Stanovená záplavová (dříve zátopová) území na správním území Královéhradeckého kraje - stav k 15.01.2019

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Záplavová území vodních toků řeší zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, hlava IX. Ochrana před povodněmi, § 66 až § 68.

Zpracování záplavových území se řídí vyhláškou MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území. V současné době (leden 2017) připravuje MŽP novou vyhlášku na stanovování záplavových území.

Podklady k již stanoveným záplavovým územím:

Ministerstvo životního prostředí podle podkladů správců vodních toků zajišťuje vedení dokumentace o stanovených záplavových územích na území České republiky a zabezpečuje jejich evidenci v informačním systému veřejné správy. (zák. č. 254/2001 Sb., § 66 odst. 6.

Tabulkový přehled stanovených záplavových území v rámci Královéhradeckého kraje

Záplavová území (xls, 83 kB, 15.1.2019 14:42)

 Pro doplnění: