USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 30.10.2017

Hlasování

bod název bodu jednání

poznámka

č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise
1 44 0 1
ověřovatelé zápisu
2 45 0 0
hlasování o programu 8. zasedání
návrh Ing. Sommera
3 43 0 1
hlasování o programu 8. zasedání
hlasování o programu
4 44 0 1
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
5 ZK/8/536/2017 38 0 6
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
6 ZK/8/537/2017 44 0 1
3. Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2018
protinávrh MUDr. Matyášové
7 16 9 17
3. Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v roce 2018
8 ZK/8/538/2017 32 2 9
4. Rezignace člena Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
9 ZK/8/539/2017 43 0 1
5. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) a Královéhradeckým krajem
10 ZK/8/540/2017 42 0 0
6. Poskytnutí dotací na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
11 ZK/8/541/2017 43 0 0
7. Návrh dodatku č. 34 zřizovací listiny č. j. 20184/DS/2009 Správy silnic Královéhradeckého kraje
13 ZK/8/543/2017 45 0 0
8. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
14 ZK/8/544/2017 45 0 0
9. Návrh dodatku č. 8 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“
15 ZK/8/545/2017 45 0 0
10. Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování a kofinancování projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, II. fáze“
16 ZK/8/546/2017 44 0 1
11. Žádost Oblastní nemocnice Náchod a.s. o schválení Dohody o ručení o úvěru
17 ZK/8/547/2017 44 0 0
12. Žádost Oblastní nemocnice Trutnov a.s. o schválení Dohody o ručení o úvěru
18 ZK/8/548/2017 43 0 0
13. Návrh na změny příspěvků na provoz příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí na rok 2017
19 ZK/8/549/2017 42 0 0
14. Návrh rozdělení navýšené dotace v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017
20 ZK/8/550/2017 43 0 0
15. Návrh na schválení výsledků 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017
21 ZK/8/551/2017 42 0 0
16. Návrh na navýšení kap. 28 rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017
22 ZK/8/552/2017 42 0 0
17. Úpravy rozpočtu odvětví školství pro rok 2017
23 ZK/8/553/2017 39 0 3
18. Návrh na schválení dotačního programu Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji 2018
24 ZK/8/554/2017 38 0 0
19. Revokace usnesení ZK/3/146/2017
návrh na ukončení diskuse
25 27 4 13
19. Revokace usnesení ZK/3/146/2017
hlasování o návrhu - hlasování zpochybněno
26 26 14 3
19. Revokace usnesení ZK/3/146/2017
hlasování o zpochybnění hlasování
27 35 5 2
19. Revokace usnesení ZK/3/146/2017
opětovné hlasování k návrhu
28 ZK/8/555/2017 24 15 5
20. Návrh na zahájení přípravy projektů
29 ZK/8/556/2017 27 0 15
21. Změna termínu realizace projektu obce Ostroměř dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES11022
30 ZK/8/557/2017 33 0 0
22. Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2017 – III.
31 ZK/8/558/2017 33 0 0
23. Změna č. 46/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
32 ZK/8/559/2017 35 0 0
návrh na sloučení hlasování k bodům č. 24 - 31 (vyjma bodu 26)
33 36 2 5
hlasování k bodům č. 24 - 31 (vyjma bodu 26)
34 37 0 6
24. Krajské dotační programy v oblasti vzdělávání pro rok 2018
34 ZK/8/560/2017 37 0 6
25. Krajské dotační programy v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2018
34 ZK/8/561/2017 37 0 6
26. Krajské dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2018
protinávrh Mgr. Hanouska
35 10 12 18
26. Krajské dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2018
původní návrh
36 ZK/8/567/2017 34 0 8
27. Krajské dotační programy v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018
34 ZK/8/562/2017 37 0 6
