Porušení rozpočtové kázně a daňová řízení

14. 2. 2019

Oddělení metodiky a kontroly (dále jen „MEK“) zajišťuje u příjemců dotací veřejnosprávní kontroly na místě. Při těchto kontrolách je v některých případech zjištěno porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

MEK se při poskytování metodické činnosti snaží předem upozorňovat na skutečnosti, jejichž porušení by mohlo vést k porušení rozpočtové kázně, jako jsou např.:

  • dodržet podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace, protože podepíše-li příjemce podmínky (smlouvu), je vázán se jimi řídit a dodržet je v celém rozsahu (např. účel projektu, doba realizace projektu, nesprávný postup při výběru dodavatele, předložení vyúčtování v řádném termínu, ……..),
  • pokud se vyskytnou skutečnosti vyžadující změnu podmínek uvedených ve smlouvě, příjemce je povinen včas zažádat poskytovatele o změnu těchto podmínek,
  • veškeré případné změny smlouvy musí mít písemnou formu (dodatek ke smlouvě, apod.).

V případě zjištění porušení rozpočtové kázně vydává MEK rozhodnutí o odvodu finančních prostředků včetně penále do rozpočtu kraje a řeší ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, interními předpisy a předpisy souvisejícími (např. viz daňové řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů), včetně řešení problematiky dalších případných nesrovnalostí v součinnosti s odborem regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Odvod může dosahovat až výše poskytnutých veřejných prostředků. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně se uloží penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

O uložení odvodu rozhoduje krajský úřad v samostatné působnosti podle daňového řádu (Zákon č. 280/2009 Sb.,). Odvolacím orgánem je Ministerstvo financí.

V případě dotací poskytovaných z krajského rozpočtu je umožněno odvod za porušení rozpočtové kázně a související penále prominout z důvodů hodných zvláštního zřetele. O prominutí rozhoduje orgán, který o poskytnutí dotace rozhodl.

 

Judikáty

Další obdobné judikáty je možně dohledat zde - odkaz