VIDEOZÁZNAM z 25. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

20. 2. 2020

Datum konání: 27. 1. 2020


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 21( Úprava rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2020 ) 0:54:11
1 ( Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 0:08:12 22 ( Návrh převodů nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje z roku 2019 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2020 ) 0:55:17
2 ( Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:13:28 23 ( Úprava rozpočtu kap. 21 ) 0:57:01
3 ( Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2019 ) 0:14:13 24 ( Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 0:58:41
4 ( Přehled zahraničních služebních cest ) 0:14:58 25 ( Návrh na schválení příslibu profinancování na přípravu záměrů pro programové období 2021+ ) 0:59:54
5 ( Aktualizace Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:15:40 26-32 ( sloučené body 26-32 ) 1:02:07
6 ( Změna zřizovacích listin Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov ) 0:16:38 33-49 ( sloučené body 33-49 ) 1:06:51
7 ( Návrh na vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2020 ) 0:23:02 50-56 ( sloučené body 50-56 ) 1:12:36
8 ( Návrh na schválení výsledků dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020 ) 0:23:02 57-59 ( sloučené body 57-59 ) 1:17:26
9 ( Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2019 ) 0:08:02 60-64 ( sloučené body 60-64 ) 1:25:01
10 ( Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2020 ) 0:28:55 65 ( Návrh na směnu pozemku v k.ú. Dolní Nemojov ) 1:28:22
12 (Návrh na schválení příslibu profinancování projektu Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova ) 0:29:58 66 ( Návrh souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva v k. ú. Náchod ) 1:29:58
13 (Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na významné tradiční kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2020 ) 0:33:33 67 ( Návrh na určení vlastnictví nemovité věci v k. ú. a obci Hlušice ) 1:31:43
14 (Změny v projektech podpořených dotacemi - Obec Lánov, Město Police nad Metují ) 0:34:28 68 ( Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:33:30
15 ( Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Společnosti pro destinační management Broumovska o. p. s. IČO 02326159 ) 0:36:42 69 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:35:40
17 ( Žádost o prominutí odvodu dotace a penále - Biskupské gymnázium ) 0:39:02 70 ( Změna personálního obsazení ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:38:02
18 ( Poskytnutí dotací na individuální účel - schválený rozpočet 2020 ) 0:41:50 71 ( Revokace usnesení ZK/18/1366/2019 ze dne 28.1.2019 o odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1: 8:54
19 ( Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s. ) 0:50:36 diskuze ( diskuze ) 1:40:42
20 ( Poskytnutí neinvestiční dotace městu Jičín k úhradě nákladů vynaložených na likvidaci havárie dle vodního zákona v obci Budčeves ) 0:52:16