu, které vylepší dopravní infrastrukturu, spolupracuje kraj se závodem Škoda Auto a.s.

 • Transparentnost výběrových řízení

Budeme hledat technická a systémová řešení pro zužování prostoru pro případnou korupci, a to zejména dodržováním zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Zpřístupníme veřejné zakázky co nejširšímu počtu uchazečů.

Zavedeme elektronické aukce.

Naším zájmem je centralizované zadávání veřejných zakázek.

Na profilu zadavatele budeme vyhlašovat výběrová řízení v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Přejdeme na systém E-ZAK – nový profil zadavatele.

 • Lepší hospodaření s energií

Zavedeme systematický management hospodaření energií v budovách užívaných krajem a jím zřízených organizací. Tím budeme šetřit nejen finanční prostředky, ale také životní prostředí.

 • Zdokonalení evidence majetku kraje

Implementujeme jednotný systém evidence majetku, který zlepší komunikaci mezi krajem a jeho organizacemi a umožní efektivnější využívání krajského majetku.

 • Zlepšení vymahatelnosti pohledávek kraje

Provedeme analýzu pohledávek kraje a navrhneme opatření, která povedou ke zlepšení vymahatelnosti budoucích pohledávek kraje.

 • Efektivnější pojištění kraje

Na základě výsledků analýz provedeme úpravu pojištění kraje a jeho organizací tak, aby lépe krylo aktuální pojistná rizika.

Účelné naložení s dlouhodobě nepotřebným majetkem Majetek, který je pro kraj dlouhodobě nepotřebný, se stane dalším zdrojem příjmů kraje. 

 Josef Lukášek

Josef Lukášek
Zodpovědný za: oblast sociálních věcí
Politická příslušnost: KSČM
Bydliště: Bystré v Orlických horách
Rok narození: 1952
Telefon: +420 495 817 290
Email: lukasek@kr-kralovehradecky.cz
 • Pomoc člověku v domácím prostředí

Podpoříme setrvání člověka, vyžadujícího pomoc jiné osoby, v jeho domácím prostředí.

Zachováme, případně dle možností kraje navýšíme, podporu terénním, ambulantním a odlehčovacím sociálním službám.

 • Podmínky poskytování sociálních služeb

Budeme pokračovat v dosavadní vysoké spoluúčasti kraje na financování sociálních služeb, nepřipustíme snížení jejich současného standardu v rozsahu i kvalitě.

V dialogu se všemi zřizovateli budeme realizovat schválený model víceletého financování sociálních služeb v kraji.

Zaměříme se na optimální a spravedlivé využití dotačních titulů a žadatelům zabezpečíme metodickou pomoc ze strany krajského úřadu.

 • Rodinná politika a politika rovných příležitostí

Budeme prosazovat politiku rovných příležitostí pro všechny občany kraje se zvláštním zřetelem na potřeby osob se zdravotním postižením, etnických skupin, seniorů a zvláště rodin s dětmi.

Provedeme monitoring fungování projektu rodinných pasů, budeme podporovat jejich širší využívání.

 • Sociálně vyloučené lokality

Zkvalitníme terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách, větší pozornost budeme věnovat práci s dětmi a mládeží, zvyšování jejich sociální gramotnosti.

Využijeme všech zákonných možností k vytváření pracovních příležitostí a obnovování pracovních návyků mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit.

Ve spolupráci se samosprávami měst a obcí budeme bránit vzniku nových sociálně vyloučených lokalit.

 • Prevence kriminality a protidrogová politika

Podpoříme aktivní a komplexní přístup ke zvýšení bezpečnosti občanů kraje, jejich ochranu před růstem kriminality, související s užíváním návykových látek.

Budeme systémově řešit prevenci ve spolupráci se všemi orgány, působícími v této oblasti.

 • Rozvojové investice

Podle možností krajského rozpočtu podpoříme investice: přestavba Domova dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim, rekonstrukce interiéru historické budovy Domova důchodců Černožice nad Labem, přestavba „zámečku“ Domova důchodců Borohrádek.

Nepřipustíme rozprodej objektů v majetku kraje, sloužících k poskytování sociálních služeb. 

Táňa Šormová

Táňa Šormová
Zodpovědný za: oblast školství
Politická příslušnost: nezáv. za KSČM
Bydliště: Hradec Králové
Rok narození: 1956
Telefon: +420 495 817 351
Email: sormova@kr-kralovehradecky.cz
 • Dostupnost vzdělávání

Vytvoříme podmínky pro stabilizaci sítě středních škol tak, aby na území kraje byly rozmístěny nabízené obory vzdělání s ohledem na: demografický vývoj, dostupné vzdálenosti a dopravu, kvalitu vzdělávání a výchovy jednotlivých subjektů, potřeby zaměstnavatelů a trhu práce, finanční možnosti rodin a zřizovatele.

