Ochrana před povodněmi

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Ochrannou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.

Ochrana před povodněmi vychází z dokumentu Strategie ochrany před povodněmi na území ČR, který byl schválen vládním usnesením č. 382 ze dne 19. dubna 2000. Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány, které se řídí povodňovými plány. Povodňovými orgány při povodni jsou povodňové komise, které spolupracují se složkami Integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor České republiky,zdravotnická záchranná služba, policie České republiky aj.).

Opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí

Ochranu před povodněmi řeší zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, hlava IX, § 63 až § 87.

Související legislativa

 • Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu, vydané MŽP a MZe
  K dispozici: http://hydro.chmi.cz/ - Povodňová služba
 • Metod. pokyn MŽP č. 15/2005: Předpovědní a hlásná služba
  uveřejněn ve Věstníku MŽP v roce 2005 - částka 9
 • Odvětvová technická norma vodního hospodářství: Povodňové plány (z června 2006) TNV 75 29 31
  Distribuce: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, fax: 261 102 309, tel: 261 102 440

Povodně dle vodního zákona:

Přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může působit škody.

Povodeň, ve smyslu vodního zákona, začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí jejich odvoláním.

Povodňové orgány:
Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány:

Mimo povodeň: orgány obcí
obecní úřady obcí s rozšířenou působností
krajské úřady
Ministerstvo životního prostředí
Po dobu povodně: povodňové komise obcí povodňové komise obcí s rozšířenou působností povodňové komise kraje Ústřední povodňová komise

Povodňové orgány obcí

Obecní rada může k zřídit povodňovou komisi, pokud tak neučiní, plnění úkolů při ochraně před povodněmi zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise je starosta obce. Další členy jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření případně pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňové orgány obce jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností jsou podřízeny povodňovým orgánům kraje. Povodňové orgány krajů jsou podřízeny MŽP (mimo povodeň) a Ústřední povodňové komisi (při povodních). Činnosti a povinnosti povodňových orgánů obcí jsou uvedeny v § 78 vodního zákona (platné znění vodního zákona je uvedeno v digitálním Povodňovém plánu Královéhradeckého kraje).

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

 • Správci povodí - Povodí Labe, státní podnik
 • Správci vodních toků - Povodí Labe, státní podnik, ZVHS, Lesy, s.p., KRNAP
 • Vlastníci vodních děl - vlastníci vodních nádrží, MVE, jezů, ČOV
 • Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně. Jejich povinnosti jsou uvedeny v § 85 vodního zákona (mimo jiné mají povinnost zpracovat povodňový plán).

Povodňové plány

Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů.

Povodňové plány jsou dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území. Dále obsahuje směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

Povodňové plány zpracovávají povodňové orgány obcí, krajů, MŽP a vlastníci staveb, případně pozemků, které se nacházejí v záplavovém území a které mohou zhoršit průběh povodně.

Povodňový plán po zpracování se předkládá :

 • správcům povodí a správcům vodních toků k posouzení a vydání odborného stanoviska,
 • nadřízenému povodňovému orgánu k vydání potvrzení o souladu věcné a grafické části povodňového plánu

Potvrzením souladu povodňového plánu nadřízeným povodňovým orgánem se stává věcná a grafická část závaznou. K platnosti takového povodňového plánu již není třeba dalšího schválení.

Obsah povodňových plánů (povinné členění):

 • Věcná část (obsahuje potřebné údaje o území, objektech, povodí, vodních tocích apod.)
 • Organizační část (obsahuje jmenné seznamy, adresy, způsob spojení účastníků před povodněmi, úkoly jednotlivých účastníků ochrany před povodněmi, organizace hlásné a hlídkové služby apod.)
 • Grafická část (obsahuje mapy se zákresem záplavových území, evakuační trasy, místa soustředění, hlásné profily apod.)

Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, případně další účastníky ochrany před povodněmi o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném vývoji. Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správcem povodí.

Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje o vývoji situace, předává zprávy, zpracovává hlášení a další.

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností. K zabezpečení hlásné služby mohou obce zřizovat hlídkovou službu.

Povodňové záchranné práce

Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku. Mezi takové patří např. evakuace osob a péče o ně po nezbytně nutnou dobu.

Povodňové zabezpečovací práce

Povodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejich škodlivých následků. Např.:

 • Odstraňování překážek ve vodním toku
 • Rozrušování ledových nápěchů a zácp ve vodním toku
 • Ochrana koryta a břehů proti narušování pov. průtokem
 • Opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází
 • Opatření proti znečištění vod
 • Instalace protipovodňových zábran

Dokumentace a vyhodnocení povodní

Účel: zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně a provedených opatřeních, údaje o příčině vzniku a velikosti škod.

Za povodně: záznamy v povodňové knize
Po povodni: zpráva z povodně
(povinnost zpracovat do tří měsíců po povodni)

Náklady na opatření na ochranu před povodněmi

Právnické a fyzické osoby nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jejich majetku před povodněmi.

Náklady na zabezpečovací práce na vodních tocích hradí jejich správci. Vlastníci vodních děl hradí náklady na zabezpečovací práce na vodních dílech.

Náklady na záchranné práce hradí obce, kraje, stát.

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně hradí povodňová komise, která opatření uložila nebo provedla.

Odkazy a spojení:

 • Povodňový plán ČR
  www.dppcr.cz nebo www.ochranavod.cz
   
 • Povodňový plán Královéhradeckého kraje
  (Z povodňového plánu Královéhradeckého kraje je odkaz na databáze povodňových komisí obcí, krajů a Ústřední pov. kom. Tato databáze je přístupná, po zadání vstupního hesla, pro povodňové orgány (povodňové orgány obcí, povodňové orgány obcí s rozšířenou působností, kraje a ústřední povodňové orgány) a pro některé účastníky ochrany před povodněmi (např. Povodí Labe, s.p., Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje).

Spojení na povodňové orgány Královéhradeckého kraje a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
Tel. 736 521 907 (24-hod. služba)

Další odkazy na internetové stránky jsou uvedeny v Povodňovém plánu Královéhradeckého kraje.

Z úvodní strany digitálního Povodňového plánu Královéhradeckého kraje jsou odkazy na jednotlivé obce s rozšířenou působností a odkazy na povodňové plány obcí s rozšířenou působností, pokud je mají v digitální podobě a jsou přístupné prostřednictvím internetu. (V současné době se jedná o povodňové plány obcí s rozšířenou působností: Trutnov a Dvůr Králové nad Labem).