VIDEOZÁZNAM z 24. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

18. 12. 2019

Datum konání: 9. 12. 2019

1. část - po bod 22 včetně


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 11( Změna rozsahu závazku veřejné služby poskytované krajskými nemocnicemi ) 1:26:51
1 ( Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 0:06:23 12 ( Vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby v roce 2020 - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby ) 1:18:53
2 ( Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:07:09 13 ( Návrh na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na rok 2020 ) 1:30:53
3 ( Návrh na změnu personálního obsazení ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:10:11 14 ( Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví roku 2019 ) 1:33:55
4 ( Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje ) 0:10:11 15 ( Návrh na bezúplatný převod sanitního vozidla pobočnému spolku Vodní záchranná služba ČČK Náchod, p.s. ) 1:35:47
5 ( Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2020 ) 0:11:12 16-18 ( sloučené body 16-18 ) 1:38:16
6 (Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 ) 0:15:44 19 ( Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2020 ) 1:41:38
7 ( Návrh smlouvy o zajištění železniční osobní přepravy mezikrajskými vlaky uzavíranou mezi Královéhradeckým krajem a Libereckým krajem ) 1:18:54 20 ( Schválení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2020 – 2023 ) 1:42:32
8 ( Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování a kofinancování projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, II. fáze“ ) 1:20:39 21 ( Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020 a Přehledu služeb s celostátní působností zajišťujících potřeby obyvatel Královéhradeckého kraje ) 1:44:30
9 ( Návrh dodatku č. 10 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“ ) 1:22:38 22 ( Návrh na schválení záměru sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Borohrádek a Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí s účinností od 1. 1. 2021 ) 1:46:22
10 ( Optimalizace struktury řízení zdravotnických akciových společností Královéhradeckého kraje – INFORMACE ) 1:23:42    

2. část - od bodu 23 do konce zasedání


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
23( Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji ) 0:00:00 37( Žádost o změnu v projektu podpořeném z rozpočtu Královéhradeckého kraje - město Pec pod Sněžkou IČO 002 78 181 ) 0:21:08
24 ( Návrh na přidělení mimořádných účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem v oblasti rozvoje nadání, regionálních soutěží, prevence rizikového chování a zdravého životního stylu, etické výchovy, sportu a tělovýchovy, volnočasových aktivit a environmentální výchovy v roce 2020 ) 0:06:31 38 ( Žádost o prominutí odvodu dotace - Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s. IČO 023 26 159 ) 0:26:11
25 ( Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji ) 0:07:56 39 ( Prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně - Klouza Roman se sídlem Radim) 0:29:06
26 ( Aktualizace návratných finančních výpomocí organizacím Královéhradeckého kraje na přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ ) 0:08:53 40 ( Žádost společnosti Královéhradecká labská o.p.s. o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále za porušení rozpočtové kázně za období od 12. 12. 2015 do 28. 6. 2019 ) 0:30:55
27 ( Žádost o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků a schválení vyúčtování návratných finančních výpomocí projektů z 19. a 39. výzvy OPŽP ) 0:09:55 41 (Návrhy změn v projektech, podpořených dotacemi na individuální účel ) 0:35:14
28 ( Žádost o poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků a schválení vyúčtování návratných finančních výpomocí projektů z 57. výzvy IROP) 0:10:47 42 ( Poskytnutí dotací na individuální účel - IV. změna rozpočtu 2019 ) 0:37:17
29 ( Návrh poskytnutí finanční odměny za archeologický nález dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ) 0:11:36 43 ( Návrh výjimky z obecné doby udržitelnosti majetku hrazeného z dotace KHK u projektu města Nový Bydžov ) 0:41:38
30 ( Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2020) 0:12:30 44 ( Založení Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s. ) 0:43:21
31 ( Změna účelu a rozpočtu Letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska 2019 podpořeného dotací ) 0:13:19 45-48 ( sloučené body 45-48 ) 1:05:01
32 ( Podpora obecně prospěšných projektů v dotačním programu "Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví" v roce 2019 ) 0:14:46 49-126 ( sloučené body 49-126 ) 1:07:55
33 ( Dotační program v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2020 pro podporu JPO zřízených obcemi v Královéhradeckém kraji - likvidace následků kůrovcové kalamity ) 0:15:45 127 (Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:40:44
34-36 ( sloučené body 34-36 ) 0:18:14 diskuze ( diskuze ) 1:42:04