2007::Dotační řízení v sociální oblasti pro rok 2007 - pobytové akce

27. 4. 2007 Autor: Kateřina Ulíková

Královéhradecký kraj vyhlašuje výběrové dotační řízení k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2007 v Programu na podporu rekondičních a rehabilitačních pobytů


Královéhradecký kraj

vyhlašuje

výběrové dotační řízení k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2007 v

Programu na podporu rekondičních a rehabilitačních pobytů

Program je určen na podporu projektů jejichž obsahem jsou rekondiční a rehabilitační pobyty pro cílové skupiny osob se zdravotním postižením, seniorů, osob sociálně vyloučených apod. V programu můžou žádat o dotaci ty organizace, které s danou cílovou skupinou dlouhodobě systematicky pracují.

Maximální spoluúčast Královéhradeckého kraje na spolufinancování projektů: Dotace se poskytuje do 50% celkových výdajů na schválený projekt. Pokud budou celkové skutečné výdaje na projekt v předepsaném členění nižší než stanovené ve smlouvě, nesmí použitá částka dotace přesáhnout maximální procentní podíl dotace z celkového neinvestičního rozpočtu projektu.

Pokud žadatel obdrží dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje je povinen 14 dní před datem konání akce potvrdit její konání, včetně podrobností, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a následně umožnit vstup pověřené osoby na pobytovou akci.

Podmínky dotačního řízení:

Projekt musí být realizován v roce 2007 a musí být odevzdán na předepsaném formuláři. Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2007 předložené Královéhradeckému kraji v závazné formě, ve dvou písemných vyhotoveních (jeden originál, jedna kopie) se všemi požadovanými přílohami - podrobné informace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací - ke stažení v příloze.

Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pražská 322, Hradec Králové 2, PSČ 500 02 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti, podané nejpozději do 11. května 2007 včetně. Rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny krajského úřadu.

Žádosti podávejte na adresu:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové 2

Soubory ke stažení