VIDEOZÁZNAM z 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

19. 12. 2017

Datum konání: 11.9.2017

1. část jednání: po bod 11

Včetně předřazeného bodu jednání 127

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 6 32:28:02
1 ( Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje ) 9:40:00 127 (Změna ve výkonu funkcí členů Rady Královéhradeckého kraje – projednávání předřazeno před bod č. 7 ) 33:18:14
2 (Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 16:17:23 7 (Vyjádření k záměru stavby vodní nádrže Pěčín ) 37:34:08
3 ( Novela Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 20:37:12 8 (Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2017 ) 108:56:00
4 (Revokace usnesení ZK/2/109/2016 ze dne 05.12.2016 v části I. 2. a schválení návrhu na výplatu měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, který vykonává předsedu výboru/komise ) 30:25:18 9 (Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 ) 111:52:00
5 (Návrh na schválení finančního daru vítězné obci v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017 v Královéhradeckém kraji ) 31:39:00 10 (Změna obchodní firmy (SÚS Královéhradeckého kraje a.s.) společnosti a doplnění předmětu podnikání – nové znění stanov ) 114:19:24
    11 (Návrh „Postup Správy silnic Královéhradeckého kraje zejména při uzavírání smluv ve věci zvláštního užívání silnic, silničních a silničních pomocných pozemků v majetku Královéhradeckého kraje“ ) 116:51:10

2. část jednání: body 12 - 14 a bod 125

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
12 (Zvýšení odměňování vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků ve směnném provozu ) 0:00:00 14 ( Návrh na navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2017 ) 4:31:21
13 ( Žádost Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje o poskytnutí neinvestiční dotace na Realizaci Stipendijních programů Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademické roky 2017 – 2018 a 2018 – 2019) 2:29:08 125 (Výstavba operačních sálů v Městské nemocnici a.s. ve Dvoře Králové nad Labem - informace – projednávání předřazeno před bod č. 15 ) 6:23:20

3. část jednání: bod 128 a body 15-36

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
128 (Stanovení postupu v rámci řešení vlastnických vztahů k budově Regiocentra Nový pivovar – projednávání předřazeno před bod č.15 ) 0:00:00 25 (Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačních programech v oblasti regionálního rozvoje 17RRD05 a 17RRD11 ) 75:31:16
15 (Schválení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2017 - 2020 ) 48:34:24 26 (Dotační program 17SPT06 v oblasti sport a tělovýchova - rozdělení navýšených prostředků ) 77:21:08
16 (Schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017 ) 56:47:06 27 (Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu ) 78:32:15
17 (Návrh dočerpání rezervy v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017 ) 62:12:00 28 (Žádost o prominutí odvodu dotace – obec Stěžery ) 97:23:11
18 ( Návrh na vyhlášení2.kola dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017 ) 64:07:00 29 (Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně - Obec Nové Město IČO 002 69 239 ) 99:03:03
19 (Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji v roce 2018, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 ) 67:34:02 30 (Změna v projektu 17KPG01-0090 ) 100:20:00
20 (Návrh na převedení majetku na základě ukončení realizace projektu „Dovybavení speciálních výslechových místností pro zvlášť ohrožené oběti a svědky trestných činů na Územních odborech policie v Královéhradeckém kraji“ ) 69:00:00 31 (Návrh na vstup Královéhradeckého kraje do Asociace měst pro cyklisty ) 101:24:00
21 (Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2017 ) 70:05:14 32 ( Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování realizace projektu obce Orlické Záhoří "Poznej Sudety na lyžích") 102:38:10
22 (Závěrečná zpráva k zabezpečení výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017. ) 71:22:10 33 (Souhlas ručitele s dohodou Banky a Klienta o změně závazku – potvrzení ke smlouvě o kontokorentním úvěru společnosti Centrum evropského projektování a.s. ) 104:54:23
23 (Návrh na poskytnutí neprogramových - individuálních dotací na rok 2017 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9). ) 72:49:23 34 (Dotační program ""Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II (Kotlíkové dotace) ) 105:58:04
24 (Příslib profinancování IROP 2.4 - změna ) 73:40:16 35 (Příprava projektové žádosti „Společná propagace česko-polského příhraničí“ do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko ) 117:10:18
    36 (Schválení žádostí podaných do krajského dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje ) 118:20:16

4. část jednání: body 37 - 129 (mimo bod 127, 125, 128)

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
37 (Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2017 – II. ) 0:00:00 86 (Návrh na revokaci usnesení ZK/21/1441/2015 - výkup pozemku v k. ú. Staňkova Lhota a obci Sobotka, okr. Jičín ) 90:29:00
38 (Změna č. 45/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ) 1:14:07 87 ( Návrh na zrušení usnesení č. ZK/6/370/2017 ze dne 19.6.2017 - výkup pozemku v k. ú. a obci Chudeřice, okr. Hradec Králové ) 91:44:00
39 (Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - výkup pozemku v k.ú. a obci Náchod pro účely stavby nemocnice ) 1:56:22 88-101 (Majetkové body ) 92:33:11
40 (Návrh na příslib finančních prostředků v roce 2018 na akci: Evropské domy v krajích - stavební úpravy objektu Nový Hluchák včetně stravovacího zařízení ) 5:45:20 102 (Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace včetně pozemků v k.ú. Hubojedy– celé stavby silnice III/2814 v k.ú. Hubojedy ) 98:29:01
41 (Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 7:17:19 103 (Návrh na majetkoprávní vypořádání stavby pozemní komunikace včetně pozemků v k.ú. Hubojedy– celé stavby silnice III/2814 v k.ú. Hubojedy ) 99:46:02
42 staženo 104-116 (Majetkové body ) 100:59:02
43 staženo 117 ( Návrh na výmaz předkupního práva k pozemkům v k. ú. Popovice u Jičína, J. S.) 107:18:00
44 (Příslib profinancování projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí ) 8:55:03 118 (Návrh na výmaz předkupního práva k pozemkům v k. ú. Popovice u Jičína, Z. N. ) 108:41:24
45 (Návrh na aktualizaci Příslibu profinancování projektů schválených k poskytnutí dotace z OPZP – 19. a 39. výzva ) 10:31:03 119 (Návrh na výmaz předkupního práva v k. ú. Borohrádek ) 109:37:00
46 (Revokace usnesení ZK/6/353/2017 ) 12:08:09 120 (Návrh na zajištění správy sousoší v k. ú. a obci Střezetice ) 111:12:12
47 (Revokace usnesení ZK/3/146/2017 ) 21:34:00 121 (Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 113:11:23
48-54 (Majetkové body ) 71:10:24 122 (Plán práce kontr. skupin Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na II. pololetí r. 2017 ) 114:55:02
55 (USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. června 2017 č. 469 k zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu ) 76:58:14 123 (Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 115:43:08
56 (Návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Rychnov nad Kněžnou ) 78:40:00 124 (Zpráva o činnosti Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti ) 116:49:14
57 (Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Pec pod Sněžkou ) 79:56:04 126 (Žaloby na Krajský úřad Královéhradeckého kraje a jeho organizace v souvislosti s platností zákona 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ) 119:42:18
58 (Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě budoucí kupní ) 80:56:07 129 (Revokace usnesení ZK/6/342/2017 ze dne 19.6.2017 - Realizace a financování projektu Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí "Společné dědictví" ) 135:07:00
59-85 (Majetkové body ) 82:48:13 diskuze 138:16:11

Soubory ke stažení

  • Program jednání (pdf, 98 kB, 19.9.2017)

    7. zastupitelstva Královéhradeckého kraje