Známe nejlepší knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2018

15. 10. 2018 Autor: Dan Lechmann

Známe nejlepší knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2018

Ocenění za činnost pro svou obec a její obyvatele si do krajské metropole přijely převzít knihovnice ze všech koutů regionu. Na desátém celokrajském setkání knihovníků byly vyhlášeny výsledky letošní ankety o nejlepší knihovnice Královéhradeckého kraje, s jehož podporou se akce každoročně koná.

Velmi si vážím neutuchajícího zápalu všech knihovnic i jejich neskonalé oddanosti této profesi. Patří jim velký dík, neboť jsou to právě ony, které v našich dětech budí lásku ke knihám,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který nad akcí převzal záštitu a osobně během slavnostního večera oceněným knihovnicím pogratuloval.

V kategorii Knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny nominují pověřené knihovny zpravidla jednu knihovnu ze svého obvodu. V kategorii Knihovnice/knihovník veřejné knihovny podává nominace krajská knihovna, případně jiná knihovna kraje nebo regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). O přidělení čestného titulu rozhoduje každý rok komise složená ze zástupců krajské knihovny aregionálního výboru SKIP.

Ceny předala náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství a kultury.

V kategorii Knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny ocenění získaly:

  • Ludmila Košťálová z Místní knihovny Dlouhé Dvory
  • RNDr. Věra Černá z Místní knihovny Brada-Rybníček
  • Ing. Dana Malá z Místní knihovny Prachov
  • Milena Archlebová z Obecní knihovny Bohuslavice
  • Irena Šklíbová z Městské knihovny Solnice
  • Eva Fejtová z Obecní knihovny Dolní Kalná

V kategorii Knihovnice/knihovník veřejné knihovny ocenění získaly:

  • Stanislava Benešová z Městské knihovny Nová Paka
  • Věra Bouzková z Městské knihovny Týniště nad Orlicí

Medailonky oceněných

Ludmila Košťálová (Místní knihovna Dlouhé Dvory)

Ludmila Košťálová získala ocenění za dlouholetou knihovnickou práci. V roce 1966 stála u založení knihovny v Dlouhých Dvorech. Knížkám a čtenářům slouží rekordních 52 let. Ludmila Košťálová je první a současně jedinou knihovnicí, kterou Dlouhé Dvory až doposud měly a udělení titulu Knihovnice roku je poděkováním za obětavou práci a věrnost knihovnictví.

RNDr. Věra Černá (Místní knihovna Brada-Rybníček)

Věra Černá je svým vzděláním doktorka farmacie a během profesního života se věnovala tomuto oboru včetně publikační činnosti pro odbornou zdravotnickou veřejnost. Je ale také již 8 let knihovnicí v obci Brada-Rybníček. Věra Černá má osobní zásluhu na obnovení činnosti knihovny a je zřejmé, že v knihovnictví a realizaci kulturních akcí našla dlouhodobý zájem.

Ing. Dana Malá (Místní knihovna Prachov)

Dana Malá je knihovnicí v Prachově od roku 1990 a v době, kdy vykonávala funkci starostky obce Holín, se starala i o knihovnu v Holíně. Dana Malá píše obecní kroniku a aktivně se podílí na organizování společenských a sportovních akcí v Prachově, vede cvičení pro ženy a je členkou skupiny pořádající regionální turistiku v žánrových kostýmech. K těmto akcím připravuje bibliografické letáky, v knihovně se pořádají cestopisné přednášky. Starší obyvatelé Prachova oceňují nabídku donáškové služby. Knihovna je přívětivá i k dětem, které tvoří téměř polovinu návštěvníků.

Milena Archlebová (Obecní knihovna v Bohuslavicích)

Milena Archlebová získala ocenění za dlouholeté působení v knihovně. O knihovnu v Bohuslavicích nad Metují se stará od devadesátých let, ale celkem má za sebou 33 let knihovnické práce. Její život je s knihovnou spojen od mládí, knihovníkem už byl její otec a v letech 1958 až 1966 se sama podílela na půjčování knih. Milena Archlebová má k této práci osobní vztah, ke čtenářům přistupuje s individuální péčí, zajišťuje meziknihovní výpůjční službu i donášku knih domů. Je její zásluhou, že čtenáři najdou v knihovně pohodu a příjemnou atmosféru.

Irena Šklíbová (Městská knihovna Solnice)

Irena Šklíbová převzala před čtyřmi lety solnickou knihovnu jako nefungující. Za podpory zřizovatele se jí podařilo obnovit provoz, osobně se podílela na vytvoření prostoru pro čtenáře, v letošním roce připravuje pro knihovnu webovou stránku. Do činnosti knihovny postupně přibyla pravidelná spolupráce se školou a kulturní akce, například beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou, promítání o historii Solnice, předvánoční setkání v knihovně. Irena Šklíbová pravidelně přispívá do městského zpravodaje a propaguje dění v knihovně.

Bc. Eva Fejtová (Obecní knihovna Dolní Kalná)

Eva Fejtová zahájila svou práci v knihovně před deseti lety a za dobu jejího působení se počet zapsaných čtenářů více než zdvojnásobil. Spolupracuje s mateřskou i základní školou, se skautským oddílem. Nejoblíbenější akcí je Noc s Andersenem s přespáváním v knihovně. Eva Fejtová založila svoji knihovnickou práci na osobním přístupu ke každému čtenáři, nabízí meziknihovní výpůjční službu i náměty k četbě a doporučení k nově doplněným knihám.

Stanislava Benešová (Městská knihovna Nová Paka)

Stanislava Benešová je knihovnicí více než čtyřicet let, první léta praxe po ukončení knihovnické školy získala v Praze v odborných knihovnách, a pak po přestěhování do Nové Paky nastoupila do městské knihovny. Roku 1995 byla jmenována ředitelkou této knihovny. Od té doby zavedla do knihovny řadu nových projektů. Tradiční jsou projekty pro mládež související s propagací čtenářství, od Pasování prvňáčků až po nejaktuálnější projekt Bookstart – Knížka do života. V knihovně se svými spolupracovníky organizuje semináře o literatuře, virtuální univerzitu třetího věku, akce podporující studentské divadlo. Je aktivní členkou SKIP a certifikovanou trenérkou paměti. Často publikuje v regionálním tisku a zasloužila se o vydání několika titulů o historii Nové Paky, účastnila se přípravy celostátních metodických příruček s knihovnickou tématikou. Stanislava Benešová je osobností novopackého kulturního života a po několika desítkách let v knihovnické praxi je stále plná nových nápadů.

Věra Bouzková (Městská knihovna Týniště nad Orlicí)

Věra Bouzková vykonává knihovnickou profesi již více než dvacet let a většinu této doby věnovala čtenářům v Týništi nad Orlicí. V současnosti vede půjčovnu pro dospělé a organizuje kulturní a vzdělávací akce, výstavy, botanické vycházky, programy v Týdnu knihoven, vede dámský klub. S výsledky její publikační činnosti se setkáme na webu knihovny i městském zpravodaji. Pro mnohé návštěvníky oddělení pro dospělé je jejich „osobní knihovnicí“, čili důležitou rádkyní ispolečnicí při výběru četby.

Fotogalerie