VIDEOZÁZNAM z 12. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

9. 5. 2018

Datum konáni: 23.4.2018

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 19 (Finanční dary obcím v rámci soutěže v třídění odpadů o Čistou obec 2017 ) 1:00:42
1 ( Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje ) 0:6:32 20-26 ( sloučené body č. 22-26 ) 1:00:42
3 (Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové ) 0:36:31 27 ( Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích mezi Královéhradeckým krajem a panem Ing. G. W. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. ) 1:06:17
4 ( Návrh na udělení ceny Královéhradeckého kraje ve formě „Záslužné medaile Královéhradeckého kraje“ ) 0:37:29 28 ( Návrh na prodej pozemku v k.ú. Nahořany nad Metují a obci Nahořany, okr. Náchod ) 1:07:25
5 ( Aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, samostatné přílohy Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje, v souvislosti s investičními projekty předkládanými v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ) 0:38:13 29-38 (sloučené body č. 29-38 ) 1:08:26
6 ( Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2018 ) 0:40:46 39-44 ( sloučené body č. 39-44 ) 1:11:47
7 ( Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2018 - předfinancování a kofinancování aktivit škol ) 0:42:18 45 ( Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/6/375/2017 ) 1:15:12
8 ( Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na významné tradiční kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2018 ) 0:43:57 46 ( Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ) 1:16:35
9-12 ( sloučené body č. 9-12 ) 0:45:00 47 ( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:18:18
13-15 ( sloučené body č. 13-15 ) 0:53:17 48 ( Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci "CIAF 2018" ) 1:19:15
16 (Schválení dotace žadatelům, kteří v rámci programu 17OPK02 (Kotlíkové dotace) podali více žádostí ) 0:55:44 49 ( Návrh na změnu financování akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2018 - odvětví sociální věci ) 1:41:08
17 (Poskytnutí neinvestičního účelově vázaného příspěvku na kofinancování výdajů projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje ) 0:58:22 50 ( Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů ) 1:43:16
18 ( Prodloužení termínu realizace projektu „Splašková kanalizace Sedloňov“ ) 0:59:39 51 ( Návrh na odměňování členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a členů komisí Rady Královéhradeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 1:44:28
    diskuze ( diskuze ) 1:47:15