Záplavové území vodního toku Cidlina, upravený návrh na nové vymezení pro území města Jičín

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Mapový podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Cidlina na území města Jičín.

Stanovení záplavového území vodního toku Cidlina je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 3974/ZP/2014. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

Původní návrh předložený k vyhlášení záplavového byl upraven na základě dokumentace na akci: „Město Jičín, studie protipovodňových opatření II. etapa – intravilán“ Jedná se o zpracování podrobné podkladové analýzy pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření, včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. Tato dokumentace obsahuje i velmi podrobné určení hranice záplavových čar v území intravilánu pro jednotlivé n-leté průtoky.

Soubory ke stažení