Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányInformace pro obceMetodická pomoc obcímPřezkoumání ÚSC a DSOLegislativa

Legislativa

Poslední aktualizace: 16. 1. 2018

V níže uvedených odkazech naleznete několik základních zákonů, vyhlášek a dalších materiálů souvisejících se správou ÚSC/DSO, a tím souvisejících také s oblastí přezkoumání hospodaření.

Vzhledem k velkému počtu různých stanovisek, metodických materiálů apod., které se v průběhu let různě mění a doplňují, jsou zde publikována stanoviska a metodické materiály, které vznikly od počátku roku 2017, a nebo taková, o kterých s jistotou víme, že jsou stále platná.

Nejedná o kompletní výčet všech zákonů, vyhlášek, stanovisek, metodických materiál apod., které se k této oblasti vztahují.

 

Stanoviska

Nejnovější stanoviska MV ČR - ODK

 

Některá další vybraná stanoviska

 

Metodická doporučení, Zprávy MF ČR

 • Metodické doporučení MV ČR č. 5.4 - Nová právní úprava odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžitých plnění členů zastupitelstev územních samosprávných celků, jež reaguje na novou právní úpravu účinnou od 1. ledna 2018 -
  pdf Metodické_doporučení_MVČR č. 5.4_Nová právní úprava odměňování (pdf, 1470 kB, 10.11.2017 9:36)

K této nové právní úpravě se vztahuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků -

pdf Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (pdf, 593 kB, 10.11.2017 9:39)

 

 • Odpovědi MF ČR na často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy - odkaz

 

 • Zprávy MF ČR - odkaz
  • Nejnovější Zprávy MF ČR
   • Zprávy MF - číslo 5/2017 ze dne: 21. září 2017
   • Zprávy MF - číslo 4/2017 ze dne: 11. září 2017
    • Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
    • Úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru
    • Povaha sdělení poskytovatele o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace podle správního soudu
    • Dotazy k poskytování dotací z územních rozpočtů
    • Metodický postup k provedení vyhlášky č. 464/2016 Sb.,
    • Pravidla rozpočtové odpovědnosti - oprava
   • Zprávy MF - číslo 3/2017 ze dne: 28. února 2017
    • Změny v rozpočtové skladbě od 1. ledna
    • Úpravy rozpočtu
    • Použití rozpočtové skladby před její novelizací a po ní pro rozpočet nového roku
    • Provádění změn rozpočtu
   • Zprávy MF - číslo 2/2017 ze dne:15. února 2017
    • Pravidla rozpočtové odpovědnosti
   • Zprávy MF - číslo 1/2017 ze dne: 27. ledna 2017
    • Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2017
    • Metodika financování krajů pro rok 2017
    • Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
    • Zařazení výdajů na dopravní obslužnost na paragraf rozpočtové skladby
    • Sdělení Ministerstva financí ve věci místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
    • Metodické doporučení k aplikaci ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 266/2015 Sb. (promíjení místních poplatků)
    • Úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru
 • Soubor dokumentů k veřejným zakázkám malého rozsahu (nezávazné vzory) -
  zip VZMR (zip, 379 kB, 16.3.2017 12:06)

V případě dotazů z oblasti veřejných zakázek kontaktujte pana Richarda Holendu - vedoucího oddělení metodiky a kontroly, tel.: 724 325 170, email: rholenda@kr-kralovehradecky.cz 

Přehled nejčastějčích pochybení zjištěných při přezkoumání hospodaření

Zákony, vyhlášky a ostatní

Níže uvádíme přehled důležitých právních předpisů, se kterými se můžete seznámit např. na Portálu veřejné správy - odkaz

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
  • Poslední změna zákona provedena s účinností od 21.2.2017. Změna provedena zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti. Změny spočívají v úpravě znění § 2 a § 10.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ze dne 22. ledna 2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
 • České účetní standardy č. 701 - č. 710 -
  zip ČÚS č. 701 - 710 (zip, 460 kB, 16.3.2017 11:14)
 • Upozorňujeme na zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyZákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony -
  doc Důvodová zpráva k novele zákona o obcích a dalších zákonů - účinnost od 1. 1. 2018 (doc, 892 kB, 22.5.2017 9:08)

Judikatura soudů

Užitečné odkazy

 • Metodika k účetnictví - Metodická pomoc pro obce a DSO zpracovaná oddělením výkaznictví a financování obcí, odboru ekonomického, KÚ KHK - odkaz
 • MF ČR - odkaz
 • Ministerstvo financí vytvořilo pro obce kalkulačku rozpočtové odpovědnosti - odkaz
 • Analýza systému kontrol územních samosprávných celků - odkaz
 • MV ČR - odkaz
 • MV ČR - Registr smluv - odkaz
 • Registr smluv - odkaz
 • Odpovědný zastupitel - odkaz
 • Věstník veřejných zakázek - odkaz
 • Portál o veřejných zakázkách a koncesích - odkaz
 • Judikáty.info - Smlouvy o dílo - odkaz
 • Úřad pro ochranu osobních údajů - odkaz
 • České stavební standardy - odkaz
 • Portál veřejné správy - odkaz
 • Oznámení o prohlášení akcií společnosti ČSAD BUS Chrudim a.s. za neplatné - odkaz

Autor: Roman Pavlíček