VIDEOZÁZNAM z 21. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 7. 2019

Datum konání:17.6.2019

1. část: po bod 18 včetně


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 10( Návrh na navýšení vyrovnávacích plateb za plnění závazku veřejné služby - zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové péče, ambulantní nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2019 ) 1:22:20
1 ( Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 0:18:00 11 ( Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Smlouva o ručení ) 1:27:02
3 (Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové ) 0:18:48 12 (Žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o ručení ke smlouvě o úvěru ) 1:29:01
4 ( Dotace na individuální účel a finanční dar z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje ) 0:19:31 13 ( Schválení výsledků dotačního řízení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2019 ) 1:30:34
5 ( Návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2018 ) 0:20:23 14 ( Aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 – 2020 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020 a Přehledu služeb s celostátní působností zajišťujících potřeby obyvatel Královéhradeckého kraje ) 1:32:47
6 ( Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2019 hlasování o celkovém návrhu ) 0:28:20 15 ( Plán investic do infrastruktury v krajské Síti veřejně podporovaných sociálních služeb ) 1:37:38
7 ( Návrh dalšího postupu v zajištění regionální železniční dopravy na tratích v Královéhradeckém kraji od 12.12.2021 ) 0:40:20 16 (Příslib financování realizace investic do krajské infrastruktury sociálních služeb ) 1:43:32
8 ( Změna společenské smlouvy společnosti OREDO s.r.o. ) 0:47:59 17 ( Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická ) 1:47:47
9 ( Optimalizace struktury řízení zdravotnických akciových společností Královéhradeckého kraje ) 0:49:32 18 ( Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2020 ) 1:48:58

2. část: body 19-94 a diskuze


bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
19 ( Návrh na rozdělení dotací v krajském dotačním programu č. 19SMR20 - Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2019 (2. kolo) ) 0:00:00 39 ( Změna termínu realizace projektu obce Samšina dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2018/03239 ) 0:44:27
20 ( Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2019 - 2024 ) 0:00:50 40 (Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 0:45:10
21 ( Návrh na schválení příslibu profinancování pro projekt Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově ) 0:03:13 42 ( Návrh na přijetí daru - pozemku p. p. č. 3456/2 v k. ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou pro akci "II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu" ) 0:47:23
22 ( Dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování projektu ) 0:07:46 43 ( Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Černíkovice a k. ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, mezi Královéhradeckým krajem a paní J. K. ) 0:48:24
23 ( Návrh na schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí organizacím na financování realizace projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ (100. výzva) ) 0:08:37 44 (Návrh na schválení uzavření smlouvy o realizaci přeložky – z důvodu křížení stavby I/33 Jaroměř – obchvat a silnic III/3075 a III/3071 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ) 0:49:47
41 ( Aktualizace návratných finančních výpomocí organizacím Královéhradeckého kraje na přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014+projednávání předřazeno před bod č. 24 ) 0:10:09 45 ( Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění pomoci při výkupu pozemků uzavřené s městem Jičín 05. 01. 2015 ) 0:51:11
24 ( Aktualizace návratných finančních výpomocí organizacím Královéhradeckého kraje na přípravu projektů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ II ) 0:11:36 46 ( Návrh na schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě prostřednictvím Správy silnic Královéhradeckého kraje ) 0:52:49
25 ( Revokace usnesení č. ZK/8/556/2017 ) 0:12:34 47 ( Majetkoprávní příprava stavební akce - „Přeložka silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí“ ) 0:54:22
26 ( Poskytnutí dotací na individuální účel - II. změna rozpočtu 2019 ) 0:13:49 48 ( Návrh na příjem darů v nemocnici Jičín a Trutnov ) 0:57:49
27 ( Poskytnutí dotací na individuální účel lázeňským obcím v KHK ) 0:15:26 49 ( Návrh na směnu pozemků v k.ú. Labská ) 0:59:49
28 ( Podpora veřejně prospěšných projektů v dotačním programu "Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví" v roce 2019 ) 0:16:33 50 ( Návrh na vynětí nemovitého majetku z hospodaření ) 1:05:48
29 ( Změna v projektu Oblastní charity Červený Kostelec, podpořeném dotací na individuální účel ) 0:17:33 51 ( Návrh na předání nemovitého majetku k hospodaření a vyřazení nemovitého majetku z hospodaření ) 1:07:09
30 ( Změny v projektech podpořených dotacemi - obec Slatina nad Zdobnicí, městys Nový Hrádek ) 0:20:54 52-54 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 52-54 ) 1:08:29
31 ( Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně obci Potštejn ) 0:22:31 55 ( Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní na výkup nemovitých věcí v k. ú. Roudnička a obci Hradec Králové ) 1:11:37
32 ( Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně městu Česká Skalice ) 0:24:11 56 ( Návrh uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a o právu provést stavbu na výkup pozemku v k. ú. a obci Náchod ) 1:12:50
33 ( Dotační program "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji III" (Kotlíkové dotace III) ) 0:25:38 57-73 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č.57-83 ) 1:13:40
34 ( Pravidla pro úhradu vyvolaných nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo jejich aktualizace ) 0:26:55 74-91 ( sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 74-91 ) 1:18:38
35 ( Návrh na vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje ) 0:28:11 92 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:26:18
36 ( Založení veřejné výzkumné instituce „Výzkumný institut ochrany genofondů, v.v.i.“ ) 0:36:04 93 ( Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci u projektu Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově ) 1:27:05
37 ( Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2019 – I. ) 0:42:28 94 (Žádost o změnu podmínek dotační smlouvy ZO ČSOP Jaro Jaroměř ) 1:28:05
38 ( Změna termínu realizace projektu města Železnice dle smlouvy o poskytnutí dotace č. DS2018/05019 ) 0:42:28 diskuze ( diskuze ) 1:30:31