Odmítáme „vzdělávání pro vzdělání“ bez možnosti uplatnění.

Soukromé a církevní školy budeme podporovat pouze ty, které doplňují nabídku oborů vzdělání, nedostatečně zastoupených ve školách zřizovaných krajem.

Případná optimalizace sítě škol bude probíhat otevřeně po předchozích jednáních se zástupci dotčených školských subjektů a obcí.

 • Perspektivní vzdělávání

Podpoříme větší propojení škol hlavně s technickým zaměřením na potencionální zaměstnavatele tak, aby absolventi škol nacházeli bezprostředně po ukončení studia uplatnění v praxi.

V oblasti školství budeme úzce spolupracovat se sociálními partnery, například úřady práce či hospodářskou komorou.

Dále budeme poskytovat stipendia žákům vybraných oborů vzdělání ukončených výučním listem a v případě potřeby doplníme další obory.

 • Podpora nadaných a talentovaných žáků

Zachováme možnost studia nadaných žáků na odpovídajícím typu škol s důrazem na demografický vývoj.

Finančně podpoříme nadané a talentované žáky pořádáním soutěží a přehlídek a oceněním žáků i jejich učitelů.

 • Ekonomika

Dále se budeme snažit optimálně využít finanční podporu ze zdrojů EU.

Podpoříme realizaci investičních akcí škol a zahájení dalších oprav a rekonstrukcí v souladu s finančními možnostmi krajského rozpočtu.

Zaměříme se na zlepšení a zkvalitnění technického stavu školních budov i vybavení.

 • Celoživotní vzdělávání

Ve spolupráci s obcemi, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery podpoříme co nejširší nabídku celoživotního vzdělávání a rekvalifikačních kurzů v souladu s potřebami trhu práce.

Pro potřeby celoživotního vzdělávání podpoříme činnost a využití center odborného vzdělávání.

 • Volný čas

Velkou pozornost věnujeme podpoře všech typů volnočasových aktivit, přispívajících k hodnotnému využití a naplnění volného času dětí, mládeže i dospělých a seniorů.

Formou grantů a dotací podpoříme volnočasové aktivity a zájmové činnosti škol a školských zařízení, nestátních neziskových organizací a organizací sportovních a zachováme minimálně současnou výši poskytovaných finančních prostředků.

Pozornost zaměříme na vyváženější rozdělování finančních prostředků mezi oblast sportu a oblast ostatních volnočasových aktivit.

Finančně podpoříme významné tradiční regionální akce s ohledem na finanční možnosti kraje.

Budeme pokračovat v podpoře oceňování významných osobností z oblasti sportu a nově podpoříme oceňování významných osobností z oblasti ostatních volnočasových aktivit.

V oblasti sportu se zaměříme na výraznější podporu tzv. „sportu pro všechny“.

Budeme podporovat pravidelnou účast sportovců Královéhradeckého kraje na Olympiádě dětí a mládeže. 

 Josef Táborský

Josef Táborský 
Zodpovědný za: oblast ekonomiky
Politická příslušnost: ČSSD
Bydliště: Kopidlno
Rok narození: 1951
Telefon: +420 495 817 544
Email: taborsky@kr-kralovehradecky.cz
 • Ozdravení krajské ekonomiky

Pokračovat v ozdravném procesu krajské ekonomiky; krajský rozpočet chceme nasměrovat k vyrovnanému hospodaření, již dále kraj nezadlužovat přijímáním nových úvěrů.

 • Čtvrtina krajského rozpočtu do investic

Chceme perspektivně zajistit, aby krajský rozpočet byl i nadále prorůstový a pod veřejnou kontrolou, investice by měly výhledově dosahovat 25% podílu z krajského rozpočtu.

 • Podpora projektům s evropskou a státní účastí

Podporujeme přípravu a realizaci projektů financovaných z evropských fondů a státního rozpočtu.

 • Krajské peníze pro veřejné služby

Chceme pokračovat v hospodárném využití zdrojů kraje s důrazem na podporu zajištění veřejných služeb v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství a dopravy, rozvoj regionu, měst a obcí.

Chceme optimalizovat objem veřejných prostředků a služeb v součinnosti s dalšími subjekty, především s obcemi a městy

 • Průhledné financování krajských organizací

Budeme se i nadále zaměřovat na účelné rozpočtování a průhledné financování organizací zřizovaných krajem s cílem zefektivnit jejich provoz.

Kraj založil Centrum sdílených služeb, které bude řešit centrální nákupy a elektronizaci veřejných zakázek, zavádí Jednotnou účetní osnovu, nastavil systém úspor, jak prostřednictvím centrálních nákupů, tak i zavedením tzv. EPC projektů – snižování nákladů na energie.

 • Veřejné peníze efektivně pro samosprávy a veřejnost

Zajistíme, aby veřejné prostředky sloužily k uspokojování potřeb měst, obcí a občanů kraje efektivně, hospodárně a chceme aby byly přidělovány maximálně transparentně.

 • Aktuální finanční strategie

Aktualizovat finanční strategii Královéhradeckého kraje ve vazbě na dlouhodobé koncepce rozvoje jednotlivých oblastí v působnosti kraje, rozvoj měst a obcí ve vztahu na stav veřejných a krajských financí.

Chceme aktualizovat dlouhodobý finanční výhled na léta 2014-2018, a tím zajistit finanční stabilitu kraje v dalším období.

Jan Tippner

Jan Tippner 
Zodpovědný za: oblast životního prostředí a zemědělství
Politická příslušnost: ČSSD
Bydliště: Klamoš - Štít
Rok narození: 1952
Telefon: +420 495 817 327
Email: tippner@kr-kralovehradecky.cz
 • Zemědělství a péče o krajinu

Budeme pokračovat v podpoře regionálních výrobců a prezentaci kvalitních potravinářských výrobků.

Podpoříme realizaci pozemkových úprav zaměřených na zlepšení hospodaření s vodou v krajině, retenční schopnosti a kvality půd jako základního předpokladu snížení povodňových rizik. Nadále budeme účastni v mezinárodních projektech ochrany před povodněmi.

Budeme usilovat o zachování podpor hospodaření v lesích a posilování jejich mimoprodukčních funkcí naplňovaných ve veřejném zájmu.

 • Využívání přírodních zdrojů

Budeme dbát na minimalizaci dopadů těžby nerostných surovin na životní prostředí a kvalitu vod.

Nepodpoříme průzkumy a těžbu břidlicových plynů.

Podpoříme zvyšování podílu využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšování účinnosti, ekologické šetrnosti a bezpečnosti provozovaných zařízení.

 • Odpadové hospodářství

V souladu s legislativou EU budeme ve stanovené hierarchii podporovat omezování produkce a druhotné využívání odpadů s cílem zvýšení podílu jejich materiálového využití a snižování podílu skládkování.

Podpoříme aktivity vedoucí k využívání biologické složky odpadů pro výrobu organických hnojiv vhodných pro realizaci programu zlepšování stavu půd.

 • Vodní hospodářství

Zvýšenou měrou budeme podporovat projekty zaměřené na ochranu zdrojů pitné vody, zejména eliminaci následků starých ekologických zátěží.

Budeme pokračovat v podpoře vodohospodářských projektů pro budování a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod zejména v malých obcích.

 • Ochrana přírody

Zaměříme se na dokončení projektu zřízení sítě chráněných území NATURA 2000 za maximálního využití finanční podpory EU.

Budeme dále zkvalitňovat spolupráci a podporu s vlastníkům pozemků při zabezpečování managementu chráněných území a vzájemné komunikaci.

Zvýšenou pozornost budeme věnovat sledování všech změn při povolování zřizování a provozování výrobních a jiných zařízení s ohledem na maximální omezení případných negativních vlivů na životní prostředí v Královéhradeckém kraji jako nejlepším místě pro život na území České republiky.

Jana Třešňáková

Jana Třešňáková
Zodpovědný za: oblast zdravotnictví
Politická příslušnost: ČSSD
Bydliště: Hronov
Rok narození: 1960
Telefon:

+420 495 817 313

Email: tresnakova@kr-kralovehradecky.cz
 • Zdravotnictví jako spolehlivá a kvalitní veřejná služba

Dostupnou a kvalitní zdravotní péči zachováme ve všech částech kraje.

Zajistíme lůžkovou zdravotní péči v základních oborech ve všech krajem zřizovaných oblastních nemocnicích.

Zaktualizujeme koncepci zdravotnictví.

Budeme podporovat celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků, abychom dosáhli stabilizace zaměstnanců a zvýšili spokojenost pacientů.

 • Zajištění efektivního hospodaření krajských nemocnic

Budeme pokračovat v centrálních nákupech materiálu, léků, energií a služeb pro zdravotnická zařízení, zvýšíme efektivitu těchto nákupů.

Všech pět krajských nemocnic bude úzce spolupracovat, což umožní efektivnější využití investic i lidských zdrojů.

Ve spolupráci s Asociací krajských nemocnic se budeme snažit prosadit spravedlivé financování krajských nemocnic z prostředků zdravotních pojišťoven.

 • Investice

Prioritní investicí je rekonstrukce a dostavba Oblastní nemocnice Náchod.

Budeme pokračovat v modernizaci všech krajských zdravotnických zařízení s cílem zajistit kvalitní zdravotní péči odpovídající úrovni 21. století.

Zajistíme pravidelnou obměnu sanitních vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu.

K zajištění investic se budeme v maximální možné míře snažit využít prostředků EU.

 • Zajištění lékařské pohotovosti

Zabezpečíme činnost lékařské pohotovostní služby ve všech oblastech kraje.

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje 2012 - 2016 pdf 929 kB 17.12.2012