VIDEOZÁZNAM z 9. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

19. 12. 2017

Datum konáni: 4.12.2017

1. část jednání: po bod 11

(do oběda)

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 6 (Poskytnutí dotací na individuální účel a darů z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje ) 0:41:49
1 (Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje ) 0:21:06 7 (Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 ) 0:42:54
2 (Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:35:48 8 (Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 ) 0:53:55
3 (Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové ) 0:39:09 9 ( Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2017 ) 0:56:12
4 (Návrh výplat měsíčních odměn při souběhu funkcí a stanovení paušální částky pro náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva Královehradeckého kraje s platností od 01.01.2018 ) 0:39:57 10 ( Revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/7/456/2017 v důvodové zprávě ) 0:57:09
5 ( Novelizace Pravidel tvorby, používání a hospodaření se sociálním fondem Královéhradeckého kraje ) 0:40:56 11 ( Návrh na sloučení/splynutí příspěvkových organizací (oblast školství) zřizovaných Královéhradeckým krajem ) 0:58:40

Rozprava zastupitelů k bodu č. 11

čas začátku zastupitel/ka čas začátku zastupitel/ka čas začátku zastupitel/ka
1:07:00 Hanousek 1:43:00 Kostelníček, Adanec 2:27:50 Adamec
1:10:20 Berkovcová 1:44:00 Matějka 2:28:20 Ruml
1:14:00 Ondráček 1:50:00 Ruml 2:34:08 Štayrová
1:18:00 Lukášek 1:56:01 Ondráček 2:35:40 Berdychová
1:19:00 Sadovský 2:01:13 Koleta 2:36:00 Koleta
1:21:00 Hanousek 2:04:12 Berkovcová 2:37:20 Berdychová
1:23:00 Kostelníček 2:10:31 Berdychová 2:39:20 Červíček - prodeduríální návrh
1:27:00 Adamec 2:15:30 Sobotka 2:40:00 Ondráček
1:32:00 procedurální návrhy 2:16:17 Koleta 2:41:00 Červíček - procedurální návrh
1:26:00 Outlý 2:20:42 Sadovský 2:41:35 Štěpán
1:38:00 Šormová 2:21:45 Šormová    

Vystoupení veřejnosti k bodu č. 11

čas začátku jméno čas začátku jméno
2:48:02 Ing. Pavel Šubr, starosta Lázní Bělohrad 3:34:46 Mgr. Zbyněk Hruška, ředitel, Integrovaná SŠ Nová Paka
2:56:30 Ing. Pavel Petr, ředitel SOU Lázně Bělohrad 3:41:30 Ing. Bc. Ivana Sedláková, VOŠ a SOŠ Nový Bydžov
3:02:33 Zdenka Krejcarová, ekonomka SOU Lázně Bělohrad 3:47:34 Nikola Macháčková, VOŠ a SOŠ Nový Bydžov
3:08:16 Bc. Miroslav Nosek, starosta, Miletín 3:50:24 Mgr. Pavel Augustin, Integrovaná SŠ Nová Paka
3:13:40 Ing. Irena Vrbová, Holovousy, za rodič 3:56:44 RNDr. Věra Svatošová, ředitelka OA Náchod
3:17:40 Ing. Jiří Kotyška, ředitel, DEPRAG CZ a.s. 4:02:09 Ing. Rostislav Petrák, starosta, Červený Kostelec
3:24:17 Petr Hable, starosta, Nové Město nad Metují 4:11:06 Mgr. Martin Červíček - žádost o přerušení
3:28:00 Ing. Jaromír Holeček, ředitel SŠ, SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují    

2. část jednání: body 12-94

(po obědě)

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
12 (Návrh na schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím na přípravu projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ ) 0:00:00 24-28 (Sociální služby ) 0:20:11 39 ( Prodloužení doby realizace projektů - územní plány ) 0:52:23
13 (Projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I ) 0:01:17 29 ( Změna č. 47/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ) 0:29:10 40 (Změna v projektu č. 16ZPD01-0002 s názvem „Hlušičky - protipovodňová opatření - I. etapa“ ) 0:53:04
14 ( Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2018 ) 0:02:23 30 ( Prominutí vrácení dotace poskytnuté obci Kohoutov dle dotační smlouvy č. ES04303 ) 0:30:00 41 ( Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně městu Miletín ) 0:53:44
15 (Zřizovací listiny příspěvkových organizací v oblasti kultur ) 0:03:06 31 (Prominutí vrácení části dotace poskytnuté městu Libáň dle dotační smlouvy č. ES06153 ) 0:30:42 42 ( Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje ) 0:54:45
16 (Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o úhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby z minulých let ) 0:06:17 32 (Aktualizace pravidel dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ ) 0:31:26 43-88 (majetkové body ) 0:57:20
17 (Žádosti o změnu smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - změna rozsahu poskytovaných služeb ) 0:10:59 33 (Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s. ) 0:32:19 89 ( Volba člena Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:13:35
18 (Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2018 ) 0:12:33 34 ( Zvýšení základního kapitálu společnosti Centrum evropského projektování a.s., IČ: 27529576. ) 0:33:04 90 (Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:14:31
19 ( Poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na dovybavení Horské služby ČR, o. p. s.) 0:13:34 35 (Aktualizace Statutu dotačního fondu Královéhradeckého kraje ) 0:34:28 91 ( Schválení návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hasičskému záchrannému sboru KHK pro rok 2017 ) 1:15:33
20 ( Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 2018 ) 0:14:36 36 ( Návrh partnerství KHK na projektu „Dostavba věže samostatnosti v Hořicích“ ) 0:35:14 92 ( Změna účelu dotace a prodloužení doby realizace projektu (Římskokatolická farnost - děkanství Broumov) ) 1:17:43
21 (Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví ) 0:16:05 37 ( Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel ) 0:38:08 93 (Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje o systémové podjatosti ) 1:19:04
22 ( Žádost Oblastní nemocnice Jičín a.s. o převzetí ručení Královéhradeckým krajem ) 0:17:41 38 ( Poskytnutí dotací na individuální účel - IV. změna rozpočtu ) 0:38:54 94 ( Personální změny ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:37:12
23 (Zpráva o plnění Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016 - 2020 ) 0:18:39