Dotace ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu

3. 8. 2017 Autor: Mgr. Karel Baše

Pokyny pro podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu MZ ČR ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu (dále jen DP)

Poskytovatel zdravotních služeb lůžkové péče se sídlem na území Královéhradeckého kraje, splňující podmínky zaměření a účelu vyhlášeného DP dle Metodiky MZ ČR (www.mzcr.cz), žádá o dotaci Královéhradecký kraj.


Poskytnutí dotace je podmíněno doložením dokumentů

 1. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

 2. Údaje pro kalkulaci výše dotace (příloha č. 1 k Žádosti)

 3. Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace (příloha č. 2 k Žádosti)

 4. Kopie smlouvy o běžném účtu, na který bude převedena poskytnutá dotace

 5. Dokumenty potvrzující vznik subjektu a oprávnění k činnosti (prostá kopie)Termín předložení: 15. 8. 2017 (žádosti podané po tomto termínu budou případně zpracovány v závislosti na termínech zasedání orgánů Královéhradeckého kraje a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR)


Způsob: datová schránka gcgbp3q a kopie na e-mail: lsvrbikova@kr-kralovehradecky.cz


Kontaktní osoba: Ing. Lucie Svrbíková

telefon: 495817 562

e-mail: lsvrbikova@kr-kralovehradecky.cz


O poskytnutí dotace bude rozhodovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje v září či říjnu 2017 (v závislosti na okamžiku přidělení finančních prostředků ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR) a poté budou s úspěšnými žadateli podepsány smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a finanční prostředky převedeny do 15dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

O poskytnutí dotace bude Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodovat za podmínky, že bude vydáno rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji v rámci uvedeného DP.

Příspěvkovým organizacím zřizovaným Královéhradeckým krajem budou finanční prostředky poskytnuty za obdobných podmínek formou účelového příspěvku na provoz. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje podaná příspěvkovou organizací zřízenou Královéhradeckým krajem, bude považována za žádost o účelový příspěvek na provoz.


Základní podmínky pro žadatele o dotaci:

 1. Možnost poskytnutí dotace je vázána na obdržení dotace Královéhradeckým krajem ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR.

 2. O dotaci může Královéhradecký kraj požádat poskytovatel zdravotních služeb lůžkové péče dle § 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), se sídlem na území Královéhradeckého kraje, jehož zaměstnanci vykonávají činnost: „Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče“.

 3. Dotaci bude možné použít pouze na krytí nákladů na zvýšení zvláštního příplatku nebo analogické zvýšení mzdy a to pouze v případě, pokud bude příslušnému zaměstnanci navýšen zvláštní příplatek k platu nebo analogicky zvýšena mzda o nejméně 2000 Kč hrubého měsíčně, přičemž zaměstnanec nesmí být v souvislosti s přiznáním zvýšeného zvláštního příplatku k platu nebo s analogickým navýšením mzdy krácen v jiných složkách platu nebo mzdy.

 4. O dotaci bude možné žádat pro období 1. 7. 2017 až 31. 12. 2017 včetně. Za způsobilé budou považovány náklady, které vzniknou v roce 2017.

 5. Finanční podmínky spojené s poskytnutím dotace ze strany Královéhradeckého kraje:

  1. Dotace bude výhradně účelová a lze ji použít jen na krytí nákladů na zvýšení zvláštního příplatku k platu nebo analogické zvýšení mzdy a to pouze v případě, pokud byl příslušnému zaměstnanci navýšen zvláštní příplatek k platu nebo analogicky zvýšena mzda o nejméně 2000 Kč hrubého měsíčně. Dotace tak bude poskytnuta jen na úhradu nákladů spojených s navýšením zvláštního příplatku k platu (zvláštní příplatek dle § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – ve znění účinném od 1. 7. 2017) za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo na analogické zvýšení mezd zaměstnanců splňujících tuto definici a to pro poskytovatele mající sídlo v Královéhradeckému kraji.

  2. V případě poskytnutí dotace bude tato poskytnuta ve výši 2000 * 1,34 Kč za každého přepočteného zaměstnance splňujícího stanovenou definici a měsíc, po který zaměstnanec bude pobírat zvýšený zvláštní příplatek k platu nebo analogicky zvýšenou mzdu oproti období předcházejícímu období, na které se přiděluje dotace. Dotace bude poskytnuta pouze v případě, že byl příslušnému zaměstnanci reálně navýšen zvláštní příplatek k platu nebo analogicky zvýšena mzda o nejméně 2000 Kč hrubého měsíčně. Tato změna musí být účinná ve všech měsících, na které bude dotace žádána, přičemž zvláštní příplatek k platu nebo analogicky zvýšená mzda musí být reálně vyplacena. Zaměstnanec nesmí být v souvislosti s přiznáním zvýšeného zvláštního příplatku k platu nebo s analogickým navýšením mzdy krácen v jiných složkách platu nebo mzdy. V takovém případě bude povinností žadatele vrátit příslušnou část přidělené dotace.

  3. Definice práce zaměstnance, na kterého bude poskytována dotace:„Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče.“ 1. V rámci vyúčtování poskytnuté dotace bude příjemce povinen zpracovat závěrečnou zprávu, v jejímž obsahu doloží, že obdržená dotace byla skutečně využita na navýšení zvláštního příplatku k platu nebo na analogické navýšení mzdy, aniž by byla současně snížena jiná složka mzdy nebo platu. Součástí závěrečné zprávy bude mj. rozpis čerpání dotace v jednotlivých měsících, včetně jmenných seznamů zaměstnanců a částek, které jim byly skutečně z poskytnuté dotace vyplaceny. Bude-li u příjemce dotace vykonána kontrola jejího čerpání na místě, bude příjemce povinen doložit výše uvedené skutečnosti předložením prvotních účetních dokladů, resp. originálů dokladů, které tyto skutečnosti prokazují. Nevyčerpanou část poskytnuté dotace, popř. část poskytnuté dotace využitou v rozporu se stanovenými podmínkami, bude příjemce povinen vrátit do rozpočtu Královéhradeckého kraje.Výše uvedené podmínky pro žadatele o dotaci vyplývají z Metodiky Ministerstva zdravotnictví ČR (viz Příloha). Další, či upřesněné podmínky čerpání dotace mohou vyplynout z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji, přičemž tyto podmínky budou zakomponovány do textu smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a příjemcem dotace.


Z uvedeného tak vyplývá, že v případě, kdy žadatel požádá kraj o poskytnutí dotace i na období předcházející okamžiku poskytnutí dotace ze strany kraje, bude žadatel povinen v tomto předcházejícím období prostředky na navýšení zvláštního příplatku k platu nebo analogické zvýšení mzdy vynaložit z vlastních zdrojů a následně použít poskytnutou dotaci jako náhradu takto vynaložených vlastních prostředků.


Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor zdravotnictví

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Soubory ke stažení