Záplavové území významného vodního toku Bělá- stanovení a zveřejní podkladů

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK– 17728/ZP/2018 - 14 dne 6. prosince 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Bělá v ř. km 0,00 – 13,00 na území obcí Častolovice, Hřibiny - Ledská, Černíkovice, Kostelec nad Orlicí, Lično, Synkov-Slemeno, Libel, Třebešov.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy je mapový podklad ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Bělá, opatřené schvalovací doložkou (razítkem s vyznačením dne stanovení).

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňové plány obcí, pro územní plány obcí a další.

Soubory ke stažení