USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 19.6.2017

Hlasování

bod název bodu jednání
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise
1 40 0 2
ověřovatelé zápisu
2 39 0 1
schválení programu 6. zasedání
3 38 0 1
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
4 ZK/6/297/2017 35 0 3
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
5 ZK/6/298/2017 39 0 1
3. Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové
6 ZK/6/299/2017 40 0 0
4. Revokace usnesení ZK/2/18/2016 ze dne 05.12.2016 - odměňování členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a členů komisí Rady Královéhradeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
7 ZK/6/300/2017 38 0 0
5. Poskytnutí dotací na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
8 ZK/6/301/2017 38 0 2
6. Návrh na schválení příslibu profinancování projektu Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK
9 ZK/6/302/2017 40 0 0
7. Návrh na závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2016
10 ZK/6/303/2017 41 0 0
8. Návrh na Střednědobý výhled rozpočtu Královéhradeckého kraje na r. 2018 - 2022
11 ZK/6/304/2017 41 0 1
9. Změna úrokových podmínek - Česká spořitelna, a.s.
12 ZK/6/305/2017 41 0 0
10. Návrh na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017
13 ZK/6/306/2017 37 0 1
11. Žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o poskytnutí dotace
14 ZK/6/307/2017 41 0 0
12. Žádost o poskytnutí individuální dotace Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje a.s. na projekt „Realizace pilotního jazykového kurzu pro zahraniční zdravotnické pracovníky“
15 ZK/6/308/2017 40 0 0
13. Žádost Fakultní nemocnice Hradec Králové o navýšení vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na rok 2017
16 ZK/6/309/2017 40 0 0
14. """Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a.s."" "
17 ZK/6/310/2017 41 0 1
15. Návrh na darování movitého majetku nemocnicím Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s.
18 ZK/6/311/2017 40 0 0
16. Návrh na schválení příslibu profinancování projektů Královéhradeckého kraje do IROP SC 1.3
19 ZK/6/312/2017 40 0 0
17. Zpráva o činnosti Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje
20 ZK/6/313/2017 40 0 0
18. Návrh na schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
21 ZK/6/314/2017 36 0 0
19. Návrh na navýšení dotace v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017
23 ZK/6/316/2017 35 0 0
20. Návrh na vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2017
24 ZK/6/317/2017 38 0 0
21. Návrh na schválení výsledků dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017
25 ZK/6/318/2017 36 0 0
22. Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 – 2017
26 ZK/6/319/2017 36 0 0
23. Program prevence kriminality Královéhradeckého kraje v roce 2017
27 ZK/6/320/2017 36 0 1
24. Optimalizace speciálního školství
28 ZK/6/321/2017 36 0 0
25. Návrh na poskytnutí neprogramových - individuálních dotací na rok 2017 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9).
29 ZK/6/322/2017 40 0 0
26. Aktualizace a navýšení příslibu profinancování projektů připravovaných do IROP 2.4 ITI Hradecko-Pardubická aglomerace a předložených do IROP výzvy č. 32 Infrastruktura pro střední školy a vyšší odborné školy a výzvy č. 33 Infrastruktura pro střední školy a vyšší odborné školy (SVL)
30 ZK/6/323/2017 41 0 0
27. Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje
31 ZK/6/324/2017 29 0 14
28. Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017 - 2020
32 ZK/6/325/2017 42 0 1
29. Zpráva o uplatňování Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020
33 ZK/6/326/2017 43 0 0
30. Poskytnutí dotací na individuální účel - II. změna rozpočtu
34 ZK/6/327/2017

35
31. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2017
36 ZK/6/328/2017 35 0 1
32. Poskytnutí dotací z krajských dotačních programů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2017
37 ZK/6/329/2017
33. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti vzdělávání v roce 2017
38 ZK/6/330/2017 35 0 1
34. Dotační programy v oblasti prevence rizikového chování 2017
39 ZK/6/331/2017 37 0 0
35. Prodloužení termínů ukončení realizace projektů
40 ZK/6/332/2017 38 0 0
36. Změny v realizaci projektu 16RRD05–0017
41 ZK/6/333/2017 39 0 0
37. Změna žadatele o dotaci v projektu č. 17KPG05-0006
42 ZK/6/334/2017 28 1 10
38. Změny v projektech, podpořených dotací
43 ZK/6/335/2017 40 0 0
39. Žádost o prominutí penále – Trutnov Trails
44 ZK/6/336/2017 35 0 7
40. Prominutí odvodu dotace a penále za porušení rozpočtové kázně – Obec Sedloňov
45 ZK/6/337/2017 37 0 3
41. Žádost o prominutí uloženého penále za porušení rozpočtové kázně - Mikroregion Hustířanka
46 ZK/6/338/2017 39 0 1
42. Ocenění 2. a 3. místa v soutěži Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2017
47 ZK/6/339/2017 40 0 0
43. Realizace a financování silničních projektů z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
48 ZK/6/340/2017 39 0 0
44. Schválení návrhu smlouvy o návratné finanční výpomoci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na předfinancování realizace projektu Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice
49 ZK/6/341/2017 36 0 0
45. "Realizace a financování projektu Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí ""Společné dědictví"" "
50 ZK/6/342/2017 37 0 0
46. Dohoda o spolupráci na projektu Česko-polská Hřebenovka - východní část
51 ZK/6/343/2017 38 0 0
47. Podnět města Sobotky na pořízení územní studie přeložky silnice II/281
52 ZK/6/344/2017 38 0 0
48. 4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje.
