VIDEOZÁZNAM z 10. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

7. 2. 2018

Datum konáni: 29.1.2018

1. část jednání: úvod, body 1-20

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
úvod 0:00:00 11 ( Mimořádná aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018 až 2020 - Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 - 2020 ) 0:59:49
1 (Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje ) 0:23:00 12 (Návrh na schválení výsledků dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 ) 1:03:02
2 ( Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ) 0:24:06 13 ( Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2017) 1:06:33
3 (Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2017 ) 0:26:20 14 ( Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2018 - financování KAP a I-KAP ) 1:07:28
4 (Aktualizace Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:28:31 15 ( mlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I s partnery projektu) 1:09:03
5 ( Návrh odměn včetně refundací a povinného pojistného členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2018 ) 0:29:16 16 ( Zřizovací listiny příspěvkových organizací (oblast školství) ) 1:10:18
6 ( Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců Královéhradeckého kraje zařazených do krajského úřadu na rok 2018) 0:30:32 17 (Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací ) 1:13:37
7 ( Návrh rozsahu dopravní obslužnosti na území Královéhradeckého kraje pro rok 2018 ) 0:31:45 18 ( Pověření obecně prospěšných společností v oblasti kultury výkonem služeb v režimu závazku veřejné služby) 1:33:37
8 (Návrh na zapojení výsledku hospodaření kap. 15 - zdravotnictví za rok 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 ) 0:39:51 19 ( Prodloužení doby realizace projektu 17RRD03-0009 ) 1:35:55
9 ( Zpráva o činnosti Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje ) 0:42:11 20 ( Poskytnutí dotace na individuální účel - turnaj Spengler Cup) 1:37:36
10 ( Návrh na schválení převodu finančních prostředků z FRR do kap. 28 v souvislosti s nákupem pozemků a staveb pro potřebu příspěvkové organizace Domov pro seniory Vrchlabí ) 0:56:21    

2. část jednání: body 21-62, různé

bod jednání čas začátku bod jednání čas začátku
21 ( Návrh smlouvy o partnerství na projektu „Dostavba věže samostatnosti v Hořicích“) 0:00:00 35-41( rozprava k bodům č. 35-41 ) 0:30:58
22 (Změna personálního obsazení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ) 0:03:55 42-45( rozprava k bodům č. 42-45 ) 0:34:45
23 (Změna č. 48/2018 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ) 0:11:29 46-50( rozprava k bodům č. 46-50 ) 0:37:06
24 ( Úprava rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2018) 0:13:45 51-55( rozprava k bodům č. 51-55 ) 0:41:34
25 ( Novela Statutu FRR a Pravidel čerpání FRR) 0:14:42 56( Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ) 0:45:02
26 (Návrh převodu nedočerpaných finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 50 Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2017 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2018 ) 0:16:45 57( Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období ) 0:45:02
27 (Návrh na zapojení finančních prostředků nečerpaných v roce 2017 v rámci kapitoly 12- správa majetku kraje ) 0:18:21 58( Plán práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na I. pololetí r. 2018 ) 0:47:54
28 (Úprava rozpočtu kapitoly 21 ) 0:19:46 59( Návrh na zrušení části Usnesení č. ZK/23/1634/2015 ze dne 14. 9. 2015 ) 0:48:59
29 (Vyčlenění finančních prostředků na řešení akutních havárií na majetku kraje ) 0:00:00 60( Aktualizace Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje, samostatné přílohy Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje, v souvislosti s investičními projekty předkládanými v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ) 0:51:38
sloučení ( hlasování o sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 30-34, 35-41, 42-45, 46-50, 51-55) 0:23:35 61(Změna v podmínkách dotačních programů pro rok 2018 ) 0:54:14
30-34 (rozprava k bodům č. 30-34 ) 0:27:10 62( Další péče o demolovaný most ve Svinarech) 1:05:04
    různé( různé ) 1:25:59