VIDEOZÁZNAM z 22. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

23. 10. 2019 Autor: admin admin

1. část: po bod 37 včetně


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 16( Návrh na schválení Dodatku č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY ) 1:0030
1 ( Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 0:06:41 17 (Návrh na schválení Dodatku č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov U Biřičky ) 1:01:25
2 ( Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:14:01 18 ( Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2019 ) 1:02:29
3 ( Návrh na změnu personálního obsazení ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:15:43 19 (Návrh schválení dotačního programu Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji na rok 2020 ) 1:03:29
4 ( Poskytnutí finančního daru vítězné obci v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019 v Královéhradeckém kraji ) 0:17:04 20 (Memorandum o spolupráci s European Cooperation Center, Univerzita Ton Duc Thang ) 1:04:14
5 ( Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje ) 0:18:01 21 (Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektů Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem ) 1:09:40
6 ( Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za 1. pololetí 2019 ) 0:19:20 22-24 (sloučené body 22-24 ) 1:10:54
7 ( Návrh na 3. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 ) 0:22:18 25 ( Změny v projektech podpořených dotacemi - Město Hostinné, Statutární město Hradec Králové, Svazek obcí ÚPA ) 1:15:48
8 ( Návrh smlouvy o zajištění železniční osobní přepravy mezikrajskými vlaky uzavíranou mezi Královéhradeckým krajem a Pardubickým krajem ) 0:26:51 26 (Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně městu Česká Skalice IČO 002 72 591 ) 1:17:11
9 (Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. - návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (pořízení magnetické rezonance) ) 0:28:39 27-31 (sloučené body 27-31 ) 1:18:45
10 ( Schválení výsledků dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2019 ) 0:40:36 32 ( Poskytnutí dotací na individuální účel - III. změna rozpočtu 2019 ) 1:32:54
11 ( Návrh na rozdělení navýšené dotace v rámci dotačního řízení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019 ) 0:42:45 33 ( Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel ) 1:45:21
12 ( Návrh na vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020, poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu 2020 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ) 0:50:01 34 (Návrh změn v dotaci na individuální účel pro spolek FC Hradec Králové - mládež ) 1:46:16
13 ( Návrh na schválení finančních prostředků k zajištění provozu Domova sociálních služeb Skřivany ) 0:51:38 35 (Poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace EU projektu obce Olešnice v O.h. ) 1:47:53
14 ( Smlouva o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a městy Opočno a Dobruška při zajištění pobytových služeb pro seniory ) 0:52:57 36 ( Mimořádný příspěvek Euroregionu Glacensis ) 1:53:49
15 (Program prevence kriminality Královéhradeckého kraje v roce 2019 ) 0:58:04 37 ( Návrh na odpuštění zbytku půjčky Benediktinskému opatství sv. Václava v Broumově ) 1:55:48

2. část: od bodu 38 do konce zasedání


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
38 ( Memoranda o spolupráci - Globální geopark UNESCO Český ráj a Geopark Broumovsko ) 0:00:00 69-74( sloučené body 69-74 ) 0:40:24
39 ( Návrh na schválení uzavření Smlouvy o partnerství a poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II ) 0:01:59 75 ( Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obec Třebechovice pod Orebem ) 0:45:19
40 (Revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č./19/1474/2019 - návrh na pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje ) 0:06:01 76 (Návrh na výkup nemovitých věcí v k. ú. a obci Jaroměř ) 0:47:09
41 ( Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na léta 2019–2021 ) 0:08:05 77-101 ( sloučené body 77-101 ) 0:50:21
42 ( Finanční dary obcím v rámci soutěže v třídění odpadů o Čistou obec 2018 ) 0:10:14 102-110 ( sloučené body 102-110 ) 0:57:39
43 (Prodloužení termínu realizace projektu „Vodovod Svídnice“ ) 0:10:58 111 ( Návrh na převod vlastnických práv k pozemní komunikaci - darování stavby silnice III/32836 včetně pozemku p. č. 347 v k. ú. Jičíněves ) 1:02:43
44 ( Prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace Hlušice - 2. etapa“ ) 0:11:38 112 ( Návrh na zrušení usnesení č. ZK/20/1596/2019 a darování pozemku v k. ú. a obci Teplice nad Metují, okr. Náchod ) 1:04:55
45 ( Návrh na schválení Dodatku č. 1 zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce „Výzkumný institut ochrany genofondů, v.v.i.“ ) 0:12:23 113-119 ( sloučené body 113-119 ) 1:06:41
46 ( Návrh na schválení příslibu profinancování projektu "Stavební úpravy obvodového pláště na budově č.p. 1371, ul. Na Okrouhlíku v Hradci Králové" ) 0:13:26 120 ( Návrh na bezúplatný převod nemovitých věcí v k. ú. a obci Vrchlabí ) 1:10:11
47 ( Příslib profinancování projektu „AUTA KHK - Alternativní, udržitelné, trendy automobily pro Královéhradecký kraj“ ) 0:15:49 121 ( Návrh na bezúplatný převod nemovitých věcí v k. ú. a obci Máslojedy ) 1:12:42
48 ( Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje ) 0:17:56 122 ( Návrh na bezúplatný převod nemovité věci v k. ú. Nový Hradec Králové a obci Hradec Králové ) 1:14:51
49 ( Změna zřizovací listiny CIRI ) 0:20:04 123 ( Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 1:16:00
50 ( Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 0:21:37 124 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:18:00
51-66 ( sloučené body 51-66 ) 0:23:06 125 ( Návrh na schválení příslibu profinancování pro projektu Chytrá obec, chytré město, chytrý kraj ) 1:18:59
67 ( Návrh Smlouvy o spolupráci s ŘSD na akci ""II/318 Častolovice, obchvat"" v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu ) 0:36:20 126 (Návrh Smlouvy kupní na odkup pozemků p. č. 950/5 a p. č. 985/11 a odkup spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 952/40 a p. č. 1041/4 mezi Královéhradeckým krajem a panem Ing. F. B. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ ) 1:21:37
68 ( Návrh na schválení uzavření smlouvy o realizaci přeložky s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – z důvodu křížení stavby D35 Hořice – Sadová a silnic II/300, III/3267, II/326, III/32522 , III/32513 ) 0:38:43 128 ( Návrh na navýšení a rozdělení částky dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2019 ) 1:23:49