2007::Námitkové řízení proti výsledkům dotačního řízení

21. 6. 2007 Autor: Kateřina Ulíková

Královéhradecký kraj vyhlašuje Námitkové řízení proti výsledkům dotačního řízení v Programu podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. na území Královéhradeckého kraje pro rok 2007

Královéhradecký kraj

vyhlašuje

Námitkové řízení proti výsledkům dotačního řízení v Programu podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. na území Královéhradeckého kraje pro rok 2007

Podmínky námitkového řízení

Do námitkového řízení se mohou přihlásit všichni žadatelé, kteří žádali dotaci v dotačním řízení Královéhradeckého kraje v tzv. hlavním programu (Programu podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. na území Královéhradeckého kraje pro rok 2007). Obce a jejich příspěvkové organizace, které provozují residenční zařízení, na jehož provoz žádali dotaci, musí v rámci tohoto námitkového řízení doplnit všechny požadované údaje, aby jim mohla být přidělena dotace (v rámci řádného dotačního řízení nebyly jejich požadavky řešeny).

Žádost o navýšení dotace v námitkovém řízení musí být odevzdána na předepsaném formuláři. Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2007 předložené Královéhradeckému kraji v závazné formě, ve dvou písemných vyhotoveních (jeden originál, jedna kopie) se všemi požadovanými přílohami. K žádosti musí být připojeny tyto přílohy:

  • účetnictví projektu za 1. pololetí r. 2007 - přehled všech účetních případů k projektu se vztahujících včetně úhrad realizovaných výdajů (tzn. v případě čerpání prostředků na červnové mzdy a odvody k nim se vztahující i jejich úhradu). Žadatel stvrdí podpisem, že všechny předložené příjmy a výdaje byly řádně zaúčtovány a odpovídají skutečnosti
  • kopie aktuálního ceníku poskytovaných služeb - v případě, že žadatel tuto přílohu v řádném dotačním řízení nedoložil, nebo v případě, že nastaly změny
  • elektronická verze žádosti - po dohodě postačí e-mailem

Pro námitkové řízení platí přiměřeně podmínky uvedené v Zásadách pro poskytování dotací sociální služby z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2007. Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pražská 322, Hradec Králové 2, PSČ 500 02 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Ulíková, tel: 495 817 573, e-mail: kulikova@kr-kralovehradecky.cz

Do námitkového řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti, podané nejpozději do 31. července 2007 včetně. Rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny krajského úřadu.

Žádosti podávejte na adresu:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové 2

Soubory ke stažení