28. Krajské dotační programy v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2018
34 ZK/8/563/2017 37 0 6
29. Krajské dotační programy v oblasti regionálního rozvoje pro rok 2018
34 ZK/8/564/2017 37 0 6
30. Krajské dotační programy v oblasti sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport pro rok 2018
34 ZK/8/565/2017 37 0 6
31. Krajské dotační programy v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2018
34 ZK/8/566/2017 37 0 6
32. Řešení výzvy starostů měst KHK k Programu obnovy venkova i pro oddělené místní části měst
návrh Ing. Vlasáka
37 ZK/8/568/2017 28 0 14
33. Krajský dotační Program obnovy venkova pro rok 2018
38 ZK//8/569/2017 30 0 1
34. Schválení finančního daru pro obce na 2. a 3. místě soutěže Vesnice roku 2017
39 ZK/8/570/2017 33 0 0
35. Změny v projektech, podpořených dotací na individuální účel
40 ZK/8/571/2017 35 0 0
36. Poskytnutí dotací na individuální účel - změna rozpočtu
41 ZK/8/572/2017 38 0 1
37. Změny v projektech, podpořených dotací – staženo z programu
38. Změny v projektech 15RRD05 a 16RRD05 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji
42 ZK/8/573/2017 38 0 0
39. Změna účelu v projektu 17KPG01-0112
43 ZK/8/574/2017 38 1 2
40. Změny v projektech podpořených dotacemi
44 ZK/8/575/2017 41 0 0
41. Prodloužení doby realizace projektů - územní plány
45 ZK/8/576/2017 41 0 0
42. "Projekt ""Krajský akční plán vzdělávání"" "
46 ZK/8/577/2017 38 0 0
43. "Žádost do dotačního programu MŠMT ""Podpora mládeže na krajské úrovni"" "
47 ZK/8/578/2017 40 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 44- 47
*
48 42 0 0
hlasování k bodům č. 44 - 47
*
49 42 0 0
44. Prominutí odvodu dotace a penále za porušení rozpočtové kázně - Obec Králova Lhota
*
49 ZK/8/579/2017 42 0 0
45. Prominutí odvodu dotace a penále za porušení rozpočtové kázně - Obec Borek
*
49 ZK/8/580/2017 42 0 0
46. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně městu Miletín
*
49 ZK/8/581/2017 42 0 0
47. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně obci Nové Město
*
49 ZK/8/582/2017 42 0 0
48. Návrh na úpravu alokace krajského dotačního programu „Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje – 17SMAC01“
*
50 ZK/8/583/2017 45 0 0
49. Aktualizace poskytnutých návratných finančních výpomoc pro projekty předložené do Operačního programu Životní prostředí
** hlasování o návrhu P. Sadovského
51 20 18 4
49. Aktualizace poskytnutých návratných finančních výpomoc pro projekty předložené do Operačního programu Životní prostředí
52 22 14 7
50. Příslib profinancování projektu: Výstavba depozitáře Regionálního muzea a galerie v Jičíně
53 ZK/8/584/2017 41 0 0
51. Úprava rozpočtu kap. 21
54 ZK/8/585/2017 44 0 0
52. Návrh na schválení příslibu profinancování projektu SOL Trutnov s názvem „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“ (IROP SC 2.3, výzva č. 54)
55 ZK/8/586/2017 39 0 0
53. Návrh na schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci SOL Trutnov na financování realizace projektu „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“ – Integrovaný operační program (SC 2.3, 54. výzva)
56 ZK/8/587/2017 38 0 0
54. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku s panem Z. R. pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
57 ZK/8/588/2017 36 0 1
55. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene s obcí Kvasiny pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
58 ZK/8/589/2017 42 0 0
56. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s Římskokatolickou farností Solnice pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
59 20 16 5
57. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s Biskupstvím královéhradeckým pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
60 21 16 5
58. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků s panem P. T. a paní J. T. pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
61 ZK/8/590/2017 40 0 0
59. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní S. E. A. H. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
62 ZK/8/591/2017 42 0 0
60. Návrh Smlouvy kupní na odkup spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích mezi Královéhradeckým krajem a paní J. R. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
63 ZK/8/592/2017 42 0 0
61. Návrh Smlouvy na uzavření Smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene s paní MUDr. R. Z. pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
64 ZK/8/593/2017 41 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 62 - 65
65 36 0 1
hlasování k bodům č. 62 - 65
66 31 0 3
62. Návrh na výkup pozemku p. č. 2026 v k. ú. Vrchlabí
66 ZK/8/594/2017 31 0 3
63. Návrh na výkup pozemku p. č. 2/4 v k. ú. Dolní Branná
66 ZK/8/595/2017 31 0 3
64. Návrh na výkup spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 720/21, 720/22, 720/23, 720/24, 720/12 a 1057/6 v k. ú. Podhůří – Harta ve Vrchlabí, okr. Trutnov
66 ZK/8/596/2017 31 0 3
65. Návrh na výkup pozemků p. č. 1298/4 a 1300/2 v k. ú. Horní Branná, okr. Semily
66 ZK/8/597/2017 31 0 3
66. Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - výkup pozemku v k.ú. a obci Náchod pro účely stavby nemocnice II
67 ZK/8/598/2017 36 0 0
67. Projednání žádosti ústavu Život bez bariér, z.ú. o prominutí dluhu a stanovení dalšího postupu
68 ZK/8/599/2017 35 0 0
68. Projednání žádosti společnosti COLAS CZ, a.s. o snížení dlužné částky
69 ZK/8/600/2017 37 0 0
69. Žádost o odprodej pozemků v k.ú. Dvůr Králové nad Labem
70 ZK/8/601/2017 38 0 0
70. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Hodkovice u Trutnova a obci Jívka
71 ZK/8/602/2017 36 0 0
71. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou a obci Písek, okr. Hradec Králové
72 ZK/8/603/2017 36 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 72 - 74
73 36 0 0
hlasování k bodům č. 72 - 74
74 35 0 0
72. Návrh na prodej pozemků v k. ú. Horní Černůtky a obci Sovětice, okr. Hradec Králové
74 ZK/8/604/2017 35 0 0
73. Návrh na prodej pozemků v k.ú. Veliš u Jičína a obci Veliš, okr. Jičín
74 ZK/8/605/2017 35 0 0
74. Návrh na prodej pozemku v k.ú. Velká Ledská a obci Hřibiny - Ledská, okr. Rychnov nad Kněžnou
74 ZK/8/606/2017 35 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 75 - 90
75 33 0 0
hlasování k bodům č. 75 - 90
76 36 0 0
75. Návrh na výkup pozemků v k.ú. Tůně u Nechanic - 1
76 ZK/8/607/2017 36 0 0
76. Návrh na výkup pozemků v k.ú. Tůně u Nechanic - 2
76 ZK/8/608/2017 36 0 0
77. Návrh na výkup pozemků v k.ú. Tůně u Nechanic - 3
76 ZK/8/609/2017 36 0 0
78. Návrh na výkup p.p.č. 572/2 v k.ú. Tůně u Nechanic
76 ZK/8/610/2017 36 0 0
79. Návrh na výkup p.p.č. 572/19 v k.ú. Tůně u Nechanic
76 ZK/8/611/2017 36 0 0
80. Návrh na výkup podílů pozemků v k.ú. Hořejší Vrchlabí
76 ZK/8/612/2017 36 0 0
81. Návrh na výkup pozemků v k.ú. Polizy
76 ZK/8/613/2017 36 0 0
82. Návrh na výkup pozemků v k.ú. Bukovina u Pecky
76 ZK/8/614/2017 36 0 0
83. Návrh na výkup pozemku (podíl 1/2) v k. ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice, okr. Jičín
76 ZK/8/615/2017 36 0 0
84. Návrh na výkup pozemku p. č. 2640/28 v k. ú. a obci Vrchlabí, okr. Trutnov
76 ZK/8/616/2017 36 0 0
85. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 430/69 v k. ú. Svinary, okr. Hradec Králové
76 ZK/8/617/2017 36 0 0
86. Návrh na výkup pozemku p. č. 267/27 (podíl 1/2) v k. ú. Osenice a obci Dětenice, okr. Jičín
76 ZK/8/618/2017 36 0 0
87. Návrh na výkup pozemku p. č. 473/24 (podíl 1/2) v k. ú. Osenice a obci Dětenice, okr. Jičín
76 ZK/8/619/2017 36 0 0
