USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Datum konání: 27.3.2017

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise [celý úvod]
1 42 0 0
ověřovatelé zápisu
2 42 0 0
schválení programu 4. zasedání
3 19 10 13
schválení programu 4. zasedání
4 25 12 4
schválení programu 4. zasedání
5 34 2 4
1. Problematika neslučitelnosti funkcí členky zastupitelstva kraje Ing. Kláry Dostálové
62 2 28 9
2. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
6 ZK/4/168/2017 40 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
7 ZK/4/169/2017 39 0 0
4. Dotační program Královéhradeckého kraje - Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje
8 ZK/4/170/2017 39 0 0
5. Poskytnutí dotací na individuální účel z rozpočtu kapitoly 18 - zastupitelstvo kraje
9 ZK/4/171/2017 38 0 2
6. Zpráva auditora a výroční zpráva společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. za účetní rok 2016
10 ZK/4/172/2017 38 0 1
7. Návrh schválení záměru zveřejnění předběžného oznámení dle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 1370/2007 v souvislosti s dlouhodobým smluvním zajištěním veřejné linkové autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji
11 ZK/4/173/2017 42 0 0
8. Návrh na přistoupení Královéhradeckého kraje ke smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
12 ZK/4/174/2017 41 0 0
9. Návrh Memoranda k realizaci projektu modernizace železniční trati Hradec Králové – Pardubice
13 ZK/4/175/2017 41 0 1
10. "Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na akci ""CIAF 2017"" "
14 ZK/4/176/2017 41 0 0
11. Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje Hasičskému záchrannému sboru KHK a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Centru služeb pro silniční dopravu
15 ZK/4/177/2017 39 0 1
12. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění autobusové dopravy zdravotně postižených osob na r. 2017 subjektu AUDIS BUS s.r.o.
16 ZK/4/178/2017 40 0 0
13. Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace na financování slev z prodaných čipových karet IREDO za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 společnosti OREDO s.r.o.
17 ZK/4/179/2017 37 0 0
14. Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí dotace s návratností z rozpočtu Královéhradeckého kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu“
18 ZK/4/180/2017 37 0 3
15. Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě nazvané „Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování a kofinancování projektu „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, II. fáze“
19 ZK/4/181/2017 37 0 3
16. Žádosti zdravotnických akciových společností o úhradu nákladů za plnění závazku veřejné služby z minulých let
20 ZK/4/182/2017 37 0 0
17. Žádost Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. o ručení ke smlouvě o úvěru
21 ZK/4/183/2017 33 0 7
18. Návrh plánu pokrytí Královéhradeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje
22 ZK/4/184/2017 37 0 0
19. Žádost ředitele Léčebny dlouhodobě nemocných Opočno - návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví a kapitoly 15 - Fond rozvoje a reprodukce odvětví zdravotnictví na rok 2017
23 ZK/4/185/2017 37 0 0
20. Návrh na vyhlášení dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017
24 ZK/4/186/2017 36 0 0
21. Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 v souvislosti s investičními projekty předkládanými v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
25 ZK/4/187/2017 39 0 0
22. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Královéhradeckém kraji za školní rok 2015/2016
26 ZK/4/188/2017 38 0 0
23. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
27 ZK/4/189/2017 38 0 0
24. Aktualizace a navýšení příslibu profinancování projektů připravovaných do IROP 2.4 ITI Hradecko-Pardubická aglomerace a předložených do IROP výzvy č. 32 Infrastruktura pro střední školy a vyšší odborné školy a výzvy č. 33 Infrastruktura pro střední školy a vyšší odborné školy (SVL)
28 ZK/4/190/2017 41 0 0
25. Návrh na schválení realizace, Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“ a příslibu profinancování projektu „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“
29 ZK/4/191/2017 39 0 0
26. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na kulturní akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje v roce 2017
30 ZK/4/192/2017 39 0 0
27. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje do dotačního programu 17POV01 a 17POV02 dotační oblasti Programu obnovy venkova 2017
31 ZK/4/193/2017 37 0 0
28. Dotační programy v oblasti regionálního rozvoje 17RRD05 a 17RRD11
32 ZK/4/194/2017 38 0 0
29. Žádost o změnu názvu projektu v dotační oblasti regionální rozvoj obce Bačetín
33 ZK/4/195/2017 36 0 0
30. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně města Rokytnice v Orlických horách
34 ZK/4/196/2017 36 0 1
31. Poskytnutí dotací na individuální účel - schválený rozpočet 2017
35 ZK/4/197/2017 37 0 3
32. Poskytnutí dotací na individuální účel - I. změna rozpočtu
36 ZK/4/198/2017 35 1 2
33. Projekt Zaměstnaný absolvent - schválení zapojení Centra investic, rozvoje a inovací jako partnera s finančním příspěvkem do projektu
37 ZK/4/199/2017 39 0 0
34. "Dotační program 17OPK01 ""Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace (Podpora obnovitelných zdrojů energie)"" "
38 ZK/4/200/2017 38 0 0
35. Realizace projektu Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí
39 ZK/4/201/2017 39 0 0
36. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/27/1893/2016 ze dne 21.3.2016
40 ZK/4/202/2017 39 0 0
37. Změna stanov ZOO Dvůr Králové a.s.
41 ZK/4/203/2017 39 0 0
38. Změna č. 42/2017 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
42 ZK/4/204/2017 37 0 0
39. "Návrh na schválení investičního záměru akce „Domky Na Květné "" a podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu "
43 ZK/4/205/2017 37 0 0
40. Předfinancování silničních projektů realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1.
44 ZK/4/206/2017 38 0 0
41. Návrh na poskytnutí dotace za účelem dokončení přípravných prací k projektům předloženým do OPZP 2014+
45 ZK/4/207/2017 38 0 0
42. Návrh na schválení aktualizace finančních limitů
46 ZK/4/208/2017 38 0 0

neplatné
47
43. Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016
48 ZK/4/209/2017 35 0 0
44. Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017
49 ZK/4/210/2017 38 0 1
Hlasování o sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 46 – 60, posléze k bodům č. 62 – 64 a následně k bodům č. 65 – 71
50 39 0 0
45. Návrh na prodej pozemků v k. ú. Poříčí u Trutnova a obci Trutnov
51 ZK/4/211/2017 38 0 0
46. Návrh na výkup p.p.č. 1509, p.p.č. 1510a p.p.č. 1511 v k.ú. Žernov u České Skalice
52 ZK/4/212/2017 40 0 0
47. Návrh na výkup p.p.č. 1025 a p.p.č. 1456 v k.ú. Žernov u České Skalice
52 ZK/4/213/2017 40 0 0
48. Návrh na výkup p.p.č. 1322 v k.ú. Žernov u České Skalice
52 ZK/4/214/2017 40 0 0
49. Návrh na výkup p.p.č. 1500, p.p.č. 1501 a p.p.č. 1502 v k.ú. Žernov u České Skalice
52 ZK/4/215/2017 40 0 0
50. Návrh na výkup p.p.č. 1232, p.p.č. 1516, p.p.č. 1517 a p.p.č. 1518 v k.ú. Žernov u České Skalice
52 ZK/4/216/2017 40 0 0
51. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 506/13 v k. ú. a obci Lejšovka, okr. Hradec Králové
52 ZK/4/217/2017 40 0 0
52. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 506/5 v k. ú. a obci Lejšovka, okr. Hradec Králové
52 ZK/4/218/2017 40 0 0
53. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 506/3 v k. ú. a obci Lejšovka, okr. Hradec Králové
52 ZK/4/219/2017 40 0 0
54. Návrh na výkup p.p.č. 2414/24 v k.ú. Třebechovice pod Orebem
52 ZK/4/220/2017 40 0 0
55. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem, okr. Hradec Králové
52 ZK/4/221/2017 40 0 0
56. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem a v k. ú. Polánky nad Dědinou a obci Třebechovice pod Orebem, okr. Hradec Králové
52 ZK/4/222/2017 40 0 0
57. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 203/8 v k. ú. a obci Kosičky, okr. Hradec Králové
52 ZK/4/223/2017 40 0 0
58. Návrh na výkup pozemku p.p.č. 203/1 v k. ú. a obci Kosičky, okr. Hradec Králové
52 ZK/4/224/2017 40 0 0
59. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Lubno u Nechanic a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
52 ZK/4/225/2017 40 0 0
60. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Staré Nechanice a obci Nechanice, okr. Hradec Králové
52 ZK/4/226/2017 40 0 0
61. Návrh na výkup pozemků v k. ú. a obci Albrechtice nad Orlicí
53 ZK/4/227/2017 40 0 0
62. Návrh na zrušení usnesení č. ZK/31/2210/2016 ze dne 12. 9. 2016 - výkup pozemku v k. ú. a obci Dílce, okr. Jičín
54 ZK/4/228/2017 39 0 1
63. Návrh na zrušení usnesení ZK/2/66/2016 ze dne 5. 12. 2016 - výkup pozemku v k. ú. Želí a obci Libčany, okr. Hradec Králové
54 ZK/4/229/2017 39 0 1
64. Návrh na zrušení usnesení ZK/2/65/2016 ze dne 5. 12. 2016 - výkup pozemků v k. ú. Želí a obci Libčany, okr. Hradec Králové
54 ZK/4/230/2017 39 0 1
65. Návrh na darování pozemků v k. ú. Žernov u České Skalice a obci Žernov, okr. Náchod
55 ZK/4/231/2017 40 0 0
66. Návrh na darování pozemku v k. ú. Hustířany a obci Velichovky, okr. Náchod
55 ZK/4/232/2017 40 0 0
67. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Velké Poříčí, okr. Náchod
55 ZK/4/233/2017 40 0 0
68. Návrh na budoucí darování části silnic II/298 a III/308 15 (změna kategorie pozemní komunikace po ukončení výstavby na místní) v k. ú. Opočno pod Orlickými horami a obci Opočno, okr. Rychnov nad Kněžnou
55 ZK/4/234/2017 40 0 0
69. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Vrchovnice
55 ZK/4/235/2017 40 0 0
70. Návrh na přijetí daru - pozemků v k. ú. Obora u Chomutic a obci Chomutice, okr. Jičín
55 ZK/4/236/2017 40 0 0
71. Návrh na přijetí daru v k. ú. a obci Kostelec nad Orlicí
55 ZK/4/237/2017 40 0 0
72. Návrh na směnu pozemků v k. ú. a obci Heřmánkovice, okr. Náchod
56 ZK/4/238/2017 40 0 0
73. Nabídka převodu pozemku v k. ú. Horní Staré Město a obci Trutnov
57 ZK/4/239/2017 40 0 0
74. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
58 ZK/4/240/2017 39 0 0
75. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
59 ZK/4/241/2017 40 0 0
76. Volba člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
60 ZK/4/242/2017 30 0 9
77. Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
61 ZK/4/243/2017 31 0 7
- Diskuze a závěr
-

Autor: Ivana Nesvačilová

Soubory ke stažení