Příprava krajské strategie pro kulturu a památkovou péči míří do finále

23. 9. 2020 Autor: Lukáš Vaníček

Analýza dat pro přípravu nové strategie pro kulturu a památkovou péči pro roky 2021–2027, která kraji umožní efektivněji podporovat kulturní dění na svém území, je hotová. Pracovníci odboru kultury krajského úřadu dokončují poslední detaily, například doplňující hodnocení kulturních a kreativních průmyslů, která je specifickou oblastí s těžko přístupnými daty.

„Během léta jsme intenzivně pracovali na SWOT analýzách a snažili se shrnout získaná data jako celek. Tato syntetická fáze obsahovala celou řadu setkání. V červnu se uskutečnily konzultační platformy, kde spolu jednalo přes 130 zástupců obcí, památkové péče, aktéři v kultuře a příspěvkové a neziskové organizace. Všichni zúčastnění kvitovali s povděkem, že se mají možnost setkat a kraj se o jejich zkušenosti a názory zajímá,“ uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

Aby tvůrci strategie kultury a památkové péče načerpali inspiraci, v červenci proběhlo setkání ke kulturním a kreativním průmyslům ve Zlíně. Diskutovaly se otázky jak zmapovat potenciál kraje, jaké lze očekávat potřeby kulturního a kreativního sektoru.

V srpnu se uskutečnilo unikátní setkání na národní úrovni v Praze. Pracovníci krajského odboru kultury nashromážděná data konzultovali se zástupce ministerstev kultury a místního rozvoje a klíčových národních institucí, jako je Národní památkový ústav, Czech Tourism, nebo zástupci výrazných kulturních podnikatelů z kraje atd.

„Získali jsme tak cenné vstupy z nejvyšší úrovně, dali jim naopak nahlédnout do problematiky, kterou řeší regiony, a celé to bylo kvitováno s nadšením. Žádný z krajů dosud nikdy nic podobného neudělal. Díky poznatkům a nápadům z těchto setkání a na základě našich dat získaných z analýz a dotazníků se nám podařilo vytvořit první obrysy návrhové části, kterou jsme v září představili řídícímu výboru strategie,“ doplňuje Martina Berdychová.

V září se uskutečnil seminář, který představil dosavadní výsledky práce na koncepci krajským zastupitelům v rámci posledního výboru pro kulturu a památkovou péči.

Na začátek listopadu jsou plánovány další setkání s aktéry z kraje, pokud to umožní aktuální epidemická situace. Podrobnosti je možné sledovat na www.prokreativitu.cz.