88. Návrh na výkup spoluvlastnického podílu na pozemkové parcele č. 506/6 v k. ú. a obci Lejšovka, okr. Hradec Králové
76 ZK/8/620/2017 36 0 0
89. Návrh na výkup spoluvlastnických podílů na pozemkové parcele č. 506/2 v k. ú. a obci Lejšovka, okr. Hradec Králové
76 ZK/8/621/2017 36 0 0
90. Návrh na výkup spoluvlastnického podílu na pozemkových parcelách v k. ú. Dolní Černůtky a obci Jeřice, okr. Jičín
76 ZK/8/622/2017 36 0 0
91. Návrh na směnu pozemků v k.ú. Nový Nemojov a obci Nemojov
77 ZK/8/623/2017 37 0 0
92. Návrh na darování pozemku v k.ú. Újezd pod Troskami, okr. Jičín, do vlastnictví obce Újezd pod Troskami
78 ZK/8/624/2017 37 0 0
93. Návrh na uzavření darovací smlouvy č. 01/17/DS/MS o převodu vlastnických práv ke stavbě pozemních komunikací - majetkoprávní vypořádání částí původní silnice I/11 po vybudování obchvatu města Vamberka
79 ZK/8/625/2017 39 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 94 - 103
80 38 0 0
hlasování k bodům č. 94 - 103
81 37 0 0
94. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Dolní Přím od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
81 ZK/8/626/2017 37 0 0
95. Návrh na bezúplatný převod pozemků (podíl) v k. ú. a obci Dolní Přím od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
81 ZK/8/627/2017 37 0 0
96. Návrh na bezúplatný převod pozemků (podíly) v k. ú. Sukorady u Hořic a obci Sukorady od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
81 ZK/8/628/2017 37 0 0
97. Návrh na bezúplatný převod pozemků (podíly) v k. ú. a obci Jičín od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
81 ZK/8/629/2017 37 0 0
98. Návrh na bezúplatný převod pozemku (podíl) v k. ú. Osek u Sobotky a obci Osek od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
81 ZK/8/630/2017 37 0 0
99. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Choustníkovo Hradiště od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
81 ZK/8/631/2017 37 0 0
100. Návrh na bezúplatný převod pozemku (podíl) v k. ú. a obci Tetín od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
81 ZK/8/632/2017 37 0 0
101. Návrh na bezúplatný převod pozemku (podíl) v k. ú. a obci Libuň od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
81 ZK/8/633/2017 37 0 0
102. Návrh na bezúplatný převod pozemků (podíly) v k. ú. a obci Libáň od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
81 ZK/8/634/2017 37 0 0
103. Návrh na bezúplatný převod pozemků (podíly) v k. ú. Libonice a obci Hořice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
81 ZK/8/635/2017 37 0 0
104. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Babí a obci Trutnov
82 ZK/8/636/2017 38 0 0
105. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
83 ZK/8/637/2017 37 0 0
106. Vybavení těžko dostupných míst hřebenů Krkonoš a Orlických hor defibrilátory
84 ZK/8/638/2017 40 0 0
107. Financování stavební akce „Most ev.č. 3082-1 Svinary“
85 ZK/8/639/2017 42 0 0
108. Převod finančních prostředků v rámci kapitoly 12 za účelem realizace výkupu pozemků
86 ZK/8/640/2017 40 0 0
109. Návrh na volbu předsedy Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
12 ZK/8/542/2017 38 0 7

* pozn. vzhledem k technickým komplikacím s elektronickým hlasováním bylo využito ručního sčítání hlasování prostřednictvím skrutátorů; bylo využito zjednodušeného systému sečtení hlasů bez jmenovitého záznamu hlasování jednotlivých členů zastupitelstva do hlasovacího protokolu

** pozn. vzhledem k technickým komplikacím s elektronickým hlasováním nebyl systémem uložen hlasovací protokol k tomuto hlasování – hlasování bylo provedeno elektronickým systémem, výsledek hlasování zazněl od předsedajícího (zaznamenáno zvukovým záznamem), jmenovitý hlasovací protokol však není k dispozici

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení