Záplavové území významného vodního toku Úlibický potok - stanovení záplavového území v ř. km 8,50 až 14,00 a zveřejní podkladů

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 33687/ZP/2018 - 8 dne 17. prosince 2018, záplavové území  a vymezil aktivní zónu významného vodního toku Úlibický potok v ř. km 8,50 až 14,00 na území obcí  Úlibice, Úbislavice, Lužany.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy je mapový podklad ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Úlibický potok, opatřené schvalovací doložkou (razítkem s vyznačením dne stanovení).

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňové plány obcí, pro územní plány obcí a další.

Soubory ke stažení