53 ZK/6/345/2017 36 2 0
49. Investiční dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2017 – I.
54 ZK/6/346/2017 35 0 0
50. Změna č. 44/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
55 ZK/6/347/2017 34 0 0
51. Dotace na zajištění plnění povinností obcí v oblasti nakládání s odpady v rámci projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj 2017
56 ZK/6/348/2017 35 0 0
52. Finanční dary obcím v rámci soutěže obcí v třídění odpadů „Čistá obec“ za rok 2016
57 ZK/6/349/2017 34 0 0
53. Žádost ZOO Dvůr Králové a.s. o ručení ke smlouvě o úvěru
58 ZK/6/350/2017 37 0 0
54. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO Dvůr Králové a.s.
59 ZK/6/351/2017 35 0 0
55. Příslib profinancování projektů schválených k poskytnutí dotace z OPZP – 19. a 39. výzva
60 ZK/6/352/2017 36 0 0
56. Návrh na schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí organizacím na financování realizace projektových záměrů do Operačního programu Životní prostředí 2014+ (19. výzva a 39. výzva)
61 ZK/6/353/2017 36 0 0
57. Úprava rozpočtu kap. 50 (FRR) - odvětví dopravy
62 ZK/6/354/2017 36 0 0
58. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
63 ZK/6/355/2017 36 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 59 - 64
64 36 0 0
hlasování k bodům č. 59- 64
65 36 0 0
59. Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní Ing. J. S. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
65 ZK/6/356/2017 36 0 0
60. Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene s panem F. E. a paní J. P. pro realizaci záměrů „vnitřní průmyslové zóny Královéhradeckého kraje v k.ú. Solnice a Kvasiny“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.
65 ZK/6/357/2017 36 0 0
61. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní J. D. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
65 ZK/6/358/2017 36 0 0
62. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene s panem V. R. pro realizaci záměrů „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
65 ZK/6/359/2017 36 0 0
63. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemků s panem J. H., J. R., R. R. a paní K. Š. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
65 ZK/6/360/2017 36 0 0
64. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemků s panem E. H. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
65 ZK/6/361/2017 36 0 0
65. Návrh na prodej části p.p.č.932/41 v k.ú. Nepasice se zrušením věcného břemene
66 ZK/6/362/2017 36 0 0
66. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Dolní Lánov
67 ZK/6/363/2017 35 0 0
67. Návrh na prodej části pozemku v k. ú. a obci Albrechtice nad Orlicí
68 ZK/6/364/2017 35 0 0
68. Návrh na uzavření kupní smlouvy na převod pozemku v k. ú. Pilníkov I a obci Pilníkov
69 ZK/6/365/2017 35 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 69 - 84
70 33 0 0
hlasování k bodům č. 69 - 84
71 34 0 0
69. Návrh na výkup pozemků v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové, v k.ú. Librantice a v k.ú. Slatina u Hradce Králové
71 ZK/6/366/2017 34 0 0
70. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Bukovina u Pecky a obci Pecka, okr. Jičín
71 ZK/6/367/2017 34 0 0
71. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Dlouhé Dvory a obci Střezetice, okr. Hradec Králové
71 ZK/6/368/2017 34 0 0
72. Návrh na výkup pozemkup. č. 198/7 v k. ú. a obci Chudeřice, okr. Hradec Králové
71 ZK/6/369/2017 34 0 0
73. Návrh na výkup pozemkup. č. 198/14 v k. ú. a obci Chudeřice, okr. Hradec Králové
71 ZK/6/370/2017 34 0 0
74. Návrh na výkup pozemkup. č. 198/9 v k. ú. a obci Chudeřice, okr. Hradec Králové
71 ZK/6/371/2017 34 0 0
75. Návrh na výkup pozemkup. č. 198/4 v k. ú. a obci Chudeřice, okr. Hradec Králové
71 ZK/6/372/2017 34 0 0
76. Návrh na výkup pozemkup. č. 198/8 v k. ú. a obci Chudeřice, okr. Hradec Králové
71 ZK/6/373/2017 34 0 0
77. Návrh na výkup p.p.č. 708/6 a p.p.č. 708/15 v k.ú. Barchov
71 ZK/6/374/2017 34 0 0
78. Návrh na výkup p.p.č. 708/12 v k.ú. Barchov
71 ZK/6/375/2017 34 0 0
79. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 719/3 v k. ú. Lubno u Nechanic a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
71 ZK/6/376/2017 34 0 0
80. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 719/4 v k. ú. Lubno u Nechanic a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
71 ZK/6/377/2017 34 0 0
81. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Smiřice, okr. Hradec Králové
71 ZK/6/378/2017 34 0 0
82. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 203/12 v k. ú. a obci Kosičky, okr. Hradec Králové
71 ZK/6/379/2017 34 0 0
83. Návrh na výkuppozemku v k. ú. Pilníkov I a obci Pilníkov
71 ZK/6/380/2017 34 0 0
84. Návrh na výkup p.p.č. 2414/15, p.p.č. 2414/18 a p.p.č. 2414/19 v k.ú. Třebechovice pod Orebem
71 ZK/6/381/2017 34 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 85 - 99
72 34 0 0
hlasování k bodům č. 85 - 99
73 36 0 0
85. Návrh na darování pozemku v k.ú. Sendražice u Smiřic, okr. Hradec Králové, do vlastnictví obce Sendražice
73 ZK/6/382/2017 36 0 0
86. Návrh na darování pozemku v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou, okr. Hradec Králové, do vlastnictví obce Písek
73 ZK/6/383/2017 36 0 0
87. Návrh na darování pozemku v k.ú. Češov, okr. Jičín, do vlastnictví obce Češov
73 ZK/6/384/2017 36 0 0
88. Návrh na darování pozemku v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, okr. Jičín, do vlastnictví města Hořice
73 ZK/6/385/2017 36 0 0
89. Návrh na darování pozemků v k.ú. Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové, do vlastnictví obce Převýšov
73 ZK/6/386/2017 36 0 0
90. Návrh na darování pozemku v k.ú. a obci Jičín, okr. Jičín, do vlastnictví města Jičín
73 ZK/6/387/2017 36 0 0
91. Návrh na darování nemovitých věcí v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí
73 ZK/6/388/2017 36 0 0
92. Návrh na darování pozemků v k.ú. Bašnice, okr. Jičín, do vlastnictví obce Bašnice
73 ZK/6/389/2017 36 0 0
93. Darování pozemků v k.ú. Nepasice
73 ZK/6/390/2017 36 0 0
94. Návrh na darování pozemku v k. ú. Měník u Nového Bydžova a obci Měník, okr. Hradec Králové
73 ZK/6/391/2017 36 0 0
95. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Hořičky, okr. Náchod
73 ZK/6/392/2017 36 0 0
96. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou
73 ZK/6/393/2017 36 0 0
97. Návrh na darování pozemku v k. ú. Zlíč a obci Česká Skalice, okr. Náchod
73 ZK/6/394/2017 36 0 0
98. Návrh na darování pozemku v k. ú. Lipí u Náchoda a obci Náchod, okr. Náchod
73 ZK/6/395/2017 36 0 0
99. Návrh na darování pozemků v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou a obci Lukavice, okr. Rychnov nad Kněžnou
73 ZK/6/396/2017 36 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 100 - 103
74 34 0 0
hlasování k bodům č. 100 - 103
75 36 0 0
100. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Mlékosrby od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
75 ZK/6/397/2017 36 0 0
101. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
75 ZK/6/398/2017 36 0 0
102. Návrh na bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Libřice od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
75 ZK/6/399/2017 36 0 0
103. Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. Slezské Předměstí a obci Hradec Králové od ČR - ÚZSVM do vlastnictví Královéhradeckého kraje
75 ZK/6/400/2017 36 0 0
104. Návrh na bezúplatný převod nemovitých věcí vk. ú. Chlum u Hradce Králové a obci Všestary
76 ZK/6/401/2017 36 0 0
105. Návrh na směnu pozemků v k. ú. Chlum u Hradce Králové a obci Všestary, okr. Hradec Králové
77 ZK/6/402/2017 36 0 0
106. Revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje týkající se majetkoprávních dispozic s nemovitým majetkem Královéhradeckého kraje a města Pec pod Sněžkou
78 ZK/6/403/2017 36 0 0
107. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
79 ZK/6/404/2017 35 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování ke všem návrhům bodu č. 108
80 30 0 2
108. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
81 ZK/6/405/2017 31 0 0
108. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
81 ZK/6/406/2017 31 0 0
108. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
81 ZK/6/407/2017 31 0 0
108. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
81 ZK/6/408/2017 31 0 0
108. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
81 ZK/6/409/2017 31 0 0
109. Zpráva o činnosti Výboru pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti a doporučení k podpoře oboru Diplomovaná všeobecná sestra
82 ZK/6/410/2017 29 0 2
110. Výplata odměny neuvolněného člena Zastupitelstva Královéhradeckého kraje staženo z programu
111. Návrh nápravného opatření nedostatku zjištěného ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2016
83 ZK/6/411/2017 32 0 0
112. Varianty řešení vlastnických vztahů k budově Regiocentra Nový pivovar
84 ZK/6/412/2017
113. Zapojení Královéhradeckého kraje do „Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“
22 ZK/6/315/2017 35 0 0

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení