USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 24.4.2017

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise [celý úvod]
1 39 0 1
ověřovatelé zápisu
2 38 0 1
schválení programu 5. zasedání
3 39 0 0
schválení programu 5. zasedání
4 37 0 1
schválení programu 5. zasedání
zmatečné
5
schválení programu 5. zasedání
6 38 0 1
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
7 ZK/5/244/2017 37 0 1
2. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
8 ZK/5/245/2017 39 0 0
3. Poskytnutí dotací na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
9 ZK/5/246/2017 38 0 1
4. Návrh na udělení ceny Královéhradeckého kraje ve formě „Záslužné medaile Královéhradeckého kraje“
10 ZK/5/247/2017 39 0 0
5. Návrh poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou obcím Běleč nad Orlicí, Vysoká nad Labem a Lochenice
11 ZK/5/248/2017 39 0 0
6. Návrh změny stanov společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
12 ZK/5/249/2017 37 0 0
7. Investiční dotace společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s.
zmatečné
13
7. Investiční dotace společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s.
14 ZK/5/250/2017 39 0 0
8. Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2017
15 ZK/5/251/2017 39 0 0
9. Optimalizace speciálního školství
16 ZK/5/252/2017 36 0 0
10. Zrušení příspěvkové organizace Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842
17 ZK/5/253/2017 26 2 10
11. Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
18 ZK/5/254/2017 37 0 0
12. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2017
19 ZK/5/255/2017 39 0 0
13. Návrh na navýšení návratné finanční výpomoci na přípravu projektu „Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem“ připravovaného do výzvy č. 56 IROP Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
20 ZK/5/256/2017 38 0 0
14. Návrh na poskytnutí neprogramových - individuálních dotací na rok 2017 (odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9).
21 ZK/5/257/2017 40 0 0
15. Návrh účasti výpravy Královéhradeckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018.
22 ZK/5/258/2017 38 0 1
16. Návrh na rozdělení navýšení dotace na podporu zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2017
23 ZK/5/259/2017 40 0 0
17. Návrh na přidělení navýšených příspěvků na provoz na rok 2017 Domovu důchodců Černožice
24 ZK/5/260/2017 39 0 0
18. Příjemci dotací z krajských dotačních programů z oblasti kultury a památkové péče pro rok 2017
25 ZK/5/261/2017 38 0 0
19. Příjemci dotací z krajských dotačních programů v oblasti regionální rozvoj pro rok 2017
26 ZK/5/262/2017 37 0 0
20. Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti sport a tělovýchova a vrcholový a výkonnostní sport pro rok 2017
27 ZK/5/263/2017 36 0 1
21. Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasových aktivit v roce 2017
28 ZK/5/264/2017 35 0 0
22. Poskytnutí dotací na individuální účel - Revitalizace Kuks o.p.s.
29 ZK/5/265/2017 31 0 5
23. Žádost o prominutí odvodu dotace – Trutnov Trails
30 ZK/5/266/2017 30 0 6
24. Žádost Českého svazu včelařů HK o výjimku ze Zásad pro poskytování dotací z dotačního fondu KHK
31 ZK/5/267/2017 35 0 1
25. Projekt Predikce trhu práce (KOMPAS)
32 ZK/5/268/2017 33 0 2
26. Změna termínu realizace projektu svazku obcí Brada-Rybníček a Kbelnice dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES11559
33 ZK/5/269/2017 37 0 0
27. Změna č. 43/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
34 ZK/5/270/2017 36 0 0
28. Rozdělení finanční podpory v rámci programu „Propagace zemědělství a regionálních potravinářských produktů“ v roce 2017
35 ZK/5/271/2017 37 0 0
29. Zajištění plnění povinností obcí v oblasti nakládání s odpady v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ na rok 2017
36 ZK/5/272/2017 35 0 0
30. Návrh na vyčlenění finančních prostředků na zajištění aktivit projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“
37 ZK/5/273/2017 36 0 0
31. Návrh na Střednědobý výhled rozpočtu Královéhradeckého kraje na r. 2018 - 2022 - staženo z programu
hlasování o sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 42 - 46 [sloučení bodů]
38 38 0 0
hlasování o sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 47 - 51
39 38 0 0
32. "Realizace projektu „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"" - souhrnná informace "
40 ZK/5/274/2017 34 0 2
33. Financování akce: „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – I. Etapa“
41 ZK/5/275/2017 25 0 10
34. Domov důchodců Černožice - vybavení
42 ZK/5/276/2017 37 0 0
35. Návrh na úpravu rozpočtu, zařazení a změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2017, odvětví školství
43 ZK/5/277/2017 38 0 0
36. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní L. Š. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
44 ZK/5/278/2017 38 0 0
37. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu mezi Královéhradeckým krajem a paní M. V. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"" "
45 ZK/5/279/2017 38 0 0
38. Návrh na schválení postupu při výkupu pozemků související se stavebními akcemi Královéhradeckého kraje
46 ZK/5/280/2017 37 0 1
39. Návrh smírného řešení soudního sporu o zaplacení smluvní pokuty po „Sdružení Nechanice“ jako zhotoviteli stavby „Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 3. etapa, most ev.č. 323-006 Nechanice“
47 ZK/5/281/2017 34 0 3
40. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/2/58/2016
48 ZK/5/282/2017 38 0 0
41. Návrh na prodej pozemku v k.ú. Želkovice a obci Hořiněves, okr. Hradec Králové
49 ZK/5/283/2017 38 0 1
hlasování k bodům č. 42 - 46
50 38 0 0
42. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Lubno u Nechanic a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
50 ZK/5/284/2017 38 0 0
43. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Polánky nad Dědinou a obci Třebechovice pod Orebem, okr. Hradec Králové
50 ZK/5/285/2017 38 0 0
44. Návrh na výkup pozemků v k. ú. Hubíles a obci Smržov, okr. Hradec Králové
50 ZK/5/286/2017 38 0 0
45. Návrh na výkup p.p.č. 2590/6 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší
50 ZK/5/287/2017 38 0 0
46. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 506/8 v k. ú. a obci Lejšovka, okr. Hradec Králové
50 ZK/5/288/2017 38 0 0
hlasování k bodům č. 47 - 51
51 38 0 0
47. Návrh na darování pozemků v k. ú. Obora u Chomutic a obci Chomutice, okr. Jičín
51 ZK/5/289/2017 38 0 0
48. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Kvasiny, okr. Rychnov nad Kněžnou
51 ZK/5/290/2017 38 0 0
49. Návrh na příjem daru od obce Bašnice, pozemků v k. ú. a obci Bašnice
51 ZK/5/291/2017 38 0 0
50. Návrh na přijetí daru - pozemku v k. ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou a obci Lukavice, okr. Rychnov nad Kněžnou
51 ZK/5/292/2017 38 0 0
51. Návrh na příjem daru od obce Stěžery, pozemků v k. ú. Stěžírky a obci Stěžery
51 ZK/5/293/2017 38 0 0
52. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
52 ZK/5/294/2017 39 0 0
53. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
53 ZK/5/295/2017 35 0 1
54. Návrh na svěření pravomoci rozhodnout o nabytí nemovitých věcí v k. ú. Rokytník a obci Hronov v dražbě Radě Královéhradeckého kraje
54 ZK/5/296/2017 36 0 1
- Diskuze a závěr
-

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení