Záplavové území významného vodního toku Olešnice, návrh na vymezení

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad vede v současné době řízení o stanovení záplavového území vodního toku Olešnice.

Stanovení záplavového území významného vodního toku Olešnice je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK 30656/ZP/2016.

Přílohy ke stažení obsahují mapový podklad a technickou zprávu pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Olešnice v ř. km 9,11 – 15,53, na území obcí: Červený Kostelec, Rtyně v Podkrkonoší, k. ú. Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Stolín, Olešnice u Červeného Kostelce, Rtyně v Podkrkonoší a slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky.

Soubory ke stažení