VIDEOZÁZNAM z 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

19. 12. 2017

Datum konáni: 30.10.2017

1. část jednání: po bod 20

Včetně předřazeného bodu jednání 109

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 10 (Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování a kofinancování projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, II. fáze ) 0:43:54
1 (Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje ) 0:11:54 11 (Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o schválení Dohody o ručení o úvěru ) 0:45:05
2 (Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:27:22 12 (Žádost Oblastní nemocnice Trutnov a.s. o schválení Dohody o ručení o úvěru ) 0:47:18
3 (Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2018 ) 0:29:23 13 (Návrh na změny příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2017 ) 0:48:43
4 (Rezignace člena Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:33:56 14 (Návrh rozdělení navýšené dotace v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017 ) 0:59:33
5 (Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) a Královéhradeckým krajem ) 0:34:46 15 (Návrh na schválení výsledků 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017. ) 1:05:54
6 (Poskytnutí dotací na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje ) 0:35:35 16 (Návrh na schválení výsledků 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017 ) 1:07:35
109 (Návrh na volbu předsedy Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje) 0:36:52 17 (Úpravy rozpočtu odvětví školství pro rok 2017 ) 1:09:21
7 (Návrh dodatku č. 34 zřizovací listiny č. j. 20184/DS/2009 Správy silnic Královéhradeckého kraje ) 0:37:59 18 (Návrh na schválení dotačního programu Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji 2018 ) 1:16:28
8 (Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy ) 0:39:34 19 (Revokace usnesení ZK/3/146/2017 ) 1:17:15
9 (Návrh dodatku č. 8 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“ ) 0:41:48 20 (Návrh na zahájení přípravy projektů ) 1:56:11

2. část jednání: body 21-32

(do oběda)

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
21 ( Změna termínu realizace projektu obce Ostroměř dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES11022 ) 0:00:00 24-31( Krajské dotační programy pro rok 2018; 24-vzdělávání, 25-volnočasové aktivity, 26-ZP, 27-CR, 28-KP, 29-RR, 30-sport a tělovýchova, 31-prevence rizik. chování) 0:03:08
22 ( Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2017 – III. ) 0:01:27 32( Řešení výzvy starostů měst KHK k Programu obnovy venkova i pro oddělené místní části měst ) 1:01:20
23 ( Změna č. 46/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ) 0:02:28    

3. část jednání:od bodu 33 do konce

(po obědě)

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
33 ( Krajský dotační Program obnovy venkova pro rok 2018 ) 0:00:00 52 ( Návrh na schválení příslibu profinancování projektu SOL Trutnov s názvem „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“ (IROP SC 2.3, výzva č. 54) ) 0:56:35 70 ( Návrh na prodej pozemku v k. ú. Hodkovice u Trutnova a obci Jívka ) 1:25:30
34 (Schválení finančního daru pro obce na 2. a 3. místě soutěže Vesnice roku 2017 ) 0:01:33 53 ( Návrh na schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci SOL Trutnov na financování realizace projektu „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“ – Integrovaný operační program (SC 2.3, 54. výzva) ) 0:58:50 71 ( Návrh na prodej pozemku v k. ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou a obci Písek, okr. Hradec Králové ) 1:26:46
35 ( Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel ) 0:02:59 54 ( Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku s panem Z. R. pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. ) 1:00:45 72-74 ( Návrh na prodej pozemků ) 1:29:33
36 ( Poskytnutí dotací na individuální účel - změna rozpočtu ) 0:03:57 55 ( Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene s obcí Kvasiny pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ ) 1:08:46 75-90 (Návrh na výkup pozemků .... ) 1:31:36
38( Změny v projektech 15RRD05 a 16RRD05 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji ) 0:05:15 56 ( Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s Římskokatolickou farností Solnice pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. ) 1:10:15 91 (Návrh na směnu pozemků v k.ú. Nový Nemojov a obci Nemojov ) 1:33:36
39( Změna účelu v projektu 17KPG01-0112 ) 0:06:22 57 ( Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s Biskupstvím královéhradeckým pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. ) 1:10:50 92 (Návrh na darování pozemku v k.ú. Újezd pod Troskami, okr. Jičín, do vlastnictví obce Újezd pod Troskami ) 1:34:29
40( Změny v projektech podpořených dotacemi ) 0:08:16 58 ( Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků s panem P. T. a paní J. T. pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ ) 1:11:19 93 ( Návrh na uzavření darovací smlouvy č. 01/17/DS/MS o převodu vlastnických práv ke stavbě pozemních komunikací - majetkoprávní vypořádání částí původní silnice I/11 po vybudování obchvatu města Vamberka ) 1:35:20
41( Prodloužení doby realizace projektů - územní plány ) 0:09:30 59 ( Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní S. E. A. H. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ ) 1:11:45 94-103 (Návrh na bezúplatný převod pozemků.... ) 1:36:16
42( Projekt Krajský akční plán vzdělávání ) 0:10:49 60 ( Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích mezi Královéhradeckým krajem a paní J. R. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ ) 1:12:17 104 ( Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Babí a obci Trutnov ) 1:38:18
43( Žádost do dotačního programu MŠMT Podpora mládeže na krajské úrovni ) 0:11:52 61 ( Návrh Smlouvy na uzavření Smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene s paní MUDr. R. Z. pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. ) 1:12:43 105 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:39:21
44-47(Prominutí odvodu dotace a penále za porušení rozpočtové kázně ...Králova Lhota,Borek, Miletín, Nové Město ) 0:12:50 62-65 ( Návrh na výkup pozemků.... ) 1:13:16 106 ( Vybavení těžko dostupných míst hřebenů Krkonoš a Orlických hor defibrilátory ) 1:40:28
48( Návrh na úpravu alokace krajského dotačního programu „Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje – 17SMAC01 ) 0:18:16 66 ( Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - výkup pozemku v k.ú. a obci Náchod pro účely stavby nemocnice II ) 1:19:16 107 ( Financování stavební akce „Most ev.č. 3082-1 Svinary“ ) 1:44:08
49( Aktualizace poskytnutých návratných finančních výpomoc pro projekty předložené do Operačního programu Životní prostředí ) 0:20:48 67 (Projednání žádosti ústavu Život bez bariér, z.ú. o prominutí dluhu a stanovení dalšího postupu ) 1:20:51 108 (Převod finančních prostředků v rámci kapitoly 12 za účelem realizace výkupu pozemků ) 1:46:28
50( Příslib profinancování projektu: Výstavba depozitáře Regionálního muzea a galerie v Jičíně ) 0:48:07 68 ( Projednání žádosti společnosti COLAS CZ, a.s. o snížení dlužné částky ) 1:22:18 různé 1:47:50
51( Úprava rozpočtu kap. 21 ) 0:54:12 69 ( Žádost o odprodej pozemků v k.ú. Dvůr Králové nad Labem ) 1:24:02