VIDEOZÁZNAM z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

17. 6. 2019

datum konání: 05.06.2019

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 22( Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti volnočasových aktivit v roce 2019 ) 0:48:05
1 (Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 0:12:35 23 (Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti sport a tělovýchova v roce 2019 ) 0:49:02
2 ( Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:13:26 24 ( Změny v projektech podpořených dotacemi - obec Blešno, obec Jeníkovice ) 0:50:08
3 ( Návrh na personální změny ve výborech Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:14:22 25 ( Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně obci Potštejn ) 0:51:31
4 ( Dotace na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje ) 0:16:15 26 ( Revokace usnesení ZK/19/1466/2019 ) 0:52:58
5 ( Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2019 ) 0:23:24 27 ( Příslib profinancování projektu „Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II“ ) 0:54:16
6 ( Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v Královéhradeckém kraji pro rok 2019 ) 0:23:24 28 ( Návrh na Střednědobý výhled rozpočtu Královéhradeckého kraje na r. 2020 - 2022 ) 0:57:34
7 ( Návrh na rozdělení rezervy v rámci dotačního řízení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019 ) 0:25:54 29 (Návrh na změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2019 - odvětví školství ) 1:01:39
8 ( Prodloužení Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby účastníkům projektů spolufinancovaných z ESF ) 0:28:12 30 ( Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 1:03:00
9 ( Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2019 ) 0:30:38 31 (Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku p.č. 5704 v k. ú. Solnice s panem P. K., paní H. Ř a paní L. S. v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu" ) 1:05:19
10 ( Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2019 - předfinancování nákupů podpořených z dotačního programu MZe ) 0:31:51 32-51 ( sloučené body 32-51 ) 1:06:23
11 ( Předfinancování rekonstrukce lesní cesty "Nad Bělidlem" pro Českou lesnickou akademii Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola ) 0:33:01 52-59 ( sloučené body 52-59) 1:12:32
12 (Návrh na rozdělení dotací v krajském dotačním programu č. 19SMR20 - Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2019 ) 0:33:58 60 (Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření vk. ú. a obci Kostelec nad Orlicí ) 1:12:32
13 ( Návrh na poskytnutí individuálních dotací krajským článkům sportovních asociací sdružených ve Všesportovním kolegiu Královéhradeckého kraje na rok 2019 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9)) 0:35:20 61 ( Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření vk. ú. Kluky a obci Hradec Králové ) 1:18:58
14 ( Návrh na uzavření leasingové smlouvy Střední školou technickou a řemeslnou, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, za účelem nákupu vícemístného automobilu ) 0:36:28 62 (Návrh souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva v k.ú. Rychnovek, okres Náchod ) 1:20:09
15 ( Návrh na schválení příslibu profinancování projektu Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova ) 0:37:17 63 (Návrh na ukončení projektu v k. ú. a obci Albrechtice nad Orlicí ) 1:22:44
16 ( Návrh na schválení přípravy projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ ) 0:38:28 64 (Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:24:00
17 ( Příprava strategie Královéhradeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče na období 2020 - 2027 ) 0:39:35 65 ( Příslib financování dopravních staveb pro rok 2020 ) 1:25:37
18 ( Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti životní prostředí a zemědělství 2019 ) 0:40:35 66 ( Návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci "CIAF 2019" ) 1:27:50
19 ( Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2019 ) 0:44:45 67 (Poskytnutí dotace na individuální účel - obec Rokytňany ) 1:29:45
20 ( Poskytnutí dotací z dotačního programu 19POVU1 Program obnovy venkova pro rok 2019 ) 0:45:56 68 (Poskytnutí dotace na individuální účel - Evropský pohár v akrobatickém lyžování a AMAVET ) 1:30:28
21 ( Podpora veřejně prospěšných projektů z krajských dotačních programů v oblasti vzdělávání v roce 2019 ) 0:47:21    

Diskuze