Jednání RSK: Potřebujeme znát podmínky čerpání dotací v budoucnu

7. 3. 2018 Autor: Michal Friček

Jedním z ústředních témat jednání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK) byla příprava regionu na období po roce 2020 v návaznosti na strategie regionálního rozvoje ČR a Královéhradeckého kraje 2021+.

Kraj podporuje především malé obce do tří tisíc obyvatel, přičemž předpokládám další debatu o podpoře ostatních obcí a měst. Bez podpory státu to ale není možné. Jsem proto přesvědčen, že kraje by měly být maximálně zapojeny do tvorby Strategie regionálního rozvoje Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, kterou zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj,“ uvedl místopředseda RSK KHK aprvní náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Diskutovalo se i nad čerpáním dotací na krajské silnice z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ve kterém je Královéhradecký kraj na špici mezi ostatními kraji ČR, nad výstupy Analýzy potřeb měst a obcí v ČR, integrovanými nástroji ITI Hradecko-pardubické aglomerace a komunitně vedeným místním rozvojem (CLLD).

Na jednání byly v souvislosti se schvalováním Výroční zprávy RSK KHK za rok 2017 shrnuty aktivity RSK v loňském roce a představena Zpráva o naplňování Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje. V roce 2017 byly aktivní zejména pracovní skupiny RSK. Všech 10 skupin se sešlo celkem 16krát a v roce 2018 se od nich očekává úzké zapojení do tvorby krajské strategie rozvoje na období po roce 2020.

Setkání v rámci Regionální stálé konference mají svůj přínos, zejména poté, kdy se probírají a diskutují věcná témata, která se týkají fungování regionu a nabízených možností v souvislosti s čerpáním dotací, což se odvíjí zejména od spolupráce kraje, obcí, sdružení a státu,“ dodal v závěru místopředseda RSK KHK Martin Červíček.

Regionální stálá konference je dobrovolným regionálním uskupením územních partnerů v oblasti regionálního rozvoje, jež je zastoupené představiteli členských institucí. RSK byla založena za účelem koordinace územní dimenze – možnost koncentrovat finanční prostředky EU, ČR a kraje ve specifických typech území podporující jejich konkurenceschopnost a zohledňující vyrovnání územních disparit.

Podklady z jednání jsou dostupné na webu RSK KHK.

Jednání RSK: Potřebujeme znát podmínky čerpání dotací v budoucnu

Jednání RSK: Potřebujeme znát podmínky čerpání dotací v budoucnu

ZDROJ: